Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku odpowiada na zastrzeżenia w sprawie Rządowej Obwodnicy Kobylnica -Słupsk po spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami gminy Słupsk, miasta Słupska i gminy Kobylnica. Poniżej wniosek do GDDKiA i odpowiedz. Także linki do moich wpisach na blogu w tej sprawie.

Wniosek do GDDKiA w Gdańsku

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku

Siemianice  dnia 25.11.2021 

Do GDDKiA    zlozylem   w dniu 18.06.2021 roku  pocztą elektroniczna (potwierdzenie niżej) zastrzeżenia  i wnioski w sprawie obwodnicy Słupsk – Kobylnica . 

Zgodnie z przepisami  KPA oraz zgodnie z trybem   udzielania  odpwoiedzi na zgłoszone wnioski jako bezpośfrenio zaiunteresowany mieszakniec ale także jako prowadzący tematycznego bloga bezpiecznienadrogach.pl oczekiwalem na  udzielenie odpowiedzi  na zawarte w pismie wnioski i zastzreżenia.

Do dnia  dzisiejszego  nie otrzymalem żadnej informacji jako odpoiwedzi na moje wystapienie,.

Powolując sie na pzrepisy obowiązujacego prawa KPA i  przepisow o trybie konsultacji  a także  na podsatwie ustawy o dostepie do informacji publicznej -proszę o udzielenie mi odpowedzi  naa złozony  zgodnie z procedura i w wyznaczonym terminie  wniosek.  Dla przypomnienia w zalalczniku  dołączam ten wniosek  z prośbą o pilne udzielenie odpoiwiedzi na zgłoszone w nim zastrzeżenia i uwagi

Zbigniew Wiczkowski ul Akacjowa 22 76-200 Siemianice   

bezpiecznienadrogach.pl

_______________________________________________________________________________________________________________

Odpowiedz na wniosek

Szanowny Panie,

Odpowiadając na wiadomość mail z dnia 25 listopada br. w przedmiocie projektowanej Obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21, informuję co następuje.

Ustawa Kodeks postępowania administracyjnego (dalej: „KPA”) w Rozdziale 1 wskazuje zakres obowiązywania przedmiotowego aktu prawnego. Reguluje w szczególności zasady prowadzenia postępowań administracyjnych przez organy administracji publicznej.

W przedmiotowej sprawie – przygotowania inwestycji polegającej na budowie Obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21 nie jest prowadzone obecnie, jak również nie było dotąd prowadzone, jakiekolwiek postępowanie administracyjne.

Wobec powyższego ustawa KPA nie ma zastosowania do uwag i zastrzeżeń składanych w ramach opiniowania przez społeczność lokalną oraz władze samorządowe rozwiązań projektowy2ch przedmiotowej obwodnicy.

Podczas spotkań informacyjnych przeprowadzonych w czerwcu i we wrześniu br. informowaliśmy uczestników, że nie będziemy udzielać indywidualnych odpowiedzi na zgłoszone opinie.

Wskazaliśmy, że wszystkie zgłoszone opinie przeanalizujemy i w przypadkach uzasadnionych, tj. możliwych do zastosowania ze względów technicznych, prawnych i finansowych, zostaną uwzględnione.

Niemniej jednak, wobec jednoznacznego żądania postawionego obecnie przez Pana o ustosunkowanie się przez GDDKiA do Pana zastrzeżeń z 18 czerwca br., niniejszym przedstawiam wyjaśnienia.

Zastrzeżenie nr 1

Przyjęta nazwa inwestycji jest prawidłowa.

Planowana obwodnica umożliwi wyprowadzenie ruchu tranzytowego poruszającego się obecnie drogą krajową nr 21 (nie mającego celu podróży w m. Słupsku czy miejsc. Kobylnica) z obszarów tego miasta i miejscowości.

Wobec powyższego nazwa przedsięwzięcia nie ulegnie zmianie.

Zastrzeżenie nr 2

Oddział w Gdańsku GDDKiA uwzględnił liczne wnioski mieszkańców i władz samorządowych, które wpłynęły po czerwcowych spotkaniach informacyjnych, i odsunął wariant wschodni planowanej obwodnicy od miejsc. Siemianice (w szczególności od terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe). Skorygowany wariant wschodni został zaprezentowany opinii publicznej we wrześniu br.

Zastrzeżenie nr 3

Warianty z korytarza zachodniego oraz wariant wschodni zostaną poddane szczegółowej analizie w ramach wykonywanej dokumentacji projektowej.

Na tym etapie zostanie opracowana tzw. analiza wielokryterialna, która określi wariant najbardziej optymalny, który powinien zostać wskazany we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej inwestycji. Analiza wielokryterialna będzie brać pod uwagę liczne kryteria – techniczne, społeczne, środowiskowe, ruchowe i ekonomiczne.

Wobec faktu, iż prace projektowe w ramach etapu I STEŚ-R nie zostały jeszcze zakończone (nie powstała dotąd ww. analiza wielokryterialna), nie sposób obecnie wypowiedzieć się, który z korytarzy (zachodni czy wschodni) jest najkorzystniejszy.

Zastrzeżenie nr 4

Odpowiedź analogicznie jak w przypadku Zastrzeżenia nr 1.

Zastrzeżenie nr 5

Zastrzeżenie nie jest kierowane do GDDKiA, lecz do Wójta Gminy Słupsk.

czytaj także wcześniejszą korespondencję w tej sprawie na moim blogu: linki

poniżej

https://www.bezpiecznienadrogach.pl/2021/11/24/obwodnica-rzadowa-jedna-ze-stu-w-kraju-kobylnica-slupsk-zatoczyla-kolo-na-zebraniach-z-mieszkancami-po-protestach-by-na-chwile-wzbudzila-optymizm-pani-wojt-gminy-slupsk-i-prawie-pewnosc-ze/(otworzy się w nowej zakładce)

https://www.bezpiecznienadrogach.pl/2021/06/18/jedna-obwodnica-w-ramach-rzadowych-100-obwodnic-nie-rozwiaze-problemow-komunikacyjnych-i-waskich-gardel-w-solectwach-gminy-slupsk-od-strony-wschodniej-ale-moze-istotnie-poprawic-sytuacje-po-za/(otworzy się w nowej zakładce)

Stanowiska gminy Słupsk w pisamch po protestach i konsultacjaccj z mieszkańcami

_____________________________________________________________________________________________________________________

Możliwość komentowania Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku odpowiada na zastrzeżenia w sprawie Rządowej Obwodnicy Kobylnica -Słupsk po spotkaniu konsultacyjnym z mieszkańcami gminy Słupsk, miasta Słupska i gminy Kobylnica. Poniżej wniosek do GDDKiA i odpowiedz. Także linki do moich wpisach na blogu w tej sprawie. została wyłączona