Prawo pieszego do bezpieczeństwa na oznakowanym przejściu. Wierzę , że Parlament IX kadencji 2019 – 2023 naprawi błąd który niewątpliwie popełnił Parlament VII kadencji na jego ostatnim posiedzeniu w 2015 roku

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-54.png

Odtwórz poniższy filmik a zobaczysz obrazek z życia codziennego pieszych uczestników ruchu drogowego w obszarze oznakowanych przejść

zdjęcie własne z terenu miasta Słupska ulica Kaszubska w Słupsku . Na tym przejściu zainstalowano urządzenia sygnalizacji świetlnej które od kilku miesięcy nie doczekały się uruchomienia.

A tak jak na tytułowym zdjęciu często kończy się niepewność pieszego i wymuszanie pierwszeństwa przez kierujących pojazdami

Każda taka sytuacja na oznakowanym przejściu dla pieszych nie może być interpretowana inaczej jak zabijanie pieszych w miejscu który jest jedynym azylem – dla dzieci, dorosłych, nietrzeźwych, chorych, niepełnosprawnych,, na wózkach inwalidzkich, niepełnosprawnych o kulach, z wózkami dziecięcymi itp. Absurdalne są argumenty kierujących (którzy za chwilę będą pieszymi na przejściu) że pieszy idzie za wolno, za szybko, z komórką przy uchu, ze słuchawkami na uszach, dziecko na wrotkach, za mocno nietrzeżwy, itp. Przepisy są jednoznaczne (dla Piotra Najsztuba i Sądów które wydały w jego sprawie wyrok niestety nie – – przy zbliżaniu się kierującego do przejścia należy uczynić wszystko to co nakazują przepisy

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-44-1024x331.png

Poniżej na zdjęciu wcale nie rzadko spotykany obrazek na przejściach bo prawo drogowe dla takich miejsc i dla pieszych na tych przejściach niedostatecznie chroni (właściwie nie chroni) pieszych uczestników ruchu drogowego i wymaga zastępowania nieskutecznego prawa i określonego zachowania kierujących dodatkowymi instrumentami

Miało byś od 2015 roku tak jak na zdjęciach poniżej gdyby parlament Polski nie odrzucił dobrego projektu ustawy o bezpieczeństwie pieszych na przejściach .

Tak pewnie byłoby w wielu przypadkach było gdyby rządząca wtedykoalicja na koniec kadencji 2011 – 2015 nie odrzuciła własnego projektu ustawy.

W krajach zachodniej Europy – takie zachowanie kierującego jak w proponowanej a następnie odrzuconej przez Parlamemt VII kadencji (koniec 2015 roku) jest standardem – bo wynika z prawa i nabytej przez lata świadomości kierujących ale także respektu przed bardzo wysokimi grzywnami za naruszenia przepisów prawa drogowego – natomiast w Polsce zachowanie takie to dopiero wyjątkowe wzorce niektórych kierujących do naśladowania – a w przypadku gdyby nowe prawo nie zostało przez Parlament Polski odrzucone na ostatnim posiedzeniu w 2015 byłby tu już obowiązek prawny .

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-47-1024x305.png
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz-44-1024x331.png

Projekt koalicji rządowej PO – PSL ( a personalnie projekt forsowany przez Panią poseł BUBLEWICZ) w tej sprawie został odrzucony przez samych projektodawców w 2015 roku po wieloletniej dyskusji i legislacji od 2011 do 2015 roku – a dziś Rzecznik Praw Obywatelskich przed kolejnymi wyborami upomina się o propozycje które z niezrozumiałych powodów zostały odrzucone i wszystko pozostało w tej materii po staremu z wyjątkiem zwiększonej ilości dramatycznych i tragicznych w tym śmiertelnych) wydarzeń pieszych na oznakowanych przejściach dla pieszych – i w dalszym ciągu dramatyczne statystyki na tle państw członków Unii Europejskiej. Mój udział jako Dyrektora WORD w Słupsku w tym okresie był aktywny na rzecz poparcia zmian łącznie z przedstawieniem Parlamentarzystom mojego autorskiego projektu zmian w momencie gdy doszło do potężnej polemiki zwolenników i przeciwników proponowanych (moim zdaniem dobrych zmian) tuż przed ich uchwaleniem i na ostatnich posiedzeniach obu Izb Parlamentu Polskiego na dwa miesiące przed wyborami w 2015 roku

Zadanie dla parlamentarzystów krajowych i europejskich nowej kadencji od 2019 roku

Ustawa (projekt)

o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami

z dnia ………….……………… 2013 r.

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, zm. poz. 1448 oraz z 2013 r. poz. 700) wprowadza się następujące zmiany:

1)  w art. 13 ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„1. Pieszy wchodzący na to przejście lub znajdujący się na nim ma pierwszeństwo przed pojazdem.”;

2) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który oczekuje bezpośrednio przed przejściem na możliwość bezpiecznego przekroczenia jezdni lub znajduje się na przejściu.” ;

Art.2. 1. Krajowa  Rada  Bezpieczeństwa  Ruchu  Drogowego  jest obowiązana do zainicjowania przeprowadzenia i koordynowania kampanii informacyjnej o zmianach wynikających z art. 1, obejmującej w szczególności:

  1. popularyzowanie informacji związanych z pierwszeństwem pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych lub znajdującego się na nim przed pojazdem,
  2. opracowywanie i wydawanie publikacji popularyzujących wiedzę o pierwszeństwie pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych lub znajdującego się na nim przed pojazdem, w tym wydawanie broszur i ulotek,
  3. zapewnienie strony internetowej zawierającej informacje o pierwszeństwie pieszego wchodzącego na przejście dla pieszych lub znajdującego się na nim przed pojazdem

– z uwzględnieniem użytkowników o specjalnych potrzebach, w szczególności osób niepełnosprawnych.

2.    Kampania informacyjna, o której mowa w ust. 1 rozpoczyna się nie później niż trzy miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy i jest prowadzona nie krócej niż miesiąc po jej wejściu w życie.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie …………….. miesięcy od dnia ogłoszenia.


UZASADNIENIE

Na wstępie przypomnieć należy, że Polska jest stroną Konwencji o ruchu drogowym, sporządzonej w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r.Konwencja ta w polskim porządku prawnym posiada status umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie i jest jednym ze źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy krajowe Państw – Stron Konwencji nie mogą być z nią sprzeczne.

1. Przejście dla pieszych (art. 13 i 26 PRD)

W zakresie przekraczania jezdni przez pieszych przepisy Konwencji Wiedeńskiej o ruchu drogowym mają charakter quasi semiimperatywny, bowiem zgodnie z art. 20 ust. 7 Konwencji, umawiające się Strony mogą ustanowić surowsze postanowienia dla pieszych przechodzących przez jezdnię, aniżeli te ogólne – określone w Konwencji. W Polsce prowadzone są szczegółowe analizy przyczyn i skutków wypadków drogowych, oraz działania mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. W 2011 roku na polskich drogach doszło do  3678 wypadków na przejściach dla pieszych (co stanowi około 9 % ogółu zaistniałych wypadków). W wypadkach na przejściach dla pieszych śmierć poniosło 238 osób, zaś 3684 zostało rannych. W około 50% tych zdarzeń winę za spowodowanie wypadku ponosili sami piesi. Wejście pieszego na jezdnię bezpośrednio przed jadącym pojazdem stanowiło w 2011 roku przyczynę 2 493wypadków, (tj. 57% wszystkich zdarzeń spowodowanych przez pieszych). Zważywszy na wysoką wypadkowość w rejonie przejść dla pieszych, prawodawca zdecydował, że należy wprowadzić szczególne zabezpieczenie polegające na tym, że z jednej strony pieszy będący na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, zaś z drugiej strony ma zakaz wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, w tym również na przejściu dla pieszych. Zakaz wchodzenia na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd ma swoje odzwierciedlenie również w Konwencji, która stanowi, że na przejściach dla pieszych piesi nie powinni wchodzić na jezdnię bez uwzględnienia odległości i szybkości zbliżających się pojazdów.  Taka konstrukcja ma na celu w jeszcze większym stopniu zagwarantować kierującemu możliwość właściwej reakcji – kierujący musi mieć czas na reakcję i niezbędny odcinek drogi do zatrzymania pojazdu; ma obowiązek ustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu, zaś z drugiej strony nie można mu postawić zarzutu gdy tego nie uczynił, jeżeli nie miał takiej możliwości. 

Projekt wprowadza w ustawie przepis nadający pierwszeństwo pieszego nie tylko gdy już jest na przejściu (tak jak jest dziś), ale również gdy ma zamiar wejść na przejście i sygnalizuje to oczekiwaniem bezpośrednio przed przejściem. Wprowadzenie do ustawy expressis verbis elementu „oczekiwania” pieszego przed przejściem jest jednocześnie gwarancją, że kierujący będzie miał czas na reakcję – na zatrzymanie pojazdu.

Trzeba też zwrócić uwagę na przepis § 47 ust. 4 rozporządzenia Ministrów infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, z którego wynika, że kierujący pojazdem ma jechać z taką prędkością, by mógł zatrzymać pojazd przed przejściem, jeżeli pieszy znajduje się na nim lub na nie wchodzi. Obowiązek zmniejszenia prędkości pozostaje w korelacji z pieszymi znajdującymi się lub wchodzącymi na przejście. Formalnie przepis ten (§ 47 ust. 4 rozporządzenia) daje więc pierwszeństwo pieszemu nie tylko wówczas, gdy znajduje się na przejściu, ale także wtedy, gdy wchodzi na przejście. 

Obowiązujące w Polsce w powyższym zakresie dotychczasowe uregulowania zrodziły poważne wątpliwości. W literaturze wskazuje się, że takie uregulowanie tej kwestii w rozporządzeniu pozostaje w sprzeczności z art. 13 ust. 1 zd. drugie i art. 26 ust. 1 p.r.d., w myśl których pierwszeństwo przed pojazdem ma tylko pieszy znajdujący się na przejściu. Zdaniem R.A. Stefańskiego[1] zmiana tej zasady mogła nastąpić tylko poprzez nowelizację tych przepisów ustawy, a nie przez rozporządzenie, które jest aktem niższego rzędu niż ustawa. Ponadto powołany § 47 ust. 4 rozporządzenia nie znajduje uzasadnienia w treści delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia. Zgodnie z art. 7 ust. 2 minister właściwy do spraw transportu i minister właściwy do spraw wewnętrznych zostali upoważnieni do określenia znaków i sygnałów obowiązujących w ruchu drogowym, ich znaczenia i zakresu obowiązywania. W zakresie znaków określających przejście dla pieszych uprawnienie zostało zrealizowane w § 47 ust. 1 i § 88 ust. 1 rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych, gdyż w przepisach tych określono znaki oznaczające przejście dla pieszych i ich znaczenie. Upoważnienie nie dotyczy określania zasad zachowania się uczestników ruchu w miejscach oznaczonych tymi znakami. W związku z tymi wątpliwościami postanowiono  art. 26 p.r.d. znowelizować, aby pozostawał pełnym odzwierciedleniem postanowień Konwencji Wiedeńskiej.

Poniżej treść projektu Ustawy po zmianach wdrożonych w wyniku prac legislacyjnych w kadencji parlamentu w latach 2011 – 2015 ostatecznie odrzuconej na ostatnim posiedzeniu Parlamentu. Treść ta utraciła na przestrzeni jej procedowania całkowicie istotę projektu podstawowego.

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu
USTAWA (projekt)
z dnia 25 września 2015 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
Art. 1.
W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2 pkt 23 otrzymuje brzmienie:
„23) ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej zmiany prędkości, a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspieszenia kroku lub – w przypadku oczekiwania na możliwość wejścia na przejście dla pieszych – powstrzymania się od wejścia na nie;”;
2) w art. 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany za-chować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać z przejścia dla pieszych.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem. Pieszy oczekujący na możliwość wejścia na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju.
1b. Przed wejściem na przejście dla pieszych, pieszy jest obowiązany za-trzymać się i upewnić, czy kierujący pojazdem ustępuje mu pierwszeń-stwa.”;
3) w art. 26:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych lub oczekuje na możliwość wejścia na nie.”,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Kierujący tramwajem zbliżając się do przejścia dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych.”.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335 i 1359.
2
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
MARSZAŁEK SEJMU
/ – / Małgorzata Kidawa-Błońska

Moja reakcja na odrzucenie ważnego projektu ustawy – projektu który dotyczył bezpieczeństwa najsłabszych uczestników ruchu drogowego na oznakowanych przejściach dla pieszych

06 Listopad 2015 10:32

Ostatni wekend Senat RP   zagłosował przeciw ustawie która w istotny sposób miała rozwiązać problem poprawy bezpieczeństwa pieszych na oznakowanych przejściach. Nad ustawą autorstwa  Pani poseł Bublewicz  Parlament pracował  ponad 3 lata.  osobiście składałem opinie do pierwszego projektu.   Ostateczny kształt ustawy  odrzuconej przez Senat  jest zupełnie inny niż pierwszy projekt ale nawet ten ostatni nie zyskał aprobaty  Senatu na ostatnim jego posiedzeniu. Nie przypuszczam aby Sejm na ostatnim posiedzeniu  ponownie przegłosował te ustawę bowiem  już w Sejmie było dużo wątpliwości i tak naprawdę Sejm przyjął tę Ustawę  przewagą niewielu głosów. Szkoda.

Piesi dalej będą ginąć  na przejściach .

To że zmiana jest potrzebna – nie ulega żadnej wątpliwości. W jaki sposób piesi są traktowani na przejściach – wystarczy spojrzeć na załączony filmik mojego autorstwa  z dnia dzisiejszego.

Mój zamiar zatrzymania się przed przejściem w celu przepuszczenia pieszego mogła się dla niego skończyć tragicznie. Gdyby nowy przepis zafunkcjonował, to  pieszy by mógł bezpiecznie przejść. Wale nie jest prawdą że nowy przepis  nakazywał zatrzymanie pojazdu w celu   umożliwienia przejścia pieszemu. Przepis tylko  zobowiązywał  do ustąpienia pierwszeństwa pieszemu a nie zatrzymania się. tak jak uczyniłem to przed przejściem  zmniejszając prędkość w takiej odległości aby pieszy mógł przejść a ja niekoniecznie musiałbym się zatrzymać.

Śmieszne w tej sytuacji wydają się głosy, że należy dopuścić pieszych do przejścia przez jezdnie w czasie wyświetlania sygnału czerwonego w sytuacji gdy nie nadjeżdża żaden pojazd.

Pozdrawiam i życzę wszystkim  samych bezpiecznych przejść na wyznaczonych  przejściach.

Zbigniew WICZKOWSKI

Trochę statystki dotyczącej pieszych w ruchu drogowym i w obszarze przejść

Statystyka pieszych ogółem którzy zginęli w wypadkach drogowych od 2010 do roku 2017

Choć ilość wypadków śmiertelnych pieszych ogółem w ostatnich latach ma tendencje spadkowa to jednak w dalszym ciągu rośnie wskaźnik wypadkowości na przejściach dla pieszych i w rejonie tych przejść. . W 2001 r. – 11  proc. wypadków zdarzyło się na przejściu dla pieszych. W 2013 r. – 10,2 proc. a w 2017 r. było to 13,2 proc.

Niedawno w moim wpisie “pilocie” na blogu – po apelu Rzecznika Praw Obywatelskich – zapowiedziałem szczegółowy artykuł przypominający ten niechlubny proces legislacyjny i tło , które doprowadziło do utrącenia moim zdaniem cennej inicjatywy ustawodawczej (przede wszystkim Posłanki Bublewicz z koalicji rządzącej w tym czasie PO PSL). Inicjatywę utrącono mimo nacisków parlamentu europejskiego na nasz kraj w kierunku ograniczenia zdarzeń drogowych w ogóle a wobec najsłabszych uczestników ruchu drogowego (dzieci, pieszych, rowerzystów ) w szczególności. Tym razem w przededniu kampanii wyborczych w 2019 roku do Parlamentu Europejskiego i Polskiego będę już na innej płaszczyźnie podejmował wiele inicjatyw w różnych środowiskach na rzecz powtórnego procedowania projektu ustawy prawo o ruchu drogowym i kierujących pojazdami , przepisów prawa na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w szczególności w takim miejscu które powinno być zakodowane w świadomości kierujących pojazdami jako jedyne miejsce gdzie piesi (niezależnie od wieku, stanu psychicznego, stanu trzeźwości, stanu niesprawności, o kulach i na wózkach i wszyscy inni piesi) maja prawo do spokojnego i bezpiecznego przejścia na drugą stronę jezdni na oznakowanym przejściu.

Zdecydowanie większe uprawnienia powinni otrzymać także piesi zanim wejdą na przejście którzy w sposób wyraźny sygnalizują taki zamiar a szczególna ostrożność na takim przejściu powinna dotyczyć wyłącznie kierujących pojazdami..

Moje działania przede wszystkim za pośrednictwem niniejszego bloga będą kierowane do komitetów wyborczych w kampanii wyborczej, do klubów parlamentarnych po wyborach, do resortowych komisji parlamentarnych, do agend rządowych w tym resortu transportu drogowego, a wreszcie do najbliższych nam przedstawicieli parlamentu tj wybranych z naszego regionu parlamentarzystów

Śmieszne w tej sytuacji wydają się głosy, że należy dopuścić pieszych do przejścia przez jezdnię w czasie wyświetlania sygnału czerwonego w sytuacji gdy nie nadjeżdża żaden pojazd.

Pozdrawiam i życzę wszystkim  samych bezpiecznych przejść na wyznaczonych  przejściach.

Zbigniew WICZKOWSKI



Możliwość komentowania Prawo pieszego do bezpieczeństwa na oznakowanym przejściu. Wierzę , że Parlament IX kadencji 2019 – 2023 naprawi błąd który niewątpliwie popełnił Parlament VII kadencji na jego ostatnim posiedzeniu w 2015 roku została wyłączona