“DEMOKRACJA” WYBORCZA „rządy ludu, ludowładztwo” w Gminie Słupsk w wyborach uzupełniających na w dniu 6 września 2020 w okręgu nr 8 w Siemianicach Gmina Słupsk. Czyżby powtórka z 2018 roku? A co na to przepisy prawa i państwowe organy wyborcze?

W mojej skrzynce informacja wyborcza Katarzyny Rodziewicz. Wybory uzupelniajace do Rady Gminy Słupsk w Siemianicach 6 w Siemianicach. Programu nie ma za to jedno zdanie mowi o wszystkim : z przeslaniem ktore udalo mi sie odczytać i z lakonicznego programu wyborczego z jednym przeslaniem ” Ja Katarzyna Rodziewicz bylam Radną tym okręgu do czerwca 2020
a dlaczego zreygnowalam i dlaczego natuchmiast przystapiłam do wyborow uzupełniających – tego nikomu nie powiem nikt mnie nie zapyta bo spotkania wyborczego nie bedzie, głosujcie na mnie bo od 2016 roku prowadzę lokalny punkt apteczny który wraz z rezygnacja z mandatu zamknełam ale klientów przeprosiłam ” Ile kosztują takie wybory mieszkanców? Czy za rok ponownie nie bedzie kaprysu rezygnacji . Dlaczego w ulotce wyborczej nie ma sprawozdania z dokonań radnej od 2018 roku. A może nic się nie udało i trzeba zaczać od początku,? A może lepiej wybrać drugą kandydatkę Panią Agnieszkę Klimczak od lat związaną i na stale zamieszkałą naprawdę (nie zamelldowaną tylko)w tym okręgu i znaną mieszkańcom nie tylko z punktu aptecznego ale z doświadczeniem życiowym i samorządowym . Takiej kandydatce dam szsnsę bo akttwnego a nie pozornego dzialania bo spraw do zalatwienia w Siemianicavh jest wiele. W sprawach bezpieczenstwa ruchu drogowego, komunikacji i organizacji ruchu drogowego bedę ja wspierał także za pośrednictwem poniżego bloga. Wybiorę osobę która jest blisko nas a nawet wśrod nas – Agnieszkę Klimczak

    Ze skargi do Wojewody Pomorskiego z dnia 3.08.2020 roku . W tym samym dniu (3.08.2020 r) Obwieszczenie Wójta Gminy Słupsk Pani Barbary Dykier z dnia 13 lipca 2020 zostało podane do publicznej wiadomości wyborców poprzez umieszczenie w gablotkach informacyjnych w okręgu wyborczym nr 8 w Siemianicach 3 .08.2020 a na stronie BIP Gminy 15.07.2020 roku o godzinie 12.02 . (poniżej wyciągi obwieszczeń : Wojewody Pomorskiego do wiadomości publicznej w okręgu umieszczone w dniu 9.07.2020 roku (piątek) między godzina 17 a 18.00 w gminnych gablotkach ogłoszeniowych – następne dni to sobota i niedziela – i Wójta Gminy Słupsk w gablotkach ogłoszeniowych w okręgu dopiero w dniu skargi do Wojewody Pomorskiego 3.08.2020 a na BIP Gminy Słupsk 15.07.2020 o godzinie 12.02

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-10.png

                                                                   SSKARGA

Dot. niezgodnych z prawem procedur  Wojewody  Pomorskiego w sprawie wydania zarządzenia  o ogłoszeniu wyborów uzupełniających w Gminie Słupsk z naruszeniem Ustawy  Kodeks Wyborczy  w kwestii   opóźnienia wydania   kalendarza wyborczego  i skrócenia   terminów kalendarza wyborczego   dopiero  po miesiącu od  prawomocnego wyroku Wojewódzkiego Sądy Administracyjnego  w Gdańsku  odrzucającego skargę Radnej która zrzekła się mandatu     a także   naruszenia prawa wyborczego przez Wójta Gminy Słupsk w kwestii nie powiadomienia w ustawowym terminie  (nie podania do publicznej wiadomości w okręgu wyborczym nr 8) w Siemianicach)    obwieszczenia    na podstawie art. 422 ustawy Kodeks Wyborczy  oraz  umieszczenie tego obwieszczenia na BIP Urzędu Gminy dopiero 15 lipca 2020 roku  skracając termin ustawowy tej czynności  do  daty wyborów z 55 do  53 dni.

Wybory to ważny element demokracji. Z ważnością mandatu w okręgu 8 w Siemianicach w Gminie Słupsk z wyborów w 2018 roku były zawirowania  (aż do złożenia mandatu przez Radną) a mieszkańcy tego okręgu tylko formalnie mieli radną  z tego okręgu. Pod koniec grudnia 2019 roku Radna rezygnuje z mandatu a po wygaszeniu mandatu przez Komisarza Wyborczego w Słupsku   składa skargę do tego komisarza że wygaszono jej mandat  na jej prośbę. . Po odrzuceniu skargi przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku -wojewoda pomorski ogłasza wybory uzupełniające w tym okręgu na 6 września wraz z kalendarzem wyborczym . Najważniejszy punkt kalendarza wyborczego ustalono dokładnie tak żeby nie dać szansy na poinformowanie o tym fakcie mieszkańców.  Nikt z mieszkańców nie był w stanie nadążyć za administracją  państwową i samorządową w sprawie czynności  prowadzących do wyborów uzupełniających

A w praktyce?

*9 czerwca prawomocny wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Gdańsku  oddalający skargę Radnej   na wygaśnięcie mandatu z jej własnej woli co równoznaczne jest z wyznaczeniem terminu  wyborów uzupełniających  przez Wojewodę Pomorskiego w ciągu  3 miesięcy od prawomocnego  wyroku Sądu. Mandat wygasł   9 czerwca a Wojewoda Pomorski wydał zarządzenie  o wyborach uzupełniających dopiero 9 lipca 2020 roku

*19 Lipca 2020 roku  na stronie internetowej gminy Słupsk BIP w wykazie Radnych  funkcjonuje w dalszym ciągu  nazwisko Radnej   w okręgu nr 8 Siemianice mimo wygaśnięcia tego mandatu 9 czerwca 2020   i mimo że  Wojewoda już 9 lipca 2020 roku wyznaczył termin wyborów na 6 września i  ogłosił kalendarz wyborczy z pierwszą najważniejszą czynnością  z terminem  do 13 lipca 2020 

*W piątek   9.07.2020 o godzinie 8.57   roku obwieszczenie Wojewody Pomorskiego   wpłynęło do Gminy Słupsk celem  przekazania do publicznej wiadomości w okręgu wyborczym

*W tym samym dniu  (w piątek) sołtys  wsi Siemianice    rozwiesił obwieszczenie Wojewody na tablicach informacyjnych  w okręgu wyborczym  między godz. 17 a 18.00 (po zamknięciu Urzędów i przed dwoma dniami wolnymi)

*Obwieszczenie  Wójt gminy Słupsk   datowane  13 lipca 2020 roku  wynikające  z Ustawy w sprawie  przekazania do publicznej wiadomości informacji o okręgach  wyborczych ,  liczbie radnych  i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej  w Słupsku  nie zostało  w ogóle umieszczone na tablicach informacyjnych w okręgu wyborczym  a  na stronie internetowej gminu BIP dopiero 15 lipca 2020 roku czym w mojej ocenie naruszono ustawowy termin  podania  do publicznej wiadomości obwieszczenia nie później niż 55  dni przed terminem  wyborów.

Możliwym  ostatnim dniem roboczym na wykonanie wszystkich formalności związanych z  pozycją  pierwszą kalendarza wyborczego   był  dzień 13 lipca 2020 roku  a   obwieszczenie Wójta  Gminy Słupsk  formalnie na stronie internetowej BIP gminy umieszczone zostało 15 lipca 2020 roku a na tablicach  ogłoszeń w okręgu    tego obwieszczenia  Wójta nie ma do dnia składania niniejszego pisma   podczas gdy  to obwieszczenie  stanowić ma prawną podstawę do  rozpoczęcia realizacji kalendarza wyborczego (jego pierwszej pozycji). Skąd zatem  potencjalni kandydaci do  zgłoszenia o zamiarze  utworzenia komitetu wyborczego i zgłaszania kandydatów na Radnych mieli wiedzieć    do 13 lipca 2020 roku  o informacjach z obwieszczenia  które  być podane do publicznej wiadomości do dnia 13 lipca a faktycznie na tablicach ogłoszeń w okręgu nie podano w ogóle a na BIP Gminy  umieszczono dopiero 15 lipca 2020 roku  – 52  dni przed wyborami  (zamiast 55 dni)

Nadmieniam że Przewodniczący Rady Gminy  nie poinformował mieszkańców   okręgu o  wyroku Sądu Administracyjnego w kwestii  wygaśnięcia mandatu Radnej z tego okręgu nr 8    i uczynił to dopiero po   moim pisemnym wystąpieniu w dniu 19 lipca 2020 r tj    40 dni o daty uprawomocnienia się wyroku o wygaśnięciu mandatu Radnej  i   już po wdrożeniu kalendarza wyborczego  obwieszczeniem Wojewody  z dnia 9 lipca 2020 roku  z pierwszym terminem  kalendarza wyznaczonego na dzień 13 lipca 2020 roku.

Okoliczności całości podniesionych spraw w niniejszej skardze  mogą wskazywać na  celowe    pozostawienie radnej   w wykazie aktualnych Radnych mimo prawomocnego wygaszenia mandatu

Oczywiście skutek jest taki że prawdopodobnie w terminie   wymaganym kalendarzem wyborczym do 13 lipca 2020 roku  zgłoszenie o  zamiarze  utworzenia komitetu i wystawienia radnego w wyborach uzupełniających  zgłosiła najbardziej zainteresowana osoba (ponownym kandydowaniem w tym okręgu ) 

*Brak obwieszczenia Wójta Gminy Słupsk  do publicznej wiadomości (podobnie jak  wykonano dla obwieszczenia wojewody)     do 13 lipca 2020  (termin  ustawowy ) pozbawił możliwości  uczestnictwa   w procesie zgłaszania komitetów wyborczych   osobom innym niż bezpośrednio zainteresowanym  ponieważ  brak było ogłoszenia o  okręgu wyborczym , siedzibie   Gminnej Komisji Wyborczej ilości wybieranych Radnych .

*Niezależnie od braku   podania do publicznej wiadomości obwieszczenia Wójta na tablicach informacyjnych i  podaniu tego obwieszczenia  w  formie   informacji publicznej  na BIP Gminy  dopiero 15 lipca 2020   –  potencjalni kandydaci do  utworzenia komitetu wyborczego   nie posiadali ustawowego terminu na wykonanie  niezbędnych formalności  ponieważ wymagana była uprzednio czynność ustawowa Wójta Gminy Słupsk tzn podania obwieszczenia do publicznej wiadomosci.

Jak te działania administracji państwowej (Wojewoda Pomorski) i administracji samorządowej (Wójt gminy Słupsk ) mają się do  przepisów prawa wyborczego a przede wszystkim do postanowień Konstytucji w zakresie równości dostępu do procesu wyborczego obywateli?

Wiele wskazuje na to, że prawo kodeks wyborczy został naruszony  poprzez  brak dostępu mieszkańców  do  informacji o wyborach uzupełniających   w dniu 6 września 2020 roku    a tym samym uniemożliwienie   uczestnictwa w procesie wyborczym  tym którzy  przy normalnej procedurze taką chęć mogliby wyrazić.

Wyjaśnienia wymagają także okoliczności  poruszonych podniesione w skardze do Wojewody Pomorskiego. Oczekiwać należy także podanie drogi prawnej   odwoławczej  i ewentualnej drogi Sądowej w przypadku jeżeli Wojewoda Pomorski będzie kwestionował zarzuty podniesione w skardze. 

Możliwość komentowania “DEMOKRACJA” WYBORCZA „rządy ludu, ludowładztwo” w Gminie Słupsk w wyborach uzupełniających na w dniu 6 września 2020 w okręgu nr 8 w Siemianicach Gmina Słupsk. Czyżby powtórka z 2018 roku? A co na to przepisy prawa i państwowe organy wyborcze? została wyłączona