Droga przed słupskim ratuszem jak każdy plac przed marketem czy ulica administracyjna jak pozostałe ulice miasta z wykazu ulic? – w moim pytaniu o udostępnienie informacji publicznej do słupskiej policji

Wystąpienie do słupskiej policji w sprawie stanowiska policji dot. organizacji ruchu na drodze ul Plac Zwycięstwa przed słupskim ratuszem oraz na parkingu przy tej drodze w kontekście spornej tezy instruktora nauki jazdy Jacka Kaźmierskiego wygłoszonej na łamach Głosu Pomorza – powodując ostre polemiki wśród uczestników ruchu, organizatorów ruchu i organów kontroli ruchu rogowego. Publikacja całego wystąpienia do policji o udostępnienie informacji publicznej w tym zakresie na moim blogu po dostarczeniu na policję wystąpienia w formie pisma papierowego.

                                                                                              Siemianice 25.05.2020

  Szanowny Pan                      

 mł. insp. Tomasz Hintz

Komendant Miejski Policji

w Słupsku

Na podstawie ustawy o udostepnienie informacji publicznej   zwracam się do Pana Komendanta Policji z  poniższymi wnioskami  których  uzasadnienie  przedstawiam szeroko poniżej.  Moje uzasadnienie  do   oczekiwania na dostęp do informacji publicznej uzasadniam  działaniami  na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez prowadzenie   społecznego tematycznego bloga pn.   bezpiecznienadrogach.pl    w którym    komentowałem   problem który  wywołany został   przez  instruktora nauki jazdy a poparty bez  analizy przez  słupską policje drogową reprezentowaną   w samorządzie miasta Słupska także bez analizy  przez Naczelnika   Wydziału Ruchu Drogowego  Policji Marka Komodołowicza jako członka zespołu BRD przy Prezydencie Miasta Słupska. Ponadto  jestem od wielu lat  jestem biegłym sądowym do spraw rekonstrukcji zdazreń drogowych i bezpieczeństwa ruchu drogowego ,   powołanym przez Sąd Okręgowy w Słupsku  i Koszalinie  a wątpliwości  powstałe w związku z  opisanym problemem i niejasne stanowisko policji drogowej  może prowadzić do odmiennych interpretacji  także wśród  biegłych sądowych a w konsekwencji do  wydawania  wyroków sądowych   w oparciu o niejasne interpretacje tego problemu.

Wnioskuję zatem  o:

1.Odpowiedż czy  Słupska policja    w opisanej poniżej sprawie   uznaje za właściwą interpretacje  (tezę)  wygłoszoną  przez  instruktora Jacka Każmierskiego  po zgłoszonych wnioskach przez jednego z ubezpieczycieli po kolizji drogowej w opisywanym obszarze.

2.Jeżeli istotnie   policja   drogowa  uznaje także interpretację za właściwą to dlaczego przez kilkadziesiąt lat  trwania obecnej organizacji ruchu nie podejmowała działań w zakresie powszechnego (do dziś)  wyjeżdżania z  parkingu przy ulicy Pl. Zwycięstwa  na zasadzie podporządkowywania się kierujących   ruszających z wyznaczonych miejsc parkingowych na drogę przed ratuszem  a wobec   kierujących  jadących   ulicą przed ratuszem od kierunku Deotymy w kierunku ulicy Tuwima nie podejmowała  działań    w związku z nie ustępowaniem pierwszeństwa kierującym  którzy  wjeżdżali na drogę przed ratuszem po zakończeniu parkowania  na  wyznaczonych miejscach  parkowania na placu obok ulicy Zwycięstwa.

3.Czy  według policji słupskiej     obecne oznakowanie   poziome i pionowe  funkcjonujące od lat  kilkudziesięciu w sposób nie zmieniony    od wlotów z ulicy Deotymy i z ulicy Tuwima  można uznać za prawidłowe w kontekście głoszonej także tezy przez słupską  policje drogową o  prawidłowej  interpretacji     potwierdzającej tezę głoszona przez instruktora  nauki jazdy Jacka Kaźmierskiego.

4. Ile w ostatnich  5 latach (2015 – 2020 )  policja drogowa w Słupsku podejmowała działania    wobec kierujących naruszających prawo drogowe w  opisywanym obszarze   i w zakresie   dotyczącym spornego  problemu.

5. Czy słupska policja drogowa od momentu  powstania tego problemu dokonywała kontroli   tego obszaru w przedmiotowym zakresie  i czy w tym okresie  wobec kierujących stosowano represje lub pouczenia za naruszanie przepisów prawa drogowego w przedmiotowym zakresie.

Opis   sytuacji do   wniosku o udzielenie informacji publicznej

Parking na Placu Zwycięstwa przy ulicy administracyjnej Plac Zwycięstwa (niżej na zdjęciu) w Słupsku tak oznakowany (znakami pionowymi i poziomymi) w pojęciu władz Słupska, słupskiej policji drogowej (wypowiedź w radiu Słupsk) i instruktora nauki jazdy -(członka zespołu BRD) Jacka Kaźmierskiego – nie jest parkingiem według definicji art. 17 prawa o ruchu drogowym a wyjeżdzające z tego parkingu pojazdy nie są “włączającymi się do ruchu” a więc kierujący nie musza według nich zachować szczególnej ostrożności i nie muszą ustępować pierwszeństwa przejazdu kierującym jadącym drogą przed ratuszem – Niebezpieczna to teza mogąca doprowadzić do tragicznego zdarzenia drogowego.

To teza   zmieniona  nagle   w teorii  choć przy takim samym  oznakowaniu od lat kilkudziesięciu     całkowicie zmienia   reguły   w tym miejscu i zmienia  całkowicie podporządkowanie   w ruchu drogowym na tym obszarze (na szczęście także w teorii, bo kierujący pojazdami i parkujących  na parkingu przy placu Zwycięstwa nie zmienili swoich zachowani,

Dość   ostra i mocno polemiczna  dyskusja  wśród  kierujących pojazdami i  specjalistów spowodowała  zebranie się w tej sprawie Zespołu BRD przy Prezydencie Miasta Słupska, którego jedynym ustaleniem w tej sprawie  było pilne opracowanie nowej organizacji ruchu która  miałaby  wyjaśnić wątpliwości.

Niestety  dużo czasu upłynęło, o  nowym projekcie Prezydenta Miasta w sprawie zmian nic nie słychać a  zdenerwowanie kierowców  z powodu  braku jednoznacznej interpretacji sposobu zachowania się w tym  obszarze –  rośnie .

Moim zdaniem – (co szeroko uzasadniałem w ramach tej dyskusji  – także kilkakrotnie we  wpisach na blogu) nie pozostawia wątpliwości, że  wielka dyskusja   na skutek  jednej wypowiedzi instruktora nauki jazdy nie ma żadnego prawnego uzasadnienia,

Sposób umieszczenia tablic D-44  i D-18 oraz linie poziome P-18 na placu   niżej na zdjęciu nr 5 (koła czerwone) że   parking po prawej stronie ulicy Zwycięstwa zgodnie z art. 17  ust 1 prawa o ruchu drogowym   jest obiektem przydrożnym  z którego następuje „włącznie się do ruchu” przy rozpoczynaniu  jazdy po postoju  lub zatrzymaniu się nie wynikającym z warunków ruchu…. oraz przy wjeżdżaniu  na  drogę … z obiektu przydrożnego  lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi nie będącej droga publiczna oraz ze strefy zamieszkania   .  Znaki  pionowe  i poziome na widocznym wlocie (koła żółte) i poziome  nie pozostawiają cienia wątpliwości, że jest to oznakowanie charakterystyczne   dla drogi publicznej   opisanej w definicji prawa drogowego. 

Artykułu 17 Prawa o ruchu drogowym niestety nie zmienni się tylko teoriami bez podania podstawy prawnej. Wyjazd z parkingu oznakowanego poziomo i pionowo na drogę po zatrzymaniu i postoju (czyli poza ten parking) zawsze będzie manewrem włączania się do ruchu z konsekwencją zachowania szczególnej ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa wszystkim uczestnikom znajdującym się na drodze, na którą zamierza się wjechać – czy to komuś się podoba czy też nie.

W tezie Głosu Pomorza napisano, że “linia krawędziowa oddzieli przyszła jezdnię od parkingu na placu. Niestety tym sposobem informuje się uczestników ruchu (a w zasadzie dezinformuje) że dotychczas ta droga przed ratuszem to nie droga tylko plac jak przed każdym marketem. Niestety linia krawędziowa pozioma P-7a lub P-7 b nie jest wyrocznia i jedynym sposobem na wyznaczania, gdzie jest krawędź jezdni a gdzie pobocze. O tym przede wszystkim decydują znaki pionowe a takie występują na wlotach i wylotach drogi przed ratuszem. Oznakowanie poziome w postaci linii krawędziowych występuje rzadko – jest to oznakowanie wspomagające.

Co by nie zrobił zespół BRD, policja drogowa, instruktor nauki jazdy, rzecznik urzędu czy też miejska inżynier ruchu – to nie zmieni obowiązującego prawa o ruchu drogowym. Nie zmieni zasad wynikających z artykułu 17 prawa o ruchu drogowym z którego jednoznacznie wynika, że wyjazd z parkingu jest manewrem włączenia się do ruchu, a że plac Zwycięstwa (nie administracyjna ulica Plac Zwycięstwa  z adresami) jest takim parkingiem oznakowanym odpowiednio znakami poziomymi i pionowymi D-18 i P-18 – nie podlega żadnej dyskusji. Żadna linia krawędziowa P7 nie zmieni tez wymienionych wyżej osób i instytucji w taki sposób, aby jakoś wyjść z twarzą a faktycznie pozostawić taka organizację ruchu jak jest obecnie.

Wjazd z ulicy Deotymy w ulice  PL  Zwycięstwa. Taki obraz dostrzega kierujący odnośnie znaku D-44 i miejsc  parkingów oznakowanych znakami poziomymi i pionowymi D – 18 i P-18

Inne znaki B-36 czy też  C-9 tylko  potwierdzają, że ten rzekomy odcinek w rozumieniu  Pana  Kaźmierskiego faktycznie zgodnie  z przepisami prawa jest  odcinkiem drogi  jednojezdniowej, dwupasmowej, po jednym pasie ruchu dla każdego kierunku,

Oznakowanie znakiem pionowym na wlocie  drogę prze ratuszem od ulicy Deotymy i od ulicy Tuwima nie ma znaczenia punktu widzenia  opisywanego  problemu bowiem jest to informacja, że znajdujemy się w obszarze objętym odpłatnością za parkanie pojazdem ma miejscach dokładnie wyznaczonych zarówno znakami  poziomymi jak tez  pionowymi. znakiem D-44 czy  D-45

Ponieważ  główny autor sporu  instruktor Jacek Kaźmierski  przekonywał (i niektórych  –  także policję przekonał )   że ulica administracyjna  Zwycięstwa  wraz z parkingiem   przy tej ulicy Zwycięstwa  –  to nie ulica tylko jeden  duży plac    z odcinkiem jak określił drogę przed ratuszem  oraz placem parkingowym (od skrzyżowania z ulicą  Deotymy – i ul Zwycięstwa  do skrzyżowania  ulicy Plac Zwycięstwa z ulicą  Tuwima )  – że to  taki sam plac jak przed każdym hipermarketem  gdzie   bez względu na to w którym miejscu na tym obszarze  odbywa się ruch  tam  obowiązuje zasada pierwszeństwa  nadjeżdżającego  z prawej  strony (zasada tzw. prawej  ręki).

Ponieważ tej  nieprawdopodobnej  tezie nie zaprzeczyły władze miasta Słupska   wypowiedzią  pani rzecznik    na łamach Głosu Pomorza –    podjąłem się  przedstawienia kolejnego argumentu   który władzom miasta (policji także)  powinien być znany  stanowi wynik decyzji samorządu miejskiego, że droga przed ratuszem nie jest ciągiem parkingu  z placem parkingowym  a le jest  ulica administracyjną miasta Słupska  ujętą  na podstawie Uchwały  Rady Miejskiej   w wykazie jak wszystkie pozostałe  ulice miasta.

Ten argument mocno  uzasadniony p

6 marca 2020

Odcinek przed ratuszem od Deotymy do Tuwima to żaden parking, ale droga publiczna z katalogu dróg lokalnych z wykazu ulic miasta Słupska. Parking oznakowany właściwie poziomo i pionowo jest obiektem przydrożnym a wyjeżdżające z niego pojazdy po zatrzymaniu i postoju są pojazdami włączającymi się do ruchu na podstawie art. 17 PORD z wszelkimi konsekwencjami – zachowanie szczególnej ostrożności i ustąpienie pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu znajdującym się na drodze, na która się włączają

Jak widać wyżej ustawy i uchwały prawa miejscowego droga Plac Zwycięstwa jest w obowiązującym katalogu dróg, ma swój numer (116337G), długość (0,330 m) nazwę a nawet numery administracyjne (ratusz Plac Zwycięstwa 3). W uchwale Rady Miejskiej w sprawie nazw ulic także występuje pod nazwą ul. Plac Zwycięstwa

Nie ma już chyba wątpliwości ze odcinek przed ratuszem jest droga ze wszystkimi konsekwencjami z tego wynikającymi i ewentualna próba zapowiadanej zmiany organizacji ruchu nie może naruszać obowiązującej ustawy o drogach i ustawy prawo o ruchu drogowym a także prawa miejscowego bardzo bliskiego władzom miasta i mieszkańcom tj. uchwały Rady w sprawie nazw ulic w Słupsku.

Niniejszy wniosek  oprócz bezpośredniej  formy  papierowej przekazałem także w formie  poczty  elektronicznej

Do wiadomości:

*Prezydent Miasta Słupska

*lokalne środki przekazu

                                                                          Z poważaniem:

                                                                          Zbigniew  Wiczkowski

                                                                          bezpiecznienadrogach.pl

Możliwość komentowania Droga przed słupskim ratuszem jak każdy plac przed marketem czy ulica administracyjna jak pozostałe ulice miasta z wykazu ulic? – w moim pytaniu o udostępnienie informacji publicznej do słupskiej policji została wyłączona