Starostwo Powiatowe w Słupsku. Wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych – Czy klient w sprawie rejestracji pojazdu nowego musi czekać aż 48 godzin jak urzędnik wyciągnie dokumenty z specjalnej skrzynki antykoronowirusowej?

W ostatnim okresie (od początku “ERY KORONAWIRUSA”) bardzo wiele osób narzeka na trudności z zarejestrowaniem pojazdu w wydziałach komunikacji. Szczególnie pojazdów rejestrowanych po raz pierwszy. Znaczne utrudnienia uniemożliwiały i dalej to trwa szybko włączyć poajzdy do eksploatacji szczególnie jeżeli są przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej (także mocno utrudnionej). Przerejestrowanie pojazdu po zbyciu może poczekać ale pojazdów nowych niestety nie.

Procedura na dzień niniejszego wpisu

ZARZĄDZENIE NR 22/2020 STAROSTY SŁUPSKIEGO z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia ograniczenia w funkcjonowaniu Starostwa Powiatowego w Słupsku

§ 2. Pisma kierowane do Starostwa Powiatowego w Słupsku należy przesyłać wyłącznie za pośrednictwem platformy e-PUAP, listownie lub mailowo, z zastrzeżeniem §3.

§ 3. Dokumenty dostarczane osobiście do Starostwa będą przyjmowane w godzinach pracy Starostwa poprzez wrzucenie ich w kopercie do urny w przedsionku wejścia głównego do Starostwa Powiatowego w Słupsku.

Bardzo rozdrażnił klientów zamierzających zarejestrować nowy pojazd wymieniony pkt paragraf 3 zarządzenia Starosty. Klienci dostarczone osobiście muszą być wrzucone w kopercie do urny w przedsionku wejścia głównego do Starostwa Powiatowego w Słupsku. W zasadzie najbardziej zbulwersował mnie przepis którego w tym zarządzeniu nie ma ale został mi przekazany przez Panią Kierownik do której zatelefonowałem i która oświadczyła że dokumenty są wyjmowane z tej Urny nie prędzej niż 48 godzin od ich wrzucenia. Nie podano jednak terminu jak długo w urzędzie będą opracowywane po ich wyjęciu z urny Na pytanie dlaczego – odpowiedziała wymijającą – bo taka jest procedura. Nie znalazłem tego szczegółu mimo staranności. Paradoksem jest że inne sprawy można kierować jak w paragrafie 2 tj poprzez e-PUAP, listownie lub meilowo i pewnie nie musza czekać 48 godzin na wyjęcie przez urzędnika. Te ważniejsze które nie ma możliwości innego dostarczenia jak osobiście – należy wrzucać do urny (rejestracja pojazdu)

Czy ewentualny KORONAVIRUS który nawet trafi złośliwie do Urny musi mieć tak długą kwarantannę? Czy nie ma innej możliwości neutralizacji ewentualnego złośliwca jak np. w drodze dezynfekcji, ozonowania itp ,a kto wreszcie zapeeni kolejność załatwienia spraw wyjętych dokumentów w zależności od kolejności wrzucenia do Urny?

Problem ten chyba mocno rozdrażnił obywateli skoro Rada Ministrów wydała w trybie pilnym w tej i podobnych sprawach Rozporządzenie porządkujące dość duży chaos i różnorodność postepowania w wydziałach komunikacji w kraju.

Poprawka dot. pracy urzędów w najnowszym rozporządzeniu Rady Ministrów

20 kwietnia 2020

Poprawka dot. pracy urzędów w najnowszym rozporządzeniu Rady Ministrów

W niedzielę 19. kwietnia po południu, Rządowe Centrum Legislacji w Dzienniku Ustaw pod pozycją 697 roku 2020 opublikowało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii koronawirusa. Tam pomieszczono doprecyzowanie zwolnienia z obowiązywania wielu zapowiedzianych ograniczeń. Te zostają zniesione z dniem dzisiejszym. Do tego samego wykazu trafiły przepisy dotyczące pracy urzędów.

Na pytanie w jakim zakresie urzędy działały, jak wykonywały swoje zadania można krótko odpowiedzieć – różnie. Przywołajmy tu wypowiedź dla PAP Pawła Szefernakera, wiceministra MSWiA: – Niektóre z tych zadań nie wszędzie były wykonywane. Chcemy więc, aby te zadania były jednolite w skali kraju. Ustawodawca wydłuża listę zadań urzędów administracji publicznej, w tym samorządowej. To poprawka wprowadzona w sobotę – przez debatujący wówczas nad harmonogramem „odmrażania” państwa w związku z epidemią koronawirusa – Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Wnioskodawcą był minister spraw wewnętrznych i administracji. Wprowadzono pojęcie „zadania niezbędne”, a tu te związane z: rejestracją stanu cywilnego; ewidencją ludności i dowodami osobistymi; pomocą społeczną; świadczeniem usług komunalnych; działaniem urzędów pracy, w tym w przedmiocie wsparcia przedsiębiorców w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2; wydawaniem praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych; decyzjami architektoniczno-budowlanymi i innymi, związanymi z inwestycjami, np. dotyczącymi ochrony środowiska. – Te zadania najpóźniej od środy wszystkie urzędy administracji publicznej powinny realizować” – zaznaczył w rozmowie z przywołanym PAP Szefernaker. – Duża część urzędów do tej pory wykonywała część z tych obowiązków, ale niektóre z tych zadań nie wszędzie były wykonywane. Chcemy więc, aby te zadania były jednolite w skali kraju” – podkreślał minister.

Pierwszy etap tzw. harmonogramu odmrażania obowiązuje dniem 20.04.2020 r . Urzędy wykonujące zadania o charakterze publicznym dostały kilka dni na wznowienie zadań, na przygotowanie procedur bezpieczeństwa dla urzędników i petentów. Przepis zacznie obowiązywać z dniem 22 kwietnia br. „chyba że kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym postanowi o ich zastosowaniu w terminie wcześniejszym”. Urzędy opublikują stosowne ogłoszenia. (jm)

Z racji tematyki bloga – poniżej wypis z tego rozporządzenia w sprawach rejestracji pojazdów , wydawania praw jazdy i innych dokumntów

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpienie stanu epidemii. Rządowe Centrum Legislacji. Dziennik Ustaw RP 2020, pozycja 697 (2020.697)

         „§ 13. 1. Do odwołania wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu polegającym na wykonywaniu:

1) wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom;

2) określonych zadań przez ten urząd lub jednostkę w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

         2. Do zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, zalicza się w szczególności sprawy z zakresu:

……….….

6) wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych;

……….………..

par.13 . 3. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń, o których mowa w ust. 1, podejmuje, z zastrzeżeniem ust. 2, kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zawiadamiając o tych ograniczeniach, w drodze ogłoszenia, na stronie podmiotowej urzędu lub jednostki, a także przez wywieszenie ogłoszenia w siedzibie urzędu lub jednostki.

(…)

         § 19. (…) 5. Przepisy § 13 ust. 2 i 3 w zakresie spraw wymienionych w § 13 ust. 2 stosuje się od dnia 22 kwietnia 2020 r., chyba że kierownik urzędu administracji publicznej lub kierujący jednostką organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym postanowi o ich zastosowaniu w terminie wcześniejszym.”

Na przykładzie Wydziału Komunikacji i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Słupsku sprawdzam praktyczne działania w zakresie zderzenie KORONAWIRUSA z czynnościami realzowanymi przez urzędników Starostwa w kontekście obowiązków wynikających z w/w Rozporządzenia (wyżej)

Możliwość komentowania Starostwo Powiatowe w Słupsku. Wydawanie praw jazdy, dowodów rejestracyjnych i innych dokumentów komunikacyjnych – Czy klient w sprawie rejestracji pojazdu nowego musi czekać aż 48 godzin jak urzędnik wyciągnie dokumenty z specjalnej skrzynki antykoronowirusowej? została wyłączona