Propozycje organizacji ruchu w Siemianicach

                                                                                  19.03.2018

                                    OPINIA WSTęPNA

DOT KONCEPCJI PRZEBUDOWY ULICY SPACEROWEJ W SIEMIANICACH OD SKRZYŻOWANIA Z DROGĄ 213 DO SKRZYŻOWANIA MIEJSKIEJ Z DROGA  2013

W związku z zaproszeniem na spotkanie w dniu 21 marca 2018 roku  o godz. 18.00  ( w temacie jak wyżej) niniejszym przedstawiam wstępną opinie dotyczącą projektowanej inwestycji.

Moja opinii jest konsekwencja mojej wcześniej korespondencji w sprawie konieczności podjęcia inwestycji w zakresie organizacji ruchu drogowego i przebudowy węzłów komunikacyjnych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 213 od skrzyżowania ulicy Kaszubskiej z ulicą Sportową do granicy miasta Słupska na skrzyżowania Miejska – Kaszubska z Gminą Wiejską SŁUPSK oraz na odcinku tej samej drogi od granicy miasta Słupska na skrzyżowaniu z ulicą Miejską aż graniczy kończącego się obszaru zabudowanego w Siemianicach w kierunku do Swochowa. Korespondencję tę prowadziłem zarówno z władzami miasta Słupska jak też władzami gminy Wiejskiej Słupsk

Choć w treści tej korespondencji zawarte zostały ze strony władz obu samorządów pozytywne kierunki działania w bliższej i dalszej perspektywie czasowej i deklaracje współpracy w tym zakresie pomiędzy Gminą Miejską Słupisk a Gminą Wiejską – to jednak przedstawiona mieszkańcom koncepcja w zakresie bardzo wąskim nie stwarza perspektywy poprawy organizacji ruchu na tym odcinku drogi 213 zarówno dla mieszkańców miasta Słupska, ale przede wszystkim dla mieszkańców miejscowości Siemianice i tzw. tranzytowych uczestników ruchu (szczególnie w okresie sezonu letniego) przez ten odcinek przejeżdżających koncepcja.

Z prowadzonej przeze mnie korespondencji wynikał element najbardziej istotny tzn. brak elementarnych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego dla wszystkich uczestników tego ruchu na omawianym odcinku drogi wojewódzkiej, 213 ale w kontekście mieszkańców osiedli mieszkaniowych Siemianic korzystających z nowych węzłów komunikacyjnych (skrzyżowań z drogą wojewódzką), jako wyniku intensywnej urbanizacji tego obszaru szczególnie w kierunku budownictwa mieszkaniowego z brakiem koordynacji tego rozwoju z zarządcą drogi wojewódzkiej w kierunku doskonalenia lub rozwoju węzłów komunikacyjnych ułatwiających wjazd z osiedli mieszkaniowych na drogę 213 a także ułatwienie poruszania się po wymienianym odcinku drogi 213 dla mieszkańców miasta Słupska i Siemianic, ale także dla poprawy ruchu tranzytowego przez ten obszar – Ruchu, który jest na tyle upośledzony, że każda najmniejsza bariera w ruchu na tym odcinku (kolizja, powolne pojazdy, śliskość nawierzchni, sprzęt rolniczy itp.) powoduje bardzo duże ograniczenia w ruchu a przede wszystkim brak jakiejkolwiek alternatywny dla ruchu objazdowego, zastępczego)

Zapowiedzi ewentualnego włączenia tego odcinka i tych miejscowości do tranzytowych, obwodowych układów komunikacyjnych (ring, obwodnica) jak wynika z wypowiedzi Pana Zastępcy Prezydenta Miast Słupska dla radio Słupisk w dniu 19.03.2018 Roku nie spełnią się w najbliższej przyszłości, co tylko potwierdza mój nacisk na realizowanie małej inżynierii ruchu dla poprawy istniejącej sytuacji, ale w uzgodnieniu z zarządcami dróg.

Przykład budowy na skrzyżowaniu ulicy Miejskiej – Kaszubskiej) na granicy miasta z Siemianicami) wielkopowierzchniowego marketu z poważnym naruszeniem prawa bez odpowiednio wczesnej reakcji obu samorządów a także budowanie nowych wlotów z nowych osiedli na drogę 213 bez żadnych usprawnień może tylko potwierdzać obawy, że sprawy mieszkańców i uczestników ruchu są ignorowane a sytuacja się na tym odcinku Jeszce bardziej pogarsza.

Przedstawiona w Internecie koncepcja w postaci szkiców bez opisu poszczególnych rozwiązań uniemożliwia dokładną oceną na ile zgłaszane przeze mnie, przez mieszkańców, przez uczestników ruchu drogowego a także przez środki masowego przekazu zostały w tej koncepcji uwzględnione.

Na podstawie pobieżnej opinii – można uznać, że najważniejszy cel tej koncepcji to poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego dla mieszkańców Siemianic i wszystkich uczestników ruchu drogowego na opiniowanym odcinku niestety w wyniku realizacji tego zadania nie poprawi dotychczasowej trudnej sytuacji, jeżeli koncepcja ta nie będzie w poważnym stopniu uwzględniała działań i współpracy z Zarządcą drogi Wojewódzkiej w kontekście poprawy bezpieczeństwa ruchu, płynności tego ruchu a przede wszystkim możliwości w miarę bezpiecznego i płynnego włączania się do ruchu na drogę 213.

Przedstawiona do dyskusji koncepcja drogi ulicy Spacerowej, choć przewiduje poprawę jej funkcjonalności, (o którą w moich pismach wnosiłem) to jednak nie załatwia w najmniejszym zakresie istoty trudności obecnych a jestem przekonany, że pogłębi te trudności po zrealizowaniu tego zadania.

Realizowanie tego zadania praktycznie w większości w dotychczasowym pasie jedni nawet po dodaniu po obu stronach tej jezdni nowych elementów (ścieżka, chodniki. Oświetlenie) DTP, choć w jakimś zakresie poprawi bezpieczeństwo, to jednak przede wszystkim zmiany te dotyczyć będą ruchu wewnątrz osiedlowego gdzie bezpieczeństwo można w dość prosty sposób poprawić Np. przez ograniczenie prędkości czy też efektywne szykany.

Wybudowanie projektowanej „autostrady” osiedlowej nie zlikwiduje istoty problemu trwającego już od dłuższego czasu tj. nie upłynni wlotu z ulicy Spacerowej na drogę 213 zarówno na skrzyżowaniu z ulicą Miejską jak też z ulicą Słupską.  Poprawa warunków ruchu na całym odcinku Spacerowej spowoduje, że stanie się ulicą jeszcze bardziej zbierającą ruch osiedlowy i jeszcze bardziej te dwa wloty na ulicę woj. 213 staną się barierą do włączenia się ruchu na tę drogę. (To prawie tak jak do niedawna w Słupsku cały ruch ze wschodniej części na zachodnią część był realizowany dwoma wiaduktami, które w krytycznych sytuacjach były wyłączane z ruchu z powodu zalewania opadami deszczu)

W moich wnioskach sugerowałem, że po oddaniu kolejnych osiedli mieszkaniowych szczególnie z bezpośrednim wlotem na drogę 213 należałoby zarezerwować przez gminę dodatkowy nowoczesny wlot na drogę, 213 lecz pomiędzy istniejącymi wlotami z ulicy Miejskiej i z ulicy Spacerowej od ulicy Rzemieślniczej. Pani Wójt na jednym ze spotkań zadeklarowała rezerwację terenu pod taki wlot.

Zaprojektowane skrzyżowanie z ruchem okrężnym na skrzyżowaniu Rzemieślniczej i Spacerowej jest moim zdaniem zbytkiem luksusu, ponieważ w żadnym elemencie nie zlikwiduje najbardziej niebezpiecznego odcinka od tego skrzyżowania do wlotu na drogę 213 z niebezpiecznymi zakrętami, wzdłuż przedszkola, myjni i sklepu. Prowadzona na tym odcinku komunikacja publiczna jest niezwykle groźnym zjawiskiem

Wykonanie wspomnianego ronda dokładnie nic nie zmieni w zakresie poprawy BRD i likwidacji dotychczasowych barier. (Może z wyjątkiem względów estetycznych)

Jeszcze raz podkreślam tak jak w moich wcześniejszych wystąpieniach, że należy wybudować na wspomnianym odcinku dodatkowy trzeci wlot na DW 213 (łącznie od ulicy Spacerowej do ulicy Miejskiej trzy bardzo funkcjonalne wloty/wyloty z lewoskrętami, pasami zjazdu, z dobrze oznakowanymi przejściami i drogami rowerowymi) a ruch na tych dojazdach do DW 213 zorganizować jednokierunkowo, choć nie przesądzam, jakie kierunki byłyby najbardziej optymalne z punktu widzenia wygody, płynności i bezpieczeństwa ruchu.

Nawet dodatkowy nowy wlot na drogę 213 nie poprawi płynności ani bezpieczeństwa ruchu, jeżeli na choćby tych trzech wlotach nie będzie azyli do lewoskrętów na wloty do osiedli i obiektów położonych przy drodze 213 jak też azyli do skrętu w prawo przed opuszczeniem drogi 213.    Skutkiem już dziś do przewidzenia będą sytuację długich oczekiwań pojazdów do skrętu w lewo a to w konsekwencji już wkrótce wymusi na władzach gmin lub zarządcach ruchu bardzo kosztowne rozwiązania w postaci sygnalizacji świetlnej wymagającej dużych nakładów1) zarówno na ich budowę jak też ich utrzymanie.

W ramach trwającej dyskusji w następnej mojej opinii ponownie zwrócę się o rozważenie wcześniej przeze mnie przesłanych wniosków.

Sytuację niebawem pogorszy obsługa komunikacyjna po oddaniu do użytku budowanego marketu na skrzyżowaniu ulicy Miejskiej i Kaszubskiej oraz kolejne obiekty na odcinku tej drogi w granicy miasta Słupska w obszarze osiedla Unii Europejskiej (po obu stronach drogi 213.

Uprzejmie proszę przy okazji spotkania z mieszkańcami w tej sprawie w dniu 21 marca 2018 roku o godzinie 18.00 O ustosunkowanie się przedstawicieli gminy i projektanta do zaproponowanych w koncepcji rozwiązań i odrzuceniem rozwiązań zawartych we wcześniej zgłoszonych wnioskach, które moim zdaniem w bardziej przejrzysty i bezpieczny sposób mogłyby poprawić płynność i bezpieczeństwo ruchu.

Z dużym naciskiem tak jak we wszystkich moich wystąpieniach w tej sprawie – pragnę podkreślić, że realizacja takiego projektu zależnego wyłącznie od decyzji władz gminy Słupsk- bez poszerzenia tego projektu o istotne elementy poprawy bezpieczeństwa w kontekście zmian na odcinku drogi 213 w ścisłej współpracy projektowe a nawet finansowej nie ma żadnego sensu.

W tej sytuacje lepszym rozwiązaniem byłoby wydatkowanie tych środków na poprawę bezpieczeństwa ruchu na ulicach wewnętrznych osiedli mieszkaniowych Siemianic pozbawionych chodników i dróg rowerowych.

Mając na uwadze przedstawiona opnie i wnioski – zwracam się z prośbą  o sporządzenie opisu do  tej koncepcji  i  umieszczenie tego opisu na stronie internetowej gminy. Opis taki powinien jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie  co do  rozwiązań aktualnych (tzw inwentaryzacji)  oraz  obszarów koncepcji w kotnych przewiduje się zmiany i uzasadnienia do tych zmian a w szczególności efekt  techniczny i w zakresie BRD w stosunku do stanu aktualnego.

Opis tej koncepcji  winien eksponować korzyści dla najsłabszych uczestników ruchu drogowego (droga dzieci do szkoły i ze szkoły, otoczenie  obszarów użyteczności publicznej itp.)

W szczególności oczekujemy na  uzasadnienie  tej koncepcji w kierunku poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu  na projektowanym zadaniu   i kompatybilności efektów BRD tego odcinka z poprawą efektów płynności i BRD na odcinku drogi wojewódzkiej 213   przez miejscowość Siemianice i na  odcinku miejskim tej drogi

Na spotkaniu z mieszkańcami oczekujemy na  dość precyzyjne określenie perspektywy czasowej realizacji tego zdania  i tymczasowy projekt organizacji ruchu  na czas realizacji tego zadania.

Liczymy na informację  co do planowanych innych zadań inwestycyjnych w bliższej i dalszej perspektywie które mogą mieć wpływ na   płynność, organizację ruchu oraz bezpieczeństwo mieszkańców gminy Słupsk w tym obszarze z uwzględnieniem peryferyjnego charakteru  miejscowości gminy Słupsk  w otoczeniu miasta Słupsk a także z uwzględnieniem  sezonowego charakteru dw 213 i jej wpływu na obsługę  nadmorskiego ruchu turystycznego

Do wiadomości

Wójt Gminy Słupsk                                                                   

Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

Starosta Powiatu Słupskiego

                                                               Z   poważaniem:

                                                               Zbigniew Wiczkowski

                                                               Siemianice                                                                 Ul. Akacjowa 22  

Możliwość komentowania Propozycje organizacji ruchu w Siemianicach została wyłączona