DW 213 Słupsk – Siemianice – Lubuczewo…. (miasto Słupsk -gmina Słupsk- Zarząd Dróg Wojewódzkich Gdańsk i Starostwo Powiatu Słupskiego – potrzebne jedno porozumienie do rozwiązania narastającego – komunikacyjnego problemu)

Historia i tło powstającego problemu komunikacyjnego na drodze wojewódzkiej 213 Słupsk – Siemianice -Lubuczewo – Główczyce – Wicko. Największe źródła zagrożeń


Problem wciąż pogarszającej się sytuacji drogowo – komunikacyjnej na odcinku drogi Wojewódzkiej 213 na odcinkach Słupsk = Siemianice – (miasto Słupsk jako organ zarządzający ruchem na tym odcinku) oraz odcinek Siemianice – Lubuczewo w kierunku Główczyc (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku – poruszałem od wielu lat jako dyrektor WORD w Słupsku, członek Zespołu BRD przy Prezydencie Miasta Słupska a także jako wieloletni mieszkaniec Siemianic przy okazji spotkań mieszkańców gminy Słupsk z władzami samorządowymi gminy Słupsk. Czyniłem to w kontekście pogarszania się jakości podróżowania na tej trasie w procesie szybko postępującej urbanizacji terenów przy tej trasie, szczególnie do miejscowości graniczących z miastem Słupsk ale także w kontekście zagrożenia bezpieczeństwa na tym odcinku drogi w bieżącym ruchu (np poruszanie się pojazdów wolnobieżnych), – także w kontekście ogromnego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu w sytuacjach nieprzewidzianych sytuacji (zablokowanie drogi w związku z wypadkiem lub innymi sytuacjami które występują lecz których przewidzieć się nie da.

Częstotliwość z jaką ten problem poruszany jest w lokalnych środkach przekazu a w szczególności w Radiu Słupsk jest ogromna jednak efekty tych interwencji i dyskusji oraz apele do władz samorządowych miasta Słupska i gminy Słupsk – w odwrotnych proporcjach.

Korespondencja w zakresie tego problemu jaką posiadam jest bogata a nawet w niektórych jej elementach budująca w zapowiedziach władz samorządowych ale także organów zarządzających ruchem na tym odcinku jednak upływ czasu od zawartych w tej korespondencji deklaracji istotnie stępiło ostrze tych deklaracji i niestety nie widać nowych istotnych deklaracji które mogłyby w szybkim czasie poprawić sytuację na tym szlaku drogowym.

Na dzień dzisiejszy mieszkańcy mocno zurbanizowanych terenów w tym w Siemianicach posiadają dobre warunki mieszkaniowe, wystarczające warunki wewnętrznej komunikacji drogowej ale niestety pozostające w wielkim deficycie rozwiązania układów tranzytowych i zbiorczych szlaków komunikacyjnych łączących nowe dzielnice podsłupskie z aglomeracja Słupską i dalej ze szlakami ponad regionalnymi w Polsce.

Zdecydowałem na publikację kilkuletniej korespondencji w tym zakresie która czytelnikom a przede wszystkim mieszkańcom tych wspólnot pozwoli na wyrobienie każdemu z osobna własnego poglądu na sytuację w której jesteśmy i na ewentualne możliwości poprawienia stanu istniejącego

Dziś pierwszy odcinek – tj pismo do trzech organów zarządzających w którym szeroko ale wyłącznie poparte faktami – opisałem sytuację na omawianym odcinku z konkretnymi wnioskami.

Odcinek 1: DIAGNOZA STANU ISTNIEJĄCEGO

Opisanie problemu w wystąpieniu do samorządów

_________________________________________________________

SŁUPSK dnia 21.09.2016

Barbara Dykier     

Wójt Gminy SŁUPSK

Marek Biernacki

Zastępca Prezydenta Miasta Słupska

Grzegorz Stachowiak                                                           Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich    w Gdańsku

Mając na uwadze liczne wnioski   i zastrzeżenia  zgłaszane  do WORD w Słupsku  ale także bezpośrednio do mnie jako  członka Pomorskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  oraz członka Zespołu BRD przy Prezydencie Miasta Słupska oraz realizując   program  wynikający ze Statutu WORD oraz planu pracy WORD w zakresie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego   – niniejszym   informuję o   występującym  i pogłębiającym się  istotnym zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu  na odcinku drogi Wojewódzkiej DW 213  ze Słupska –  do Siemianic  a w szczególności  w miejscu  powstałych w ostatnim okresie i w dalszym ciągu powstających nowych osiedli mieszkaniowych  obsługiwanych  zbiorczo  przez DW 213  na styku granicy miasta Słupska i Gminy SŁUPSK .

Problem występującego zagrożenia  bezpieczeństwa ruchu drogowego ale także  znacznego pogorszenia płynności ruchu  na tym odcinku DW 213 występuje już od ronda  Kaszubska- Madalińskiego – Kościuszki w Słupsku  aż  do wyjazdu z miejscowości Siemianice  w kierunku dalszego przebiegu DW 213 w kierunku Główczyc.

Na słupskim odcinku DW 213  rosnące trzy drzewa  niemal w skrajni drogi czekające prawdopodobnie na  tragiczne zdarzenia  w ruchu drogowym. W wyniku licznych interwencji po zdarzeniach drogowych większość drzew wycięto Pozostały 3 sztuki. (jedno widoczne na zdjęciu)

Z analizy  badań natężenia ruchu   przeprowadzonych w latach 2010 i  2015 w miejscowości Siemianice  prawdopodobnie przed szkołą  wynika jednoznacznie że  na przestrzeni  5 lat  w miejscu pomiaru  odnotowano wzrost średnio rocznego przepływu pojazdu na dobę  o około 10  procent, ( w 2015 roku 6446 pojazdów średniorocznie na dobę w tym  5835  pojazdów osobowych na odcinku SŁUPSK Lubuczewo  5,13 km).

Na kolejnym mierzonym na DW 213 odcinku Lubuczewo – Główczyce  o długości   blisko 22 km   w tych badaniach   policzono 2085 pojazdów  średniorocznie  w ciągu doby   w tym 1887  samochodów osobowych.

Jako że pomiar dokonywany jest  poza odcinkiem  niebezpiecznym  stanowiącym przedmiot pisma –  nie uwzględniający  ogromnego wzrostu ruchu na odcinku SŁUPSK  –  Siemianice  na ww obszarze nowych osiedli mieszkaniowych powstałych w ostatnim okresie i powstających intensywnie w dalszym ciągu w Siemianicach przed punktem pomiaru ruchu   także poza drogą prowadzącą do Jezierzyc i dalej – można z dużą pewnością stwierdzić, że  uwzględniając pomiar ruchu  przed szkoła w Siemianicach  (ok. 7500 pojazdów),  oraz  ruch obsługujący osiedla mieszkaniowe przed pomiarem na odcinku SŁUPSK Siemianice w  intensywnie zurbanizowanym obszarze a także ruch przed punktem pomiaru w kierunku Jezierzyc i dalej a także ruch drogowy obsługujący miejscowość Niewiarowo –  na opisywanym odcinku niebezpiecznym DW 213  średnio na dobę  porusza się ponad 9 000 pojazdów.

Należy wyraźnie wskazać, że   oprócz policzonych pojazdów (uczestników ruchu)  bardzo istotnymi uczestnikami tego ruchu są  piesi i rowerzyści  (mieszkańcy  tych mocno zurbanizowanych obszarów) o których w żadnym przypadku zapominać nie można w sytuacjach znacznej przewagi  ruchu zmotoryzowanego nad ruchem pieszym  i z samego faktu że są to najsłabsi i najbardziej bezradni w sytuacjach zagrożenia – uczestnicy ruchu drogowego.

Taka ilość pojazdów  w ciągu doby ma istotny wpływ na warunki ruchu na    drogach wewnętrznych, osiedlowych   a przede wszystkim na zbiorczej drodze DW 213  która generuje duży ruch  w obu kierunkach tej drogi wojewódzkiej w tym dużą aglomerację miejską.

Intensywna urbanizacja terenów nowych osiedli mieszkaniowych   z cząstkowymi funkcjami  przemysłowymi i innych branż na terenach Siemianic a także  graniczący z miejscowością Siemianice obszar   miasta Słupska  przeznaczony na  rozbudowę mieszkaniową   wymaga dostosowania  dróg komunikacyjnych i rozwiązań  organizacji ruchu drogowego do  zurbanizowanych obszarów  na których zwiększyła się i w dalszym ciągu będzie się zwiększać  ilość zamieszkujących na tym obszarze ludzi oraz związana z tym znacznie większa  ilość pojazdów.

DW 213 jednak na przestrzeni ostatnich lat mimo widocznych zmian  w otoczeniu tej drogi w miejscowości Siemianice oraz mimo zgłaszanych do władz samorządowych oraz do zarządców dróg licznych  wniosków  indywidualnych, firm i instytucji wniosków  – pozostała w formie niezmienionej z punktu widzenia koniecznej poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze tej drogi –  co spowodowało wzrost  zagrożenia  dla  zmotoryzowanych uczestników ruchu   ale przede wszystkim dla pieszych (najsłabszych) uczestników tego ruchu   w tym najmłodszej grupy tych pieszych tj uczniów w drodze  do i ze szkoły.

Nielicznymi wyjątkami są:

*Wykonanie dwóch oznakowanych przejść dla pieszych w obrębie najbardziej niebezpiecznych miejsc na  DW 213 na początkowym odcinku Siemianic. (na zdjęciu poniżej)

*wykonanie  krótkiego odcinka chodnika umożliwiającego dojście do przejścia dla pieszych w celu przeprawy na drugą stronę drogi 213 do ścieżki  pieszo rowerowej. (na zdjęciu poniżej)

*realizacja przez Gminę części moich wniosków zawartych w opinii  a dotyczących  konieczności poprawy bezpieczeństwa   drogi ulicy Spacerowej a w szczególności jej ostatniego odcinka od ulicy Rzemieślniczej aż d wlotu na DW 213.

Faktem jest  i tak pozostanie w przyszłości, że DW213   posiada kilka istotnych  do zrealizowania funkcji i tak:

1.Niezmienność obsługi ruchu turystycznego w kierunku morza  w okresie sezonu letniego generującego znaczny wzrost  częstotliwości pojazdów poruszających się po omawianym niebezpiecznym odcinku.

2.Obsługa ruchu komunikacyjnego z  wielu miejscowości regionu Słupskiego na trasie DW 213  korzystających z tej drogi  realizując pracę zawodową  i edukację  w Słupsku.

3.Obsługa ruchu komunikacyjnego  do  zurbanizowanej miejscowości Siemianice („sypialni miasta Słupska”)  gdzie w ostatnich latach nastąpił ogromny wzrost ilości ludzi  osiedlających się w Siemianicach w tym liczna  populacja  mieszkańców którzy do niedawna byli mieszkańcami miasta Słupska.

Suma  uczestników ruchu na tym odcinku wynikająca z realizacji wymienionych wyżej funkcji tej drogi determinować winna  działania  władz samorządowych i zarządców drogi na rzecz  zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom ruchu na tym odcinku  w tym mieszkańcom zurbanizowanej miejscowości Siemianice oraz mieszkańcom miejskiej części tego obszaru graniczącej z Siemianicami  na którym już powstają osiedla mieszkaniowe.

W związku z powyższym konieczność   szybkiej realizacji zmian   w komunikacji  i organizacji ruchu  w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i uczestnikom ruchu w obszarze odcinka tej drogi 213  jest już widoczna gołym okiem a coraz częstsze zdarzenia drogowe (kolizje)  oraz częsty paraliż ruchu lub utrata płynności ruchu  nawet z błahych powodów (kolizja, ciągnik na drodze, gołoledź, złe warunki drogowe, śnieg czy też remonty cząstkowe  na tym odcinku drogi).

Sytuacje powodujące tamowanie ruchu lub jego paraliż na coraz dłuższe chwile  na tym odcinku  są bardzo uciążliwe  ponieważ  nie ma alternatywy dla tego  ruchu (objazdu) w tego typu sytuacjach, bo po prostu nie ma żadnej możliwości kierowania ruchu przez uprawnione tego organy na objazdowe trasy.

Słupska Policja drogowa może potwierdzić  tak stan dokumentując  liczne tego typu sytuacje na tym odcinku drogi ale także coraz liczniejsze niebezpieczne zdarzenia drogowe. Przykład  zatoru drogowego bez istotnych przyczyn (w związku z wolno jadącym ciagnikiem

Przykładem bardzo   realnego zagrożenia bezpieczeństwa   na  tym odcinku jest  brak niezbędnej infrastruktury drogowej   dla mieszkańców Siemianic  na odcinku DW 213 od ulicy Miejskiej (Ku Słońcu)  do   skrzyżowania  z  drogą prowadzącą do Jezierzyc.

Jest to odcinek drogi o szerokości  6 metrowej, (takiej samej jak szerokość dróg lokalnych z wlotami na DW 213)  z niebezpiecznie usytuowanymi drzewami w pasie drogowym a nawet w skrajni jezdni.

Na tym odcinku DW 213 jest jedyną drogą obsługującą uczestników ruchu  w obu kierunkach (Główczyc  i miasta Słupska ) i z tego faktu  stanowi zbiorczą  drogę dla wszystkich  bezpośrednich  wlotów osiedlowych i dróg gminnych   na tę drogę, przy czym ruch  na tych  wlotach   w zdecydowanej większości przy dużym ruchu przelotowym na DW 213 i nienormatywnym  układzie  tych wlotów  generuje poważne zagrożenia dla zmotoryzowanych i niezmotoryzowanych uczestników ruchu.

Jako skrajnie niebezpieczną sytuację może odzwierciedlać  sytuacja na skrzyżowaniu DW 213  z ulicami Miejskiej i Ku Słońcu.

Powstało tam  kolejne osiedle dla kilkuset mieszkańców  i powstają następne  o podobnej ilości mieszkańców co oczywiście generuje dodatkowe natężenie  w tym w najbardziej niebezpiecznym miejscu tj na wymienionym wyżej skrzyżowaniu .

Ilość kolizyjnych sytuacji w tym miejscu jest znaczna, a  DW 213 w związku z tym nie dokonano żadnej zmiany  w tym zmian organizacji ruchu.

Osiedle to nie posiada żadnego przejścia w obrębie w/w skrzyżowania i wyjazdu z terenu osiedla bezpośrednio na  DW 213. Jest to kolejny wyjazd, z kolejnego osiedla po tej samej stronie DW 213   na tę drogę  generujący ruch  bez zmiany sytuacji w organizacji ruchu na DW 213.

Nie do zaakceptowania jest sytuacja w której  przystanek autobusowy komunikacji zbiorowej w obszarze tego  skrzyżowania i   tuż  przy wlocie z terenu osiedla na DW 213   znajduje się na wąskim, nieutwardzonym terenie. (zdjecie poniżej)

Przy tak znacznym natężeniu ruchu,  o czym wspomniałem na wstępie –   lokalizacja tego przystanku poza wszelkimi standardami a ponadto brak przejścia oznakowanego w tym miejscu na DW 213  powoduje, że występuje tam ciągłe i duże zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i  życia uczestników ruchu   a przede wszystkim najsłabszych uczestników tego ruchu i dzieci  w drodze do i ze szkoły.

Obok tego przystanku  znajduje się bardzo niebezpieczny wyjazd z dużego osiedla ale to także wyjście dla wszystkich pieszych uczestników ruchu którzy dochodząc do jezdni stoją przed dylematem bezpiecznego przejścia na droga stronę DW 213 jako że  na tym odcinku DW 213 nie ma  wyznaczonego przejścia dla pieszych. Dotyczy to także pasażerów autobusu którzy wysiadają na tym przystanku z zamiarem przejscia na drugą stronę DW 213 i osiedla  tam zlokalizoowanych.

Zaobserwowany w tym momencie przykład  bardzo niebezpiecznego przejścia pieszych z osiedla na drugą stronę drogi bezpośrednio z bramy na drugą stronę. (poniżej)

Powyższa sytuacja  ma miejsce na granicy miasta z Siemianicami w obrębie bardzo intensywnie eksploatowanego skrzyżowania   dróg 213 – Ku Słońcu i Miejskiej z przystankami w obrębie tego skrzyżowania po obu stronach w tym jeden przystanek na wąskim trawiastym poboczu. (wskazany linia ze strzałką).

Wyjątkowo niebezpieczne miejsce  dla wszystkich uczestników ruchu w tym obszarze,

Zdaję sobie sprawę, że na tym odcinku niezbędne są inwestycje drogowe poprawiające istotnie bezpieczeństwo  co wymaga znacznych nakładów.  Bez takich inwestycji  nie można spodziewać się poprawy bezpieczeństwa.

Jestem przekonany że władze samorządowe oraz zarządcy dróg posiadają taką świadomość i że  ewentualne zaniechania  w tym zakresie nie mogą być uzasadniane wyłącznie brakiem środków. ( Jak w kolejnych odpowiedziach zarządców lub samorządów).

Jestem przekonany, że  władze samorządowe   miasta  Słupska i gminy  SŁUPSK w porozumieniu z Zarządcą DW 213 są w stanie do czasu  poważnych inwestycji drogowych na tym odcinku drogi – są w stanie  podjąć  kilka decyzji w zakresie mało kosztownych  lub bezinwestycyjnych działań z zakresu tzw małej inżynierii ruchu które poprzez korektę organizacji ruchu w jakimś stopniu poprawia  bezpieczeństwo lub  nie dopuszczą na dalszy  wzrost zagrożenia bezpieczeństwa  dla mieszkańców i uczestników ruchu.

Niewątpliwie pierwszoplanowymi decyzjami winno być wykonanie  tzw. lewoskrętów   w obszarze wlotów  z dróg osiedlowych, lokalnych, gminnych na  DW 213, z wykorzystaniem  oznakowania poziomego na jezdni i ewentualnie wycinka drzew na poszerzenie jezdni w miejscach projektowanych lewoskrętów.

Obawiam się że brak   inwestowania w organizacje ruchu na tym odcinku w najbliższym czasie może spowodować konieczność ograniczenia prędkości na całym niebezpiecznym odcinku od skrzyżowania  ulicy  Miejskiej  –  Ku Słońcu  – DW 213  tzw  strefy „tenpa 30” aż do skrzyżowania Siemianice – Jezierzyce.  

Urzeczywistnianie  takich pilnych zadań można by realizować w ramach programów „likwidacji miejsc niebezpiecznych”

Wzrost natężenia ruchu   na DW 213 oraz zbiorczych drogach osiedlowych z wylotami na DW 213  już spowodowały  ograniczoną wydolność komunikacyjną na tych wlotach.

Dotyczy to przede wszystkim skrzyżowania drogi gminnej ulicy Spacerowej z  DW 213 oraz w nieco mniejszym zakresie (uwzględniając efekty trwającej przebudowy) skrzyżowanie  ulic Miejskiej – Ku Słońcu z  DW 213.  (zdjęcie wlotu  z ul Spacerowej  na DW213).

Pomiędzy tymi skrzyżowaniami  występuje dużo wjazdów po obu stronach drogi na DW 213 w tym wyjazdy z nowych oddanych już i budowanych aktualnie  osiedli.   Otoczenie tych wjazdów jest tak skonstruowane, że  dla uczestników ruchu powodują ograniczone możliwości obserwacji ruchu odbywającego się na drodze z pierwszeństwem przejazdu tj DW 213

Można przewidzieć że w krótkim czasie , po zakończeniu realizacji aktualnie budowanych osiedli oraz po zabudowaniu terenów wzdłuż DW 213 zarówno tych w granicach miasta Słupska jak i w miejscowości Siemianice (na styku tych miejscowości) przy braku realizacji w międzyczasie alternatywnych nitek komunikacyjnych  dających możliwość objazdu Tego odcinka w przypadkach awaryjnych  – nastąpi całkowity paraliż komunikacyjny tego odcinka a tym samym ogromne utrudnienia na dalszym odcinku  DW213 w kierunku Główczyc

Skrzyżowanie DW 213 z ulicą Spacerową jest obecnie bardzo niebezpieczne. (zdjęcia poniżej) Duże natężenie ruchu na ostatnim odcinku Spacerowej ( od ulicy Rzemieślniczej) oraz  duże natężenie ruchu na DW 213 powoduje, że  wjazd z drogi podporządkowanej ulicy Spacerowej na DW 213 jest bardzo utrudniony, powodujący  coraz częściej  powstawanie kolejki oczekujących  na wjazd pojazdów sięgający  sklepu spożywczego ABC, przedszkola  i myjni samochodowej.  Oczywistym jest że obsługa komunikacyjna tych placówek z utrudnionym wjazdem na DW 213 stanowi ogromne zagrożenie bezpieczeństwa,  a szczególnie pieszych   poruszających się po  bardzo wąskim chodniku dla których szybko jadące pojazdy są znacznym zagrożeniem.

Na zdjęciach powyżej  najbardziej niebezpieczny odcinek ul Spacerowej przed wlotem na DW213 w kierunku do Rzemieślniczej  (po prawej stronie  myjnia samochodowa a po lewej przedszkole)

Zagrożenie dla kierujących pojazdami i pieszych wynika  także z faktu zlokalizowania w obszarze wlotu na DW213 dwóch  przystanków  z zatokami  naprzeciw siebie oraz  oznakowanego przejścia dla pieszych. Stan taki  jest nie do zaakceptowania.  Częstotliwość zatrzymywania się autobusów w zatokach mocno ogranicza pole obserwacji otoczenia i warunków ruchu przez wszystkich  uczestników ruchu. Szczególnie  dotyczy to  zatoki autobusowej  po prawej stronie DW213 (patrząc  z kierunku Siemianic do Główczyc).

Obserwowane sytuacje prób  wjazdu z ulicy Spacerowej na DW 213 w czasie stojącego na przystanku autobusu jak też   oczekiwania do  lewoskrętu z  kierunku Główczyc  w ulicę Spacerową  z całkowitym zasłonięciem sytuacji na przejściu dla pieszych  generują ogromne zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu  i  dużo kolizyjnych sytuacji.

Dalsze tolerowanie takiego stanu  jest nie do przyjęcia, i jak sądzę jedynym rozwiązaniem  będzie  sygnalizacja świetlna na tym skrzyżowaniu podobnie jak  na skrzyżowaniu Miejska- Ku Słońcu – DW 213. chyba że  na wymienionym odcinku  ustanowi się strefę „tempa 30” z konsekwentnym jej egzekwowaniem.

Przedstawiając powyższe  – zwracam się z prośba do samorządów   oraz Zarządców DW213 oraz dróg lokalnych  o podjecie pilnych działań  zmierzających do poprawy istniejącej aktualnie sytuacji  w ruchu drogowym  i poprawy bezpieczeństwa mieszkańców miast i gminy oraz zmotoryzowanych uczestników ruchu na tym odcinku oraz podjecie działań perspektywicznych  wyprzedzających w związku z planowaną  dalszym urbanizacją tego obszaru.

Nie mam wątpliwości, że rozwiązywanie opisywanych przeze mnie problemów  leży w interesie wszystkich podmiotów  zarządzających i nadzorujących   wymienionych w moim piśmie i działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa  ruchu drogowego nie tylko w mieście SŁUPSK czy też gminie SŁUPSK.

Nie mam także wątpliwości że opisywany odcinek drogi  w  stosunku do pozostałych  wlotów  do miasta  Słupska ze wszystkich kierunkach (w tym także dróg wojewódzkich został istotnie  zaniedbany w kontekście rozwoju  aglomeracji Słupskiej  w ostatnich latach, choć z punktu widzenia  perspektyw rozwoju moim zdaniem winien być traktowany priorytetowo z uwagi na ciąg drogowy w kierunku ośrodków wypoczynkowych morza Bałtyckiego a co najmniej winien być traktowany w taki sposób jak zostały potraktowane inne  kierunki z wlotami do miasta Słupska na przestrzeni ostatnich lat.

Istotną możliwością poprawy tego stanu byłyby moim zdaniem decyzję  wykorzystania  budowy kolejnego etapu ringu Słupskiego  biegnącego  przy granicy z miejscowością Siemianice do uwzględnienia w planach budowy alternatywnego połączenia (drugiej nitki komunikacyjnej łączącej  miasto SŁUPSK z  miejscowością Siemianice i dalej do Jezierzyc- Główczyc aż nad morze Bałtyckie.

Tak jak dotychczas  deklaruję pomoc merytoryczną  w tym zakresie we współpracy  z  samorządami  gminy SŁUPSK  oraz   miasta Słupska.

Do wiadomości:
* Sołtys Siemianic                   

*KMP Słupsk                                    Zbigniew  Wiczkowski

                       Dyrektor  WORD

Odcinek nr 2 – Reakcja adresatów pisma na moje wystąpienie.


Możliwość komentowania DW 213 Słupsk – Siemianice – Lubuczewo…. (miasto Słupsk -gmina Słupsk- Zarząd Dróg Wojewódzkich Gdańsk i Starostwo Powiatu Słupskiego – potrzebne jedno porozumienie do rozwiązania narastającego – komunikacyjnego problemu) została wyłączona