“Strefy zamieszkania” D-40 to TYLKO DEFINICJA W PRAWIE DROGOWYM. W praktycznym stosowaniu to często fikcja. – Oznakowane niezgodnie z prawem i taka sama egzekucja – po prostu tego się nie da wyegzekwować. SŁUPSKIE STREFY poza prawem opisałem na moim blogu dość szczegółowo. W regionie Słupskim nie jest lepiej. Rowy fatalnym przykładem. Ale już w Łebie jest wzorowy porządek w strefach. To już jednak poza wpływem policji drogowej ze Słupska.

W NINIEJSZYM WPISIE – “STREFA ZAMIESZKANIA ” D-42 W ROWACH – GMINA USTKA. W KOLEJNYM ODCINKU -dla ewidentnego pozytywnego kontrastu -“SREFA ZAMIESZKANIA” W ŁEBIE.

Od lat w sezonie wakacyjnym przyglądam się “napiętnowaniu” uczestników ruchu z całej Polski a nawet z poza Polski (tych z motoryzowanych) w miejscowości nadmorskiej ROWY w gminie Ustka w istniejącej tam “Strefie Zamieszkania” D-40 przez organy kontroli ruchu drogowego a szczególnie przez lokalną straż gminną za rzekome łamanie przepisów prawa o ruchu drogowym w “strefie zamieszkania” wbudowanej w obszarze zabudowanym miejscowości Rowy. (zdęcie znaku pionowego początku obszaru zabudowanego D-42 tej miejscowości poniżej)

Impulsem ostatecznym do zajęcia się tym problemem na moim blogu był bardzo ostra wymiana zdań uczestnika ruchu z przedstawicielem straży gminnej w sezonie letnim 2020 w sprawie naruszenia według strażnika gminnego przepisu prawa w “strefie zamieszkania” D-40. Oczywiście z punktu widzenia prawa drogowego strażnik gminny nie miał racji (odbyło się to w apsie drogowym na wysokości parku linowego w Rowach. Perturbacje w związku z koronawirusem oddaliły termin tego wpisu ale zbliżający się kolejny sezon letni w ROWACH skłonił mnie do zajęcia się tą sprawą. Obawiam się że gdyby setki osób ukaranych w strefie zamieszkania przez organy kontroli ruchu drogowego zachowało potwierdzenia zapłacenia mandatu – i odwołało się zgodnie z prawem od tej kary – to koszt zwrotu z niesłuszne ukaranie wartości mandatów byłby znaczny.

Według §15 ust 3 rozporządzenia  o znakach i sygnałach drogowych –    Znak E-17a “miejscowość” oznacza wjazd do miejscowości. Znak zakazu umieszczony pod znakiem E-17a oznacza, że zakaz obowiązuje na obszarze całej miejscowości, z wyjątkiem odcinka drogi, na którym został on zmieniony lub odwołany innym znakiem.

Moc znaku E-17a obowiązuje tylko do miejsca wjazdu w “strefę zamieszakania”D-40 także określona pod tablicą znaku prędkość 40 km/h na znaku B-33 bowiem w “strefie zamieszkania” D-40 obowiązują następujące zasady:

Zgodnie z art. 2 ustawy z 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami) “strefa zamieszkania” jest to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393), określa w § 58 definicję znaku D-40 “strefa zamieszkania”. Z przepisu tego wynika m.in., że umieszczone w tej strefie urządzenia i rozwiązania wymuszające powolną jazdę (np. progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi.

Szczególne zasady ruchu drogowego, o których mowa w definicji “strefy zamieszkania”, to m.in;

 • prawo pieszego do korzystania z całej szerokości drogi i pierwszeństwo przed pojazdami,
 • możliwość korzystania z drogi przez dziecko w wieku do 7 lat, bez opieki osoby starszej,
 • prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h,
 • zakaz postoju w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu.

Z powyższego zapisu wynika, że w przypadku braku wyznaczonych miejsc do postoju pojazdów, parkowanie w strefie zamieszkania jest niedopuszczalne.

Tylko pobieżny objazd miejscowości Rowy w kontekście analizy poprawności organizacji ruchu w tym oznakowania poziomego u pionowego wskazuje że istniejąca tak organizacja ruchu i totalny chaos w oznakowaniu niewiele ma wspólnego ze zgodnością z Ustawą “prawem o ruchu drogowym” i Ustawą “o drogach”

Wjazd do “Strefy zamieszkania” D-40 w Rowach

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-3-1024x429.png

Wyjazd ze “strefy zamieszkania” D-41 w kierunku wyjazdu z obszaru zabudowanego D-43

Widoczny w głębi wyżej na zdjęciu początek “Strefy zamieszkania” D-40 na wysokości ulicy Bałtyckiej 6. znak “strefy zamieszkania” poprzedzony jest znakiem strefy parkowania z tabliczką “parkowanie wyłącznie w miejscach wyznaczonych” Moc tego znaku obowiązuje tylko do widocznego znaku “strefy zamieszkania” D-40 a więc odcinka ok.50 metrów a na tym odcinku nie dostrzegłem żadnego znaku pionowego i poziomego z wyznaczonymi miejscami parkingowymi. krótko mówiąc znak “śpioch” ale mogący sugerować uczestnikom ruchu że obowiązuje od tego miejsca w całej “strefie zamieszkania” D-40. Od znaku D-40 obowiązują zupełnie inne zasady tj: parkowanie wyłącznie w wyznaczonych miejscach ale łącznie znak pionowy według symbolu D-18, D-18a lub D-18b P-18 i znak poziomy p-19 P-20. W żadnym przypadku kolory kostki brukowej (nawierzchni) nie stanowią według prawa drogowego znaku poziomego ” P” miejsca wyznaczonego w strefie zamieszkania mimo usytuowania znaku ponowego według symbolu D-18, D-18a i D-18b

Ulica Wczasowa w Rowach – to także w Strefie zamieszkania D-40

Miejsca parkowania pojazdów w pasie drogowym tej ulicy – także w zatoczkach oznakowane wyłącznie znakiem pionowym “Parking”. Brak oznakowania poziomego wyznaczającego miejsca parkowania czyni że jest to miejsce błędnie oznakowane nie upoważniające kontrolerów do stosowania przepisów jak w strefie zamieszkania. Tak jakby miejsce parkowania w tym miejscu w strefie zamieszkania nie było wyznaczone.

brak wyznaczonych miejsc postoju pojazdów znakiem poziomym D-18 pomiędzy znakami pionowymi Parking początek i koniec

Pasy drogowe ulic w Rowach w obszarze “Strefy zamieszkania” – tak ogromna ilość błędów w organizacji ruchu i zagrożenie z tego powodu bezpieczeństwa ruchu w tym obszarze moim zdaniem wymaga od Wójta tej gminy jak najszybszego opracowania kompleksowej organizacji ruchu dla miejscowości ROWY.

Podstawowe nieprawidłowości pokazane na zdjęciach poniżej (oczywiście nie wszystkie które tam występują)

 1. W strefie zamieszkania nie stosuje się oznakowania pionowego i poziomego regulującego pierwszeństwa pojazdów zgodnie z pierwszą i druga zasadą obowiązującą w strefie. W strefie pieszy (w tym dzieci) ma całkowite pierwszeństwo przed pojazdami , i to w całym obszarze także na pasach ruchu. Żadnemu pojazdowi nie można oddać pierwszeństwa w miejscu gdzie w całym obszarze to pierwsi mają pierwszeństwo.
 2. Na zdjęciach poniżej jest wiele miejsc oznakowanych znakiem D-1 pierwszeństwa praejazdu lub A-7 Ustąp pierwszeństwa przejazdu.
 3. Drogi podporządkowane z oznakowaniem nie posiadają znaków A-7 na wlocie z drogą z pierwszeństwem oznakowanym znakiem D-1. (Brak znaku ważniejszego A-7)
 4. Niektóre znaki pionowe regulujące pierwszeństwo znajdują sie po lewej stronie drogi (błąd prawny)
 5. W przypadku oznakowania strefy znakami pierwszeństwa przejazdu -(zbędnego) – jednak nie zastosowano łamanego pierwszeństwa na niektórych bardzo skomplikowanych i nieczytelnych skrzyżowaniach .
 6. Obecność pojazdów w strefie zamieszkania jest na szczególnych zasadach. Dlatego też nie ma mowy o wyznaczaniu oznakowanych przejść dla pieszych. Kierujący w strefie jest gościem.
 7. Jedyną możliwą organizacją ruchu dla pojazdów w tej i w każdej strefie mogą być zasady ogólne określone w prawie o ruchu drogowym a w szczególności:

Art. 25. 1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do pojazdu szynowego, który ma pierwszeństwo w stosunku do innych pojazdów, bez względu na to, z której strony nadjeżdża.3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się również w razie przecinania się kierunków ruchu poza skrzyżowaniem.4. Kierującemu pojazdem zabrania się:1) wjeżdżania na skrzyżowanie, jeżeli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;2) rozdzielania kolumny pieszych.

Apeluje do władz gminy Ustka z Panem Wójtem na czele o uporządkowanie orgnizacji ruchu w miejscowości Rowy i w tym w strefie zamieszkania szczególnie tam gdzie nieprawidłowości w obecnej organizacji ruchu zagrażają bezpieczeństwu w tym ruchu i bezpieczeństwu uczestników ruchu ,

Znając jednak opieszałość samorządów w zakresie likwidacji wskazywanych nieprawidłowości – w przypadku braku stosownej reakcji na wskazane nieprawidłowości, będę ponawiał prośbę i informował o nieprawidłowościach funkcjonujący pod egidą Komendy Głównej Policji portal o nieprawidłowościach w organizacji ruchu w Polsce

Uczestników ruchu namawiam do przypomnienia sobie swoich praw szczególnie tych najsłabszych uczestników ruchu tak by organy kontroli ruchu drogowego nie egzekwowali kar za rzekome naruszenie przepisów przwa drogowego wtedy gdy sami egzekwują prawo w warunkach jego naruszania

Możliwość komentowania “Strefy zamieszkania” D-40 to TYLKO DEFINICJA W PRAWIE DROGOWYM. W praktycznym stosowaniu to często fikcja. – Oznakowane niezgodnie z prawem i taka sama egzekucja – po prostu tego się nie da wyegzekwować. SŁUPSKIE STREFY poza prawem opisałem na moim blogu dość szczegółowo. W regionie Słupskim nie jest lepiej. Rowy fatalnym przykładem. Ale już w Łebie jest wzorowy porządek w strefach. To już jednak poza wpływem policji drogowej ze Słupska. została wyłączona