Skarga do Ministra Środowiska – poniżej.Dzisiejszy stan lasu Siemianice – Jezierzyce jak po tajfunie. Roboty po naszej interwencji wstrzymano – ale las i tak nie jest dostępny dla mieszkańców – zobaczcie sami i oceńcie.

Poniżej pismo do skierowane do Ministra Środowiska

Zbigniew  Wiczkowski                                                Siemianice  12.07.2020

Siemianice

Blog; bezpiecznienadrogach.pl    – a tam wpisy w tej sprawie

   Pan

  Michał Woś

  Minister środowiska

  ul. Wawelska 52/54,

S K A R G A

 Poniższa misja Ministerstwa  a jednocześnie jeden z  podstawowych celów Ministerstwa Środowiska –   umieszczone na  stronie internetowej  tej instytucji   – przekonało mnie i dało wiarę w  skuteczność  zawartych w tej skardze treści –  w walce o  ochronę środowiska naturalnego  w stanie niepogorszonym dla naszych dzieci, wnuków,  prawnuków….

„Minister Środowiska prowadzi politykę zrównoważonego rozwoju z zachowaniem ojczystych zasobów przyrodniczych i polskiego krajobrazu. Odpowiada także za racjonalną gospodarkę leśną i efektywne wykorzystanie zasobów naturalnych.”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-6.png

Niniejszym  zwracam się do Pana Ministra w sprawie,  która  od dłuższego czasu bulwersuje społeczność lokalną samorządów miasta  Słupska i Gminy Słupsk (graniczące  ze sobą),   ponieważ istnieją uzasadnione podejrzenia   że instytucje państwowe  a w szczególności Nadleśnictwo  Ustka   –  poprzez to że od lat wielu  w tymże obszarze prowadzą  intensywna i bardzo  agresywną gospodarkę leśną w państwowym lesie opisanym  w uzasadnieniu poniżej  a tym samym    w istotny sposób naruszają prawo z zakresu ochrony przyrody, od lat prowadzą   intensywną wycinkę  lasu  uzasadniając  te działania jako   planową gospodarkę leśną  (TREBIEŻĄ)– która moim zdaniem i zdaniem  mieszkańców osiedli przylegających do tego lasu  w Siemianicach przy granicy ze Słupskiem  (rzekomo  według  instytucji Nadleśnictwa Ustka – zgodnie z prawem) działa na szkodę środowiska naturalnego i życia lokalnej społeczności.. Działania te realizują  uzasadniając także że wszelkie od lat   a ostatnio wyjątkowo agresywne i niszczycielskie dla opisywanego  w niniejszej skardze lasu działania  – które  jak widać gołym okiem –    za lat klika doprowadzą do unicestwienia tego lasu a w konsekwencji możliwości przeznaczenia tego obszaru na  „Obszary  przewidywanego (wnioskowanego)  intensywnego rozwoju  wielofunkcyjnego”  likwidując  otulinę przyrodniczą   dla obszarów miasta Słupsk i gminy Słupsk pozbawiając mieszkańców osiedli zamieszkałych bezpośrednio przy tym lesie możliwości  aktywnego wypoczynku,   skutecznej ochrony   czystości powietrza w zurbanizowanym obszarze miasta Słupska i przyległych  do tego miasta  obszarów  gęsto zaludnionych .

Moim zdaniem ostatnie działania   prowadzonej według Nadleśnictwa TRZERBIEŻY LASU Ochronnego i korytarza ekologicznego   –   realizowane są w okresie od początku czerwca i trwają nadal  – co  narusza istotnie  o tej porze roku ekosystem – (ptaki  na początku czerwca   jeszcze   gniazdowały lub  były w fazie opuszczania  gniazd,  liczna zwierzyna  odczuła boleśnie  ten leśny w tym okresie „armagedon” (dokumentowany przeze mnie na bieżąca)  jako że las ten    oznaczony  na mapach planu  zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk jest i powinien stanowić    las ochronny z korytarzami ekologicznymi   a moim zdaniem i specjalistów których pytałem – prowadzenie trzebieży w takich obszarach  jest sprzeczne z  prawnym charakterem takiego lasu.

Droga leśna  prowadząca przez ten las jest drogą  komunikacyjną pomiędzy  Siemianicami  a Jezierzycami a  wykonywane  wycinki leśne ciężkim sprzętem    z wykorzystaniem tej drogi jako magazynu pozyskanego drewna   zagrażało bezpieczeństwu    ludzi   z tego lasu i w tych warunkach korzystających.   Brak informacji, odpowiednich tablic i szlabanów tylko pogarszał  bezpieczeństwo  ludzi  a na zwróconą przeze mnie uwagę oświadczono że nie mam prawa chodzić do tego lasu, jednoczenie  pośpiesznie ustawiano w mojej  obecności tablicę ostrzegawczą na  ciągu komunikacyjnym  spacerowym  gdzie prowadzono wycinkę.

Poniżej na mapach wyciąg z planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupsk

Na  mapie powyżej  w kole niebieskim   lasy  stanowiące przedmiot skargi

Jak na  mapie poprzedniej lecz w powiększeniu  otoczka niebieska – przedmiot skargi

Taki  obraz  ukazał się mieszkańcom  tego obszaru  po  tygodniu tzw  pielęgnacji lasu

UZASADNIENIE.

W  CZWARTEJ KOLEJNEJ Z RZĘDU  MOJEJ KADENCJI   2002 – 2006   – Radnego Rady Miejskiej  Słupska – mieszkańcy miasta i gminy Słupsk zwracali się do mnie  z prośba o interwencję w sprawie  umieszczenia  w  projekcie planu zagospodarowania  gminy Słupsk (studium wykonalności)  na części   obszarów leśnych  zaznaczonych  przeze mnie       kolorem niebieskim (niżej)   i  przyległych bezpośrednio do nowych osiedli mieszkaniowych jednorodzinnych   –  funkcji oznaczonej jako „Obszary  przewidywanego (wnioskowanego)  intensywnego rozwoju  wielofunkcyjnego”  . Po potwierdzeniu słuszności  spostrzeżeń mieszkańców, interweniowałem  w tej sprawie pisemnie do licznych instytucji merytorycznych,   (Ministerstwa, Wojewody Pomorskiego, Marszalka województwa Pomorskiego,  Samorządu Miasta Słupska i gminy Słupsk  a przede wszystkim  do Nadleśnictwa Ustka i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku. .  Otrzymałem od niektórych instytucji odpowiedzi   w formie uspokojenia że to tylko projekt i do uchwalenia planu z takim elementem jest daleka droga i że stanowi lasu na przyszłość nic nie grozi.  (korespondencje w tej sprawie instytucje te posiadają) Takie też zapewnienie otrzymałem  od Nadleśnictwa Ustka. 

W wyniku prac planistycznych  zagospodarowania przestrzennego ten zapis na  rysunku (mapie) plany  zniknął a pojawił się bardziej przyjazny  (oznaczony przeze mnie w obszarze  na mapie wyżej linią niebieską) z opisem  jak pod tą mapą tzn. lasy : w tym ochronne  i korytarze ekologiczne

Na tym zdjęciu las przy osiedlu  i bardzo wyraźny prześwit w górnych partiach gdzie przed kilku laty po prostu w ramach „trzebieży” wycięto  w całości część lasu (w innej części tego lasu także).Nowe nasadzenia to jednak nie las.

Zapis  taki w planie uspokoił mieszkańców choć   przez cały okres  w  obszarze tego lasu prowadzone były bardzo intensywne okresy   pozyskania drewna nazwane  w jednej z odpowiedzi Nadleśniczego  z Ustki  że jest to normalna planowana gospodarka  leśna ujęta w stosownych planach  i nazywa się trzebieżą lasu a   przy okazji  lasy państwowe pozyskują drewno jako rekompensatę za  utrzymanie i pielęgnacje tego lasu.

O uspokojeniu mogły stanowić    zapisy w planie i definicje takich pojęć jak :

LAS OCHRINNY to las pełniący (wyłącznie lub dodatkowo) funkcje pozaprodukcyjne związane z ochroną gruntów, wód, infrastruktury oraz terenów zamieszkanych przez człowieka i zagrożonych skutkami zjawisk żywiołowych, np. powodzią.

KORYTARZ EKOLOGICZNY – ciąg dzikiej roślinności, zadarnione pasy wzdłuż dróg i cieków, a także nieuprawiane obrzeża pola, które łącząc się z innymi pasami roślinności, tworzą sieć, stanowiącą schronienie dla zwierząt, będącą swoistym szlakiem komunikacyjnym dla wielu gatunków roślin i zwierząt, które nie wytworzyły .

Prowadzone intensywnie  pozyskanie  drewna  od lat  a szczególnie  intensywnie w okresie  od czerwca 2020 roku    w lesie graniczącym z osiedlami domów jednorodzinnych   i bezpośrednio przylegających do miasta Słupska –  zdaniem mieszkańców  jest zaprzeczeniem wpisów w planie zagospodarowania przestrzennego  –  o korytarzu ekologicznym czy też funkcji ochronnej lasu   choćby z faktu przylegania tego lasu do dość dużego miasta i dużych skupisk ludzkich zamieszkałych  na pobrzeżach tego miasta.   Nawet gdyby takich zapisów nie było –  to   takich agresywnych eksploatacji zdaniem mieszkańców w obszarach tych być nie powinno. 

Absolutnie jako   nadinterpretację  Leśniczego   Nadleśnictwa Ustka   w bezpośredniej rozmowie ze mną  jest stwierdzenie że są to  czynności  pielęgnacyjne tego lasu     i  tzw. TRZEBIEZ  LASU  a  tylko przy okazji    rekompensatą  finansową za  te  prace jest pozyskanie gospodarcze   drewna jako produktu  sprzedaży.

Fakty od wielu lat w tym lesie stanowią zupełnie o czymś innym co nietrudno sprawdzić. Faktem jest że taka agresywna ekspansja  w tym  lesie  – na żywym organizmie tego lasu  – nie tylko „drewnianym”  musi zawierać się    w decyzjach planowych ale czy istota realizacji tych planów jest zgodna z faktami i mottem Ministerstwa które wypisałem na wstępie?  Myślę że wyjaśnienie tej sprawy nie będzie tylko kolejnym bezdusznym pismem urzędnika tak jak urzędników z Nadleśnictwa Ustka w tej sprawie. 

Tej sprawie przyglądają się na co dzień  setki a może tysiące  ludzi  żyjących w otoczeniu tego lasu jako   otuliny przyrodniczej i ekologicznego bezpieczeństwa.

Czy Ministerstwo   Środowiska analizując  zwartą treść tej skargi jest przekonane  że  wizja Ministerstwa  określona w tezie poniżej  w takich  warunkach  jest wizją    do której się zmierza czy to  tylko po prostu „wizja:”  .

„Ministerstwo Środowiska jest nowoczesną, profesjonalną, darzoną zaufaniem społecznym instytucją, racjonalnie zarządzającą zasobami naturalnymi, dbającą o edukację ekologiczną społeczeństwa oraz otwartą na współpracę w zakresie ochrony środowiska”.

Znana mi jest definicja  trzebieży lasu.  To cięcia  pielęgnacyjne dokonywane w drzewostanach  które przeszły okres czyszczeń. Moim zdaniem nie przeszły –  ale fachowcy to ocenią. Istota trzebieży polega na sukcesywnym usuwaniu  z drzewostanu drzew gospodarczo niepożądanych .  Czyżby te widoczne na zdjęciach pryzmy drewna  są gospodarczo  niepożądane?  Obawiam się że na opał przeznaczone nie zostaną. Pozytywny wpływ trzebieży przejawia się wzmożonym przyrostem grubości, wysokości i wielkości koron drzew, a przez to zwiększeniem przyrostu miąższości z jednostki powierzchni oraz polepszeniem jakości drzewostanu wskutek usunięcia egzemplarzy wadliwych.

Czy ten las posiadał aż tyle drzew wadliwych  nie pozwalających na funkcjonowania tych niby lepszych do gospodarczego wykorzystania?   Każdy las kończy kiedyś  swój   żywot  ale ten skończy szybciej niż gdyby tych cięć trzebieżowych  nie było  – bo przecież teraz   pozostawiono w tym lesie drzewa największe i najwyższe,  Faktem jest że to wpłynie na ich miąższowość, zdrowotność ale w celu  ich  gospodarczego wykorzystania  wkrótce jako drzewna gatunku najlepszego.  Innych w tym lesie po prostu nie będzie. Do jakiej jeszcze wysokości i grubości dorosną te drzewa żeby pokusić się o ich wycięcie w całości  i sprzedaż.?  Przecież rzekomo  taka  trzebież nie ma na celu żeby  nie wycinać tych drzew   które powinny stanowić warstwę  i otulinę ochronną? Oczywiście może  10 może 20 lat jeszcze, ale coraz więcej będzie po drodze wyciętych w  tym lesie całkowicie połaci   (łysych miejsc)  i nasadzenia w tym miejscu nowego  młodnika?  

Czy dziś Ministerstwo Środowiska jest w stanie powiedzieć mieszkańcom  tych obszarów  – kiedy ten  las z  powodu okoliczności podanych przeze mnie na dzień dzisiejszy po takich trzebieżach  przestanie istnieć albo do kiedy przetrwa?. Wiem że fachowcy wiedzą ale tego ludziom nie powiedzą.

 W opisywanym przeze mnie miejscu od lat i prawie w systemie ciągłym  wycina się intensywnie  zdrowe drzewa  i   dość młode jak na taki drzewostan . Wycina się w tym lesie cale połacie i nasadza nowy las (ale lasem długo nie będzie).  Pielęgnacja lasu to z pewnością nie jest  lecz ale   komercyjne wykorzystanie lasu na pewno  a według leśników   rany zagoją się same.  Tak było po każdej kolejnej wycince drzew w tym lesie.   Las ten w dolnej partii  zawsze był w złym stanie .

Liczę na  wyjaśnienie okoliczności tej skargi w trybie Kodeksu Postepowania Administracyjnego ale także z uwzględnieniem  obowiązujących  przepisów prawa w tym prawa o ochronie przyrody, o lasach i innych aktów prawnych

do wiadomości:

Regionalny Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku

Wojewoda Pomorski w Gdańsku

Urząd Marszałkowski w Gdańsku

Wójt Gminy   Słupsk

Nadleśnictwo Państwowe w Ustce    

oczekuję na komentarze: wiczkowski12@poczta.onet.pl

Możliwość komentowania Skarga do Ministra Środowiska – poniżej.Dzisiejszy stan lasu Siemianice – Jezierzyce jak po tajfunie. Roboty po naszej interwencji wstrzymano – ale las i tak nie jest dostępny dla mieszkańców – zobaczcie sami i oceńcie. została wyłączona