Miejsca postoju dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej pod znakiem D-18 z tabliczką T-29

Warto przypomnieć sobie te przepisy prawa drogowego – szczególnie zmiany od 2017 roku

opracował: Zbigniew Wiczkowski – autor bloga

Znaki informacyjne mają na celu  poinformowanie kierujących pojazdami  o rodzaju drogi i SPOSOBIE KORZYSTANIA ORAZ O OBIEKTACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY DRODZE LUB W JEJ POBLIŻU…”

W  razie potrzeby wyznaczenia miejsca postoju przeznaczonego tylko dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej pod znakiem D-18a  umieszcza się tabliczkę T-29

Znak parking D-18 D18 i T29 60x90cm inwalida
znak pionowy D-18a
T-29

T-29 tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy”

*Znak pionowy  D-18 a „PARKING” miejsce zastrzeżone – oznacza miejsce przeznaczone  na postój pojazdu uprawnionej osoby.

*Tabliczka  T-29 umieszczana pod  tablicą znaku pionowego D-18 a – informuje o miejscu przeznaczonym dla  pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej.

*znak poziomy  P-20 (koperta) stosuje się  w celu oznaczenia  stanowiska postojowego przeznaczonego do wyłącznego użytkowania przez niektórych uczestników ruchu

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 800px-Znak_P-20.svg.png
znak poziomy P-20

*Dopuszcza się stosowanie znaku P-20 (koperta) samodzielnie bez znaku  pionowego D-18 a „miejsce zastrzeżone”.

Przepisy nie dają jednak możliwości na stosowanie sytuacji odwrotnej tj znak D-18 a- bez znaku P-20, o czym świadczy  definicja znaku P-20 że „stosuje się w celu  oznaczenia stanowiska  postojowego …”

§ 90 ust 1pkt 4 Rozporządzenia w sprawi znaków i sygnałów na drodze. 

Znak P-20 „koperta” wyznacza stanowisko postojowe zastrzeżone  dla określonego rodzaju pojazdów.

Konkluzja wynikająca z przepisów prawa o ruchu drogowym

Powyższy zapis wyrazami  „wyznacza stanowisko postojowe” przesądza o tym że   stanowisko takie musi być zawsze oznakowane  znakiem poziomym P-20  jeżeli   występuje znak pionowy D-18 a,  ale nie zawsze musi  występować znak D-18a – jeżeli występuje znak P-20.

W żadnym  wypadku  tabliczka T-29  pod znakiem  D-18a     nie może zastępować  konieczności oznakowania  takiego miejsca znakiem  poziomym P-20.

Tabliczka taka dotyczy grupy znaków pionowych natomiast znak P-20 należy do grupy znaków poziomych

Od lipca  2017 roku   nastąpiła zmiana w tym zakresie ale zakres tej zmiany nie zmienia istoty zawartej w opinii jak na wstępie.

Po 30 czerwca 2017 r. miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością powinny być niebieskie.

Obraz znaleziony dla: Niebieskie miejsce parkingowe  obrazy

Wiadomo o tym od niemal czterech lat. Czy jednak samorządy zdążyły pomalować „koperty”? Jak widać na drogach takie oznakowanie istotnie już powszechnie występuje

Przepisy nie pozostawiają złudzeń. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 3 lipca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego czytamy:

  • w przypadku znaku P-18, stosowanego w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na wydzielonych parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk, „stanowiska postojowe dla pojazdów osób niepełnosprawnych powinny mieć nawierzchnię barwy niebieskiej”,


Znak P-18, czyli białe linie wyznaczające miejsce postojowe

  • w przypadku znaku P-24, stosowanego do oznakowania stanowiska postojowego dla osób z niepełnosprawnością, posiadających kartę parkingową, umieszcza się go „24na nawierzchni barwy niebieskiej”.


Znak P-24, czyli malowany na nawierzchni symbol osoby na wózku

Tyle teoria. A jak to wygląda w praktyce? Przez długi czas docierały do mnie pytania od Czytelników, ale też przedstawicieli władz samorządowych dotyczące realizacji tych przepisów. Na część pytań odpowiedź znajduje sie poniżej:

Jak miejsce parkingowe osoby z niepełnosprawnością ma być oznakowane?

Oznaczanie miejsca (znaki pionowe)

W celu oznaczenia miejsca przeznaczonego na postój pojazdów stosuje się znaki pionowe: D-18 „parking”, D-18a „parking – miejsce zastrzeżone”, D-18b „parking zadaszony”.


Pionowy znak D-18a, czyli litera P z kopertą

W razie potrzeby wyznaczenia miejsca postoju tylko dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby z niepełnosprawnością lub kierującego pojazdem przewożącego taką osobę, wraz z wyżej wymienionymi znakami pionowymi umieszcza się tabliczkę T-29 informującą o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby.


Dodawana do znaków pionowych tabliczka T-29

Tabliczka T-29
tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego osób, o których mowa w art. 8 ust. 1 i 2 ustawy”

Wyznaczanie miejsca (znaki poziome)

Natomiast znaki poziome P-18 „stanowisko postojowe” i P-20 „koperta” wyznaczają miejsce przeznaczone na postój pojazdów.

Znak P-18 Stanowisko postojowe
Znak P-20 “koperta”

Znak P-18, czyli białe linie

Znak P-18 stosuje się w celu wyznaczenia miejsc postoju na części jezdni i chodnika oraz na parkingach bez ustalonych konstrukcyjnie stanowisk. Stanowiska przeznaczone dla samochodów osób z niepełnosprawnością, oznaczone znakiem poziomym P-18 uzupełnionym symbolem osoby niepełnosprawnej (znak P-24) zaleca się dodatkowo oznaczać tabliczką do znaków drogowych pionowych T-29, informującą o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby.


Znak P-18, czyli białe linie wyznaczające miejsce postojowe, z uzupełnieniem w postaci znaku P-24, czyli symbolu osoby na wózku

W przypadku stanowiska ustalonego konstrukcyjnie na postój jednego pojazdu nie stosuje się znaku poziomego P-18 (nie wyznacza się miejsca postoju pojazdu znakiem poziomym).

Znak P-20, czyli „koperta”

Ponadto w celu oznaczenia stanowiska postojowego przeznaczonego do wyłącznego użytkowania przez niektórych uczestników ruchu, stosuje się znak poziomy P-20 „koperta”. W przypadku przeznaczenia stanowisk postojowych dla osób z niepełnosprawnością należy wewnątrz „koperty” umieścić symbol osoby niepełnosprawnej (znak P-24).


Znak P-20, czyli „koperta” z uzupełnieniem w postaci znaku P-24, czyli symbolu osoby na wózku

znak poziomy P-20

Ponadto dopuszcza się stosowanie znaku P-20 samodzielnie bez znaku pionowego D-18a.

Możliwość komentowania Miejsca postoju dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o ograniczonej sprawności ruchowej pod znakiem D-18 z tabliczką T-29 została wyłączona