Las ochronny w Siemianicach gmina Słupsk we wniosku do Najwyższej Izbie Kontroli – Czy ostre cięcia ochronnego lasu w 2020 i wcześniejszych latach i zakres ochrony mieścił się w granicach prawa od wielu lat? Co na to NIK?

Najwyższa Izba Kontroli odpowiada na wystapienie w sprawie podejrzenia naruszenia prawa w lesie ochronnym w Siemianicach gmina Slupsk przez Nadleśnictwo Ustka podczas tzw robót pielęgnacyjnych realizowanych od czerwca 2020 roku i wcześniej.
Publikacja tej odpowiedzi ważna dla mieszkanców gmin aglomeracji Słupskiej i przylegających do miasta Słupska gmin z punktu widzenia ekologii i ochrony przyrody już wkrótce.
Wiele wpisów w tej sprawie na moim blogu w 2020 r po protestach mieszkańców w sprawie ich zdaniem zbyt radykalnej wycinki drzew i rozpoczęcia tej wycinki w samym środku okresu lęgowego ptaków (od czerwca 2020 roku)

Las ochronny w Siemianicach gmina Słupsk. Rak wygląda pielęgnacja lasu ochronnego gdzie wycinka drzew może dotyczyć tylko zabiegów pielęgnacyjnych.

www.bezpiecznienadrogach.pl

                                                     Prezes

                                                     Najwyższej Izby Kontroli

                                                  00-950 Warszawa

                                                   ul. Filtrowa 57

                                                                    tel.: +48 22 444 50 00e-mail: nik@nik.gov.pl

W związku z informacją  prasową z dnia 28 SIERPNIA 2021 roku o  rozpoczęciu kontroli  w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych a tak ze w pojedynczych nadleśnictwach , niniejszym wnioskuję  w imieniu czytelników  prowadzonego przeze mnie bloga tematycznego bezpiecznienadrogach.pl (mieszkańców obszaru opisanego niżej),  (także w moim własnym imieniu jako mieszkańca obszaru którego sprawa dotyczy  o włączenie do   zakresu prowadzonej przez NIK kontroli – także przedstawionej  we wniosku poniżej  –   sprawy    moim zdaniem  i zdaniem wielu mieszkańców  miasta Słupska i gminy Słupsk a dotyczącej naszym zdaniem podejrzenia naruszenia prawa w związku z    bardzo agresywnymi cięciami lasu  w miejscowości Siemianice Gmina Słupsk   – lasu który w świetle obowiązującego  prawa jest lasem ochronnym w  dla strefy miasta Słupska  w odległości nie większej niż 2 km od granic miasta Słupska.  Ostra rzeź lasu ochronnego naszym zdaniem była harakiri popełnionym  w tym lesie    które urzędnicy   administracji centralnej lasów, a także administracji lokalnej lasów (Nadleśnictwo Ustka)   nazywali tak ze w korespondencji skargowej jaki  zabiegi pielęgnacyjne lasu. Ta zabiegi rozpoczęte były w miesiącu czerwcu 2021 roku w  szczycie okresu lęgowego ptactwa i zwierząt innych.  Podobne zabiegi jeszcze bardziej agresywne w tym lesie ochronnym prowadzone były od   2003 roku   kilkakrotnie  bo z całkowitym wycięciem  znacznych obszarów tego  lasu i wykonaniem tam  bezwartościowych nasadzeń które po wielu latach pozostają praktycznie nieużytkiem  bez żadnej pielęgnacji.

Ponieważ nasze działania  i  wystąpienia pisemne w tym skargi na poczynania leśników nie robiły  żadnego wrażenia i to na wszystkich poziomach administracji leśnej i Ministerstwa    Środowiska  – uznaliśmy że to właśnie najbardziej kompetentna instytucja kontrolna państwa  w ramach prowadzonej już kontroli jest w stanie należycie ocenić aroganckie i bezprawne naszym zdaniem  postepowanie leśników  którzy   gospodarki pielęgnacyjnej nakazanej prawej uczynili sobie bardzo   intensywny  i agresywny komercyjny wyrąb lasu (trzebieże).Nie mamy wątpliwości że działania leśników w tym obszarze   pod szyldem zabiegów  pielęgnacyjnych lasu   od 2000 roku prowadzili działania zmierzające do  powolnego unicestwienia  tego lasu    jako celu kierunkowego pod dewepolerskie obszary intensywnej zabudowy mieszkaniowej   a dla wymienionych wyżej samorządów  (które wyjątkowo nie podejmowały   przeciwdziałań  w niszczeniu tego lasu)   likwidacja takiego obszaru lasu w strefie bezpośrednio graniczącego z miastem Słupsk i  miejscowościami  gminy Słupsk  to dobry moment do powiększenia takich obszarów przy istotnym ich  deficycie  i agresywnej polityce   samorządów i dewepolerów.  

Z niniejszym wnioskiem występujemy tak ze z powodu odmowy udzielenia nam  informacji publicznych przez administrację leśną dot . agresywnej wycinki lasu   który według prawa w czasie tej wycinki i na wiele lat wcześniej pozostawał lasem ochronnym działalności(np. co do ilości wyciętych w tak krótkim okresie  drzew, czy też o   cięciach w okresie ochronnym zwierząt (ptaków) z naruszeniem przepisów  dot. ochrony przyrody.

Informuję że większość dokumentacji naszych działań i korespondencji prowadzonej z leśnikami dołączam do niniejszego wniosku, natomiast dostęp do szerokiej dokumentacji w tej sprawie na portalu  społecznościowym Facebock dołączam w formie linków dostępowych z mojego bloga do publikacji na blogu i  na FB

Załączniki (plik)

Załącznik  do wniosku   do Najwyższej Izby Kontroli z dnia  31.08.2021 roku  o włączenie sprawy radyklanych  cięć w lesie ochronnym w m. Siemianice gmina Słupsk  w 2020 roku   przez Nadleśnictwo Ustka – do prowadzonej przez NIK kontroli tego obszaru gospodarczego  i przyrodniczego kraju .(do wniosku dołączono także  w formie papierowej  całą dokumentację tej sprawy)

Poniżej   wpisy na BLOGU i FB  w 2020 i  2021 roku  dotyczące działań leśników w sprawie radykalnych i  chaotycznych cięć w lesie ochronnym w Siemianicach   od czerwca 202o roku  w samym  środku okresu lęgowego zwierząt i ptaków

Wpis na blogu bezpiecznienadrogach.pl z  4 lipca 2020 r

Wpis na blogu bezpiecznienadrogach.pl z  13 lipca 2020 r

Wpis na blogu bezpiecznienadrogach.pl z  12 sierpnia 2020 r

Wpis na blogu bezpiecznienadrogach.pl z  14 sierpnia 2020 r

Wpis na blogu bezpiecznienadrogach.pl z  17.08 2020

Wpis na blogu bezpiecznienadrogach.pl z  8 września 2020 r

Wpis na blogu bezpiecznienadrogach.pl z  8.04 2021 r

Wpis na blogu bezpiecznienadrogach.pl z  11 .06.2021 r

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-20.png

Wpis na blogu bezpiecznienadrogach.pl z  4 lipca 2020 r

Wpis na blogu bezpiecznienadrogach.pl z  13 lipca 2020 r

Wpis na blogu bezpiecznienadrogach.pl z  12 sierpnia 2020 r

Wpis na blogu bezpiecznienadrogach.pl z  14 sierpnia 2020 r

Wpis na blogu bezpiecznienadrogach.pl z  8 września 2020 r

Wpis na blogu bezpiecznienadrogach.pl z  8.04 2021 r

Wpis na blogu bezpiecznienadrogach.pl z  11 .06.2021 r

Możliwość komentowania Las ochronny w Siemianicach gmina Słupsk we wniosku do Najwyższej Izbie Kontroli – Czy ostre cięcia ochronnego lasu w 2020 i wcześniejszych latach i zakres ochrony mieścił się w granicach prawa od wielu lat? Co na to NIK? została wyłączona