Strefa parkingu hotelowego Przymorze w Strefie Płatnego Parkowania przy Jedności Narodowej cz. III

Odpowiedź Prezydenta Miasta na moje wystąpienie zupełnie nie na temat . Czekam na odpowiedź zgodną ze stanem prawnym

                                                                      Siemianice  dnia 12.12.2019 rok

Pani: Krystyna Danilecka Wojewódzka – Prezydent Miasta Słupska

       W związku z otrzymaną odpowiedzią  nr EI.4210.29.2019 rok   z dnia 10.12.20-19 roku w sprawie   parkingu   w pasie drogowym ulicy Jedności Narodowej w Strefie  Płatnego Parkowania –  uprzejmie  informuje że  udzielona mi odpowiedż w trybie   ustawy o dostępie do informacji publicznej  w  powyższej sprawie   nie dotyczy zagadnienia które szeroko opisałem w piśmie do Pani Prezydent w 28.11.2019 roku, i tak:

Ad 1

Nie istnieje kategoria prawna    zawarcia umowy dzierżawy  tereny  w celu prowadzenia  parkingu strzeżonego przez podmiot prywatny funkcjonującego poza godzinami  działania Strefy Płatnego Parkowania. Strefa Płatnego Parkowania  o której mowa w art. 13  Ustawy o drogach publicznych     jest kategoria prawa o ruchu drogowym i  obwiązuje przez okres całej doby, co nie oznacza że  opłaty za parkowanie w tej strefie  mogą dotyczyć krótszych okresów    w czasie doby ale także dotyczyć mogą  okresu całodobowego.  Mechanizm  ten opisałem  szeroko w piśmie do Pani Prezydent.

Ad.2

Wskazana mi podstawa prawna  na podstawie której zawarto  umowę z podmiotem prywatnym (art. 22 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku  o drogach publicznych     nie dotyczy z pewnością  kategorii prawnej dot stref płatnego parkowania    bo  ta sprawa jest kompleksowo uregulowana  w art. 13 ustawy  o drogach publicznych i ustawie prawo o ruchu drogowym  i dotcyzy zupełnie innej materii

Art. 22. 1. Zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.

 2. Grunty, o których mowa w ust. 1, zarząd drogi może oddawać w najem, dzierżawę albo je użyczać, w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami, ruchu drogowego lub obsługi użytkowników ruchu, a także na cele instalacji urządzeń, o których mowa w art. 20g ust. 1. Zarząd drogi pobiera z tytułu najmu lub dzierżawy opłaty w wysokości ustalonej w umowie. Przepisów art. 43 ust. 2 `pkt 3 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się. 2a. W przypadku zawarcia umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny może otrzymać w najem, dzierżawę albo użyczenie nieruchomości leżące w pasie drogowym, w celu wykonywania działalności gospodarczej

Ad.3

Trudno uzyskać  informację odnośnie  sposobu organizacji działania parkingu strzeżonego   w strefie płatnego parkowania  od podmiotu  ten parking prowadzącego  jeżeli nie znam tego nazwy tego  podmiotu , terminu zawarcia umowy i nie znam  warunków   umownych pomiędzy miastem a podmiotem  dotyczących  podstaw prawnych zawarcia i  warunków   tej umowy.

Proszę więc o  udostępnienie mi   treści  tej umowy    władz miasta z podmiotem prywatnym   – co ewentualnie pozwoli mi na zrealizowanie sugestii zawartych w pkt 3 odpowiedzi.   Sprawa   bezpośrednio dotyczy  niewłaściwego moim zdaniem postepowania wobec parkujących tam lub zamierzających tam parkować  kierujących pojazdami i nękaniem ich przez  parkingowego  nie okazującego kierującym żadnego upoważnienia i żadnej podstawy prawnej    .

Udostępnienie  mi w tym samym trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej  treści umowy pozwoli mi na   dalsze wyjaśnianie   zgodności postepowania  miasta i podmiotu  wydzierżawiającego   w trybie  administracyjnym i   bezpośrednio u Ustawodawcy .

                                                                     Z poważaniem

                                                                 Zbigniew  Wiczkowski

                                                        www.bezpiecznienadrogach.pl

do wiadomosci:

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku

Pani Beata Chrzanowska

Możliwość komentowania Strefa parkingu hotelowego Przymorze w Strefie Płatnego Parkowania przy Jedności Narodowej cz. III została wyłączona