W Słupsku oddano do użytku po modernizacji w ramach zadania “Bulwary nad rzeką Słupią” część drogi ulicy Szarych Szeregów bez wymaganego prawem oznakowania poziomego P-18 w ” strefie płatnego parkowania”. To nie przeszkadza operatorowi strefy (władzom miasta Słupska) w pobieraniu opłat (głównie od tych którzy nie są świadomi) , bo parkomaty nie lubią wyjątków i ich blokowania do czasu ostatecznego i zgodnego z prawem oddania do eksploatacji zmodernizowanej ulicy na pewno nie jest korzystne finansowo , ale czy zgodne z prawem drogowym?

Czy  w strefa płatnego   parkowania  po modernizacji   ulicy Szarych  Szeregów w Słupsku  operator strefy może egzekwować opłaty gdy  projekt organizacji ruchu  (oznakowanie ) jest niepełne lub  brakuje niektórych   jego elementów.

Do radia   lokalnego zadzwonił słuchacz i podzielił się spostrzeżeniem,  że  pasy drogowe w ramach zadania „Bulwary Słupskie przy rzece  Słupii w  Słupsku  jeszcze nie posiadają   ostatecznej organizacji ruchu,  i że uczestnicy ruchu nie stosują się do   wybudowanych miejsc pod projektowaną   organizacje ruchu.

Pojechałem, zobaczyłem i wykonałem zdjęcia.

Istotnie   jak zwykle w Słupsku i okolicznych gminach    z niewiadomego moi powodu zarządcy dróg niezależnie od siebie traktują   budowę lub modernizacje dróg oraz   organizacje ruchu,   według projektu który na tej drodze bardzo często pojawia się po wielu dniach, tygodniach, a nawet miesiącach od dopuszczenia ruchu na takich drogach.

Przepis prawa drogowego nie daje możliwości innej interpretacji   niż obowiązek    wyznaczenia konkretnych stanowisk postojowych dla każdego pojazdu inaczej   pobieranie opłaty   bez pełnego oznakowania  wymaganego dla takiej strefy. Taką i jak dotychczas jedyną i ostateczną   interpretacje   tego   prawa  wydała administracja państwowa  kilka lat temu

Pobieranie w tej sytuacji opat  za parkowanie pojazdów  w strefie płatnego parkowania z błędem prawnym jest  moim zdaniem  nieuprawnione  i dobrzy byłoby aby   parkujący   w tym obszarze użytkownicy pojazdów zachowali   dokumenty   potwierdzające parkowanie pojazdu w czasie gdy brak jest  oznakowania poziomego.

Opła­ty po­sto­jo­we w stre­fach płat­ne­go par­ko­wa­nia mogą być po­bie­ra­ne je­dy­nie pod wa­run­kiem pra­wi­dło­we­go ozna­ko­wa­nia  miejsc par­kin­go­wych – i to jed­no­cze­śnie zna­ka­mi pio­no­wy­mi, jak i po­zio­my­mi.

Od dnia 14 lu­te­go 2014 r. obo­wią­zu­ją nowe za­sa­dy ozna­ko­wa­nia miejsc po­sto­ju w stre­fie płat­ne­go par­ko­wa­nia. Przede wszyst­kim wszedł w uży­cie nowy znak dro­go­wy D-44 „stre­fa płat­ne­go par­ko­wa­nia”.

Znak D-44 Strefa parkowania - drogowa tablica informacyjna

Na mocy prze­pi­su usta­wy o dro­gach pu­blicz­nych (art. 13b ust. 1) wy­ni­ka, iż po­bie­ra­nie opłat w stre­fach płat­ne­go par­ko­wa­nia jest moż­li­we je­dy­nie  w wy­zna­czo­nych miej­scach:

oraz ade­kwat­ny­mi zna­ka­mi po­zio­my­mi:  P-18 „sta­no­wi­sko po­sto­jo­we”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-2.png

, P-19 – „linia wy­zna­cza­ją­ca pas po­sto­jo­wy”

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-3.png

P-20 – „ko­per­ta”, P-24 – „miej­sce dla po­jaz­du osoby nie­peł­no­spraw­nej”.

P-20-koperta
P-24-miejsce-dla-pojazdu-osoby-niepelnosprawnej

Na wymienionych wyżej ulicy Szarych Szeregów w Słupsku – operator strefy (z pewnością przy aprobacie Prezydenta Miasta Słupska egzekwuje opłaty nie oglądając się na obowiązujacy stan prawny.  Właśnie na zmodernizowanej ulicy Szarych Szeregów w Słupsku  nie ma naniesionych znaków poziomych   według symbolu P-18

To niestety nie po raz pierwszy w Słupsku organizacja ruchu obowiązująca organizacja ruchu posiada braki prawne a często jest niezgodna z prawem a wiele takich przykładów podawałem we wpisach na moim blogu.

Przy okazji chciałbym przypomnieć uczestnikom ruchu szczegóły w zakresie opisywanego stanu prawnego – tylko po to by było bezpieczniej i dlatego aby przed kontrolerami ruchu drogowego (starz gminna , policja) można wykazać się wiedzą prawną wtedy gdy w ocenie uczestnika ruchu kontrolerzy ruchu drogowego wymuszają od uczestników ruchu zachowanie niekoniecznie zgodne z prawem

Umieszczona pod znakiem pionowym D-18a  miejsce zastrzeżone    –    tabliczka T-29  informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę.

Znak pionowy  D-18 a (miejsce zastrzeżone – koperta)   stosuje się do określonego  rodzaju pojazdu  a znakiem poziomym jest  znak P-20  ) koperta miejsce zastrzeżone ) wewnątrz tego znaku  umieszcza się znak  lub napis  określający użytkownika .  

Dopuszcza się stosowanie znak poziomego u  P-20    bez stosowania znaku pionowego  D-18a  .

Oczywiście organizacja ruchu jest jednym z ważniejszych elementów   ruchu drogowego na drogach publicznych i w zdecydowanie przeważającej ilości przypadków   brak takiej organizacji ruchu narusza porządek publiczny i prawo drogowe.

O takim przypadku pisałem kilkakrotnie na moim blogu bezpiecznienadrogach.pl i na Facebooku tzn.  o nieprawidłowościach w oznakowaniu na ulicy Szarych Szeregów zarówno po stronie sądu jak też po stronie starostwa powiatowego.  Co prawda szybko zareagowano, ale oto mamy kolejny przykład, gdzie zmodernizowane i nowo budowane  drogi    oddaje się do eksploatacji uczestników ruchu bez  organizacji ruchu której tak naprawdę jeszcze nie ma lub jest niepełna.

Opublikowano 10 grudnia 2014, autor: redakcja

Możliwość komentowania W Słupsku oddano do użytku po modernizacji w ramach zadania “Bulwary nad rzeką Słupią” część drogi ulicy Szarych Szeregów bez wymaganego prawem oznakowania poziomego P-18 w ” strefie płatnego parkowania”. To nie przeszkadza operatorowi strefy (władzom miasta Słupska) w pobieraniu opłat (głównie od tych którzy nie są świadomi) , bo parkomaty nie lubią wyjątków i ich blokowania do czasu ostatecznego i zgodnego z prawem oddania do eksploatacji zmodernizowanej ulicy na pewno nie jest korzystne finansowo , ale czy zgodne z prawem drogowym? została wyłączona