Wybory samorządowe we wrześniu 2020 w okręgu nr 8 w Siemianicach? – dlaczego przed czasem ? Mieszkańcy (wyborcy) oczekują na informacje i szczegóły. Na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej gminy jakoś ich nie widać.

Zdjęcia z oficjalnej strony internetowej gminy BIP

Dla czystości sprawy i mojego własnego honoru – by przeciąć wszelkie spekulacje – informują mieszkańców okręgu nr 8 w Siemianicach że nawet przez myśl mi nie przeszło aby kandydować w wyborach uzupełniąjących. Moja znajomość zagadnień samorządowych ( 4 kadencje rady w samorządzie Słupskim i wiceprezydent ) i w branży transportowo – komunikacyjne i bezpieczeństwa ruchu drogowego także jako biegły sądowy – nie wymaga aby być koniecznie w składzie rady gminy gdzie prawie cały skład jest reprezentowany przez radnych z komitetu Pani Wójt Gminy a we wcześniejszych kadencjach także przez radnych z komitetu wyborczego jej poprzedników. Wiele inicjatyw będę wraz z czytelnikami mojego bloga podejmował w ramach inicjatyw obywatelskich . O wszystkich podejmowanych informuję na moim blogu. bezpiecznienadrogach.pl jako że uczestnikami ruchu jest każdy z nas a w zakresie tematycznym bloga czuję się dobrze i całe życie zawodowe w tej tematyce. Nie krepowany jakimikolwiek więzami podległości a nawet w niektórych sytuacjach uległości i poniżenia wycenionych na wartość posłuszeństwa w grupie ocenionej przed kolejnymi wyborami .

Z pewnością zawsze tak przy okazji ostatnich wyborach a także obecnie podczas kampanii w wyborach uzupełniających moim celem jest aby w Radzie Gmin byli przedstawiciele bardziej bezkompromisowi i niezależni od władzy Gminnej. By Radni wybrani byli zgodnie z prawem. By w tych wyborach uzupełniających nie było wątpliwości prawnych co do wyboru radnego z okręgu nr 8 w Siemianicach w wyborach uzupełniających 6 września 2020 roku – takich jak w wyborach w 2018 roku .

Próbkę takiej niezależności wykazał 2 lipca 2020 roku Radny z Bierkowa składając wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady Gminy. o Tym w innym wpisie na moim blogu.

LIST OTWARTY

Do Przewodniczącego Rady Gminy w Słupsku – Pana Mirosława Klemiato

Nie tak dawno – w Głosie Pomorza (wydanie 4-5 lipca.2020) zamieszczono informację że miała miejsce próba odwołania Pana ze stanowiska Przewodniczącego Rady Gminy Słupsk. Oczywiście próba nieskuteczna i nie mogło być inaczej bo przecież po kilku kadencjach na tym stanowisku w osłonie Komitetów Wyborczych kolejnych Wójtów – zastąpienie Pana osoby na tym stanowisku byłoby naruszeniem prawie świętej zasady w tej gminie że zwycięzca bierze wszystko. Byłaby to także plama na osobistym Pana honorze bo jeden z radnych (z Bierkowa) odważył się złożyć wniosek o odwołania Pana osoby z tej funkcji mimo że jak Pan oświadczył do prasy – jest Pan dobrym Przewodniczącym bo spokojnie i merytorycznie prowadzi od lat obrady Rady Gminy. Czy istotnie Pan w tej roli to spiker rady Gminy czy też reprezentant Rady Gminy reprezentujący Gminę na zewnątrz. Dużej aktywności ze strony Pana Przewodniczącego na rzecz społeczności lokalnej od lat trudno się doszukać (na spotkaniach z wyborcami czy też w obecności z Panią Wójt na takich spotkaniach raczej w stopniu marginalnym) , przynajmniej z tego co czytam i oglądam z przebiegu posiedzeń Rady Gminy czy też z działalności w sprawach bieżących też nie widać istotnej aktywności a przecież osobę na tak eksponowanym stanowisku w ciągu co najmniej 4 kadencji (16 lat) powinien znać każdy mieszkaniec gminy i nie tylko. Z gazety wynika że jest pan tak dobry że radnego wnioskodawcę pozwie Pan do Sądu za uzasadnienie wniosku o odwołanie. Oczywiście jako pilny obserwator Pracy Rady Gminy i Pana przewodniczącego po raz pierwszy napotkałem na tak radykalną i tak aktywną postawę w związku z wnioskiem o odwołanie – choć tylko w celach ochrony własnej osoby za ewentualne naruszenie dóbr osobistych. Argumenty Radnego wnioskodawcy z Bierkowa za Pana odwołaniem zostały poparte łącznie przez czterech Radnych (w tym jak się wydaje z “zabetonowanego” od wielu lat komitetu wyborczego Pani Wójt i jej poprzednika .) To prawie jak rewolucja biorąc pod uwagę bardzo zintegrowane od lat środowisko samorządowców skupionych wokół Wójtów przez wiele ostatnich kadencji. Oczywiście wielu wyborców nieco inaczej postrzega Pana rolę w kolejnych kadencji ale pełna informacja o wspaniałych relacjach Przewodniczącego Rady z kolejnymi Wójtami Gminy pozostanie dla zwykłych wyborców tajemnicą – natomiast Panu może zapewnić dożywotnie pełnienie funkcji chyba ze ta dwukadencyjność samorządów się utrzyma w co nie wierzę.

Wracając jednak do Pana roli spikera w Radzie Gminy – bo taką rolę sobie Pan sam wybrał – to jednak zweryfikować należy czy nawet w tej niewielkiej roli spełnia Pan swoje powinności wobec wyborców.? Zapewne po raz kolejny oświadczy Pan że to nie Pana rola albo o niczym Pan nie wiedział i żadne informacje do Pana mnie docierały.

Od początku tej kadencji niemal wszyscy Radni a także wspólnota samorządowa Siemianic także wiedzą że faktycznie mieszkańcy jednego z okręgu w Siemianicach nie mieli w samorządzie gminnym tak naprawdę własnego reprezentanta w Radzie Gminy bowiem już kilka dni od wyborów do chwili obecnej trwały postępowania dotyczące obsadzenia mandatu Radnej z komitetu Platformy Obywatelskiej w sytuacji gdy wszystkie przesłanki wskazywały na to że w momencie aktu wyborczego (w dniu wyborów) miejscem zamieszkiwania (nie zameldowania) Radnej z okręgu 8 w Siemianicach znajdowało się poza gminą Słupsk i tak trwało w dalszym ciągu po wyborach.

Procedury wyjaśniania tych okoliczności prowadzone były przez różne instytucje jak Sąd okręgowy w Słupsku, Słupską policję i prokuraturę aż do 8 stycznia 2020 roku kiedy to stwierdzone zostało przez Komisarza Wyborczego w Słupsku wygaśnięcie mandatu radnej z powodu pisemnego zrzeczenia się mandatu na koniec 2019 roku.

Oczywiście Rada Gminy (Przewodniczacyi i WÓJT także) “nic nie wiedziała?” o ewentualnym naruszeniu prawa wyborczego choć to Rada Gminy i Wójt gminy realizują procedury wyborcze w tejże gminie a przede wszystkim rejestrując kandydatów na podstawie zgodnych z prawem danych i posiadając wszystkie informacje podczas rejestracji kandydatki. Nawet jeżeli kandydatka lub jej komitet wyborczy nie mieli świadomości istniejącego prawa co do obowiązku zamieszkania na terenie gminy – to do obowiązków gminy i całego sztabu urzędników należała weryfikacja danych podawanych we wniosku o rejestrację kandydata na radnego.

Nie jestem przekonany że nie wiedział Pan o dalszych działaniach i okolicznościach w sprawie radnej która najpierw na koniec grudnia 2019 roku zrzekła się mandatu , potem napisała do Komisarza Wyborczego w Słupsku na siebie skargę za to że złożyła rezygnację z mandatu którą to z oczywistych powodów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odrzucił (sentencja w niniejszym wpisie na blogu) Radna złożyła wniosek o zrzeczenie się mandatu który Postanowieniem Komisarza Wyborczego w w Słupsku wygasł w dniu 2 stycznia 2020 roku. Już 3 lutego 2020 złożyłą Radna złożyła skargę na zrzeczenie się przez nią samą i z jej własnej woli mandatu – komisarza wyborczego w Słupsku – oświadczenie o wycofaniu się z własnej decyzji o złożeniu mandatu Radnej . Jak widać niżej w prawomocnym wyrokiem tego Sądu odrzucono skargę Radnej.

Pewnie Pan Przewodniczący w ramach swojej dużej aktywności nie dostrzegł jednego ważnego w tej sprawie aktu (poniżej zamieszczony) podczas gdy w okręgu wyborczym mieszkańcy już wiedzą o wrześniowych wyborach w okręgu Siemianice. To raczej od Pana Przewodniczącego SPIKERA Gminy mieszkańcy winni otrzymać informację w tej sprawie by przeciąć wszelkie spekulacje. Oczywiście już znam argumenty Pana Przewodniczącego że to organ państwowy podejmuje decyzje o wyborach i to prawda ale niewątpliwie rolą kierownictwa Rady Gminy jest poinformowania o tym mieszkańców (wyborców) aby znali podłoże i tło tych przedwczesnych wyborów i aby zmobilizować mieszkańców do kandydowania w tych wyborach i uczestnictwa w akcie wyborczym.

To także Pan Przewodniczący przed wyborami uzupełniającymi powinien poinformować mieszkańców (wyborców ) ile kosztować będą wybory uzupełniające w Siemianicach – jaka była przyczyna rezygnacji Radnej z mandatu by ponownie jak sądzę swoją rezygnacją otworzyła sobie drogę do ponownego ubiegania się o ten mandat po trzymiesięczne przerwie od prawomocnego odrzucenia przez Sąd skargi złożonej przez radną na siebie za to że zrezygnowała z mandatu.

Nie wiem czy taka szybka informacja jest na rękę obecnej władzy w Gminie i Panu Przewodniczącemu, bo w wykazie oficjalnym składu radnych Rady Gminy Słupsk występuje w dalszym ciągu radna której mandat wygasł na podstawie w/w prawomocnego wyroku – choć decyzja o prawomocnym wygaśnięciu mandatu już dość dawno zapadła.

Poniżej wypis ze strony głównej BIP z dnia 19.07.2020 roku

Być może Pan Przewodniczący uznał że nie potrzebny jest wysiłek zmiany wykazu Radnych na stronie BIP Gminy do czasu wyborów będąc być może przekonanym że Pani Rodziewicz ponownie stanie do walki o mandat i ponownie wygra te wybory. Podpowiadam Panu Przewodniczącemu że w moim przekonaniu pewnie wszystko zmierza do takiego finału odkąd Radna zrzekła się z własnej woli z mandatu tuż przed końcem 2019 roku

Mimo wszystko muszę jednak zadać pytanie Panu Przewodniczącemu, czy utrzymywanie formalnie ex Radnej w dalszym ciągu w oficjalnym wykazie Radnych Rady Gminy w czasie gdy trwa już kampania wyborcza praktycznie do obsadzenia wygaśniętego mandatu – nie jest przypadkiem naruszeniem prawa wyborczego? Na to pytanie wyjątkowo chciałbym uzyskać odpowiedż w ramach informacji publicznej. (jeżeli nie to na wszelki wypadek już wystąpilem do organów wyborczych w tej i w innej sprawach tych wyborów dotczących

Przy okazji analizy strony BIP w wykazie radnych osoba Pana Przewodniczącego w tym wykazie funkcjonuje tylko w obecnej kadencji . W trzech poprzednich nie dopatrzyłem się Pana osoby w takim wykazie (być może istnieje odrębny wykaz Przewodniczących tej Rady. ale jakoś nie mogę się doszukać.) Chciałbym jednak ten mechanizm poznać. Jeżeli przeoczyłem – to przepraszam.

W zależności od stanowiska Pana Przewodniczącego w powyższych sprawach niniejsze pismo skierowane do Pana – wykorzystam także jako list otwarty w imieniu części mieszkańców Siemianic – umieszczając go na moim blogu a za pośrednictwem mojego bloga na portalu społecznościowym Facebock – jako że czytelnikami mojego bloga są liczni mieszkańcy Siemianic którzy z zainteresowaniem od dłuższego czasu śledzą i są zainteresowani wpisami jakie umieszczam na blogu a dotyczącymi przede wszystkim spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu, inwestycji drogowych oraz moich wniosków i spostrzeżeń w tych sprawach kierowanych do Rady Gminy, Wójta Gminy czy też instytucji i zakładów podległych gminie.

oczekuje na komentarze : wiczkowski12@poczta.onet.pl

Możliwość komentowania Wybory samorządowe we wrześniu 2020 w okręgu nr 8 w Siemianicach? – dlaczego przed czasem ? Mieszkańcy (wyborcy) oczekują na informacje i szczegóły. Na tablicach informacyjnych i na stronie internetowej gminy jakoś ich nie widać. została wyłączona