Czy “ograni” mieszkańcy Gminy Słupsk z rządowego finansowania infrastruktury komunikacyjnej (obwodnicy Słupsk – Kobylnica) – po uchwale Rady Miasta Słupska z 29.12.2021 r zostaną także “okrojeni” z najlepszych kąsków obszarowych gminy na rzecz powiększenia miasta Słupska? Ofensywa miasta w kierunku gminy Słupsk już ruszyła a gdzie jest defensywa gminy Słupsk.?

Trzy krótkie posiedzenia komisji specjalnej :

1. Protokół Nr 1/21
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska
Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 10 marca 2021 roku
Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
w godz. od 1300 do 1313

2. Protokół Nr 2/21
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska
Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2021 roku
Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
w godz. od 0800 do 0848

3. Protokół Nr 3/21
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska
Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 września 2021 roku
Posiedzenie odbyło się w godz. od 1400 do 1529

W tym dwa pierwsze z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość

Łącznie komisja dorażna do spraw rozszerzenia granic administracyjnych miasta Słupska pracowała nad tym poważnym problemem 2 godziny 30 minut w tym 1 godzine i 1 minutę za pośrednictwem internetu.

Oto poniżej owoc tej wytężonej pracy Komisji doraźnej Rady Miasta Słupska – Uchwała Rady Miejskiej z dnia 29.12.2021 roku i w wyobraźni Radnych rozpasiony Słupsk o przyłączone najbardziej wartościowe obszary Gminy Słupsk

W dniu 29.12.2021 przewodniczący komisji doraźnej ( nomen omen ) w takim samym doraźnym trybie wnosi u uzupełnienie porządku obrad Sesji Rady Miejskiej w Słupsku o projekty związane z tematyka poszerzenia granic miasta Słupska. Z nieukrywaną ciekawością oczekiwałem na dyskusję

Poniżej tytuł wpisu z GP 24 dość wymowny w czasie gdy Rada Miejska w Słupsku podjęła także uchwałę w moim odczuciu strategiczną – dot. włączenia do obszaru miasta Słupska najbardziej zurbanizowanych obszarów gminy Słupsk tj Bierkowa , Krępy Słupskiej, Płaszewka, Strzelina , Włynkówka oraz Siemianic i części sołectwa Niewierowo – Swochowo.

Jeżeli dość wyraziste pismo Pani Wójt wpłynęło do mnie bezpośrednio na mój profil FB po moim dość ostrym wpisie w dniu kiedy Rada Miejska w Słupsku podjęła te uchwałę to być może tej kolejnej próby “okrojenia” gminy Słupsk Pani wójt się obawia .. Prawdą jest że tekst mojego wpisu stanowiła w większości zastrzeżenia do Pani Wójt za wyrażany publicznie Pani optymizm w wielu sprawach fundamentalnych dla Gminy Słupsk kiedy po prostu ogrywano mieszkańców gminy Słupsk z każdej strony że sprawy potoczą się korzystne dla mieszkańców. Dużo emocji wykazywała Pani Wójt w drobniutkich sukcesach gminny usypiając własną czujność i czujność mieszkańców. By wymieni choć niektóre: negacja przez Prezydenta Miasta Słupska deklaracji przez Panią Wójt budowy za pieniądze gminne drogi z terenu miasta Słupska (ul. Gdyńska0 do strefy ekonomicznej w Głobinie, zerwanie porozumienia w sprawie budowy drogi ulicy Rybackiej Siemianice Słupsk, odmowa miasta w sprawie partycypacji przez Gminę Słupsk w kosztach budowy ważnego dla gminy Słupsk etapu ringu w kierunku Siemianic do drogi wojewódzkiej 213, całkowite ugięcie kolan w sprawie rządowej obwodnicy Słupsk – Kobylnica która bez konsultacji zapisana została w portfelu rządowym a konsultacje w gminach przeprowadzono dopiero po ostrych protestach w tym na moim blogu w sprawie decyzji o przebiegu tej obwodnicy . W pierwszym zdaniu do mieszkańców gminy po decyzji Rady Miejskiej zapewnia Pani Wójt że zrobi wszystko aby kolejna próba okrojenia Gminy Słupsk zakończyła się niepowodzeniem. To tak jakby powiedziała pani że nie nie zrobi nic bo o podjęciu inicjatywy miasta Słupska wiadomo było już od początku roku 2021 i to wszystko ze strony Pani Wójt oznaczało podjęcie uchwały Rady Gminy z negatywna opinią w sprawie inicjatywy miasta Słupska po protestach na portalach społecznościowych . Rada Miejska Słupska juz w następny dniu wystosowała komunikaty do mieszkańców gminy Słupsk przekonywujące do korzyści z przyłączenia do miasta Słupska. A jakie dotychczas argumenty (także w poprzednich próbach) skierowała Rada Gminy Słupsk do mieszkańców miasta Słupska że ewentualna decyzja byłaby niekorzystna zarówno dla miasta Słupska jak też dla gminy Słupsk.

Protokół Nr 1/21
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska
Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 10 marca 2021 roku
Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
w godz. od 1300 do 1313

 1. Sprawy regulaminowe
  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska otworzyła pierwsze
  posiedzenie Komisji doraźnej i powitała wszystkich uczestniczących w obradach.
  W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Komisji:
 2. Anna Rożek
 3. Paweł Szewczyk
 4. Adam Treder
 5. Artur Wiszniewski
  Radny nieobecny: Kamil Bierka
  (Lista obecności na posiedzeniu stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.)
  Przewodnicząca Rady Miejskiej w Słupsku Beata Chrzanowska przypomniała, że zgodnie
  z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy
  ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań,
  ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy.
  Przypomniała także, że zgodnie z art. 21 ust. 3. tej ustawy Komisje podlegają radzie
  gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności.
  Stwierdziła, że Rada Miejska w Słupsku ustaliła już przedmiot działania i skład osobowy
  Komisji, w uchwale Nr XXVIII/460/21 z 24 lutego 2021 r., a pierwszym zadaniem Komisji
  jest wystąpienie do Rady Miejskiej z wnioskiem o wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Komisji.
  Następnie przedstawiła porządek obrad zaproponowany w zawiadomieniu i zapytała, czy
  są wnioski o zmianę.
  (Potwierdzenie zawiadomienia o posiedzeniu wraz z proponowanym porządkiem obrad
  stanowi zał. Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.)
  Po chwili stwierdziła, że nikt się nie zgłasza i – stwierdzając, że jest quorum – poddała
  porządek obrad pod głosowanie.
  Komisja doraźna ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska Rady
  Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła do realizacji nw.
  porządek obrad:
 6. Sprawy regulaminowe.
 7. Wniosek Komisji doraźnej dot. wyboru Przewodniczącego Komisji.
 8. Wniosek Komisji doraźnej dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji.
  Wyniki głosowania:
  ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (4): Anna Rożek, Paweł Szewczyk, Adam Treder, Artur Wiszniewski
  NIEOBECNI (1): Kamil Bierka
  Ad pkt 2. Wniosek Komisji doraźnej dot. wyboru Przewodniczącego Komisji.
  Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska poprosiła o zgłaszanie propozycji
  kandydatur na Przewodniczącego Komisji.
  Radna Anna Rożek zgłosiła kandydaturę radnego Pawła Szewczyka.
  Radny Adam Treder także zgłosił kandydaturę radnego Pawła Szewczyka.
  Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska stwierdziła, że innych zgłoszeń nie
  ma i zamknęła listę kandydatów.
  2
  Zapytała, kto jest za wnioskiem do Rady Miejskiej w Słupsku o wybór radnego Pawła
  Szewczyka na Przewodniczącego Komisji.
  Komisja doraźna ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska Rady
  Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie zgłosiła wniosek
  do Rady Miejskiej w Słupsku o wybór radnego Pawła Szewczyka na Przewodniczącego tej
  Komisji.
  Wynik głosowania:
  ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (4): Anna Rożek, Paweł Szewczyk, Adam Treder, Artur Wiszniewski
  NIEOBECNI (1): Kamil Bierka
  Radny Paweł Szewczyk potwierdził, że wyraża zgodę na kandydowanie.
  Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska stwierdziła, że kandydatem Komisji
  doraźnej na Przewodniczącego Komisji został radny Paweł Szewczyk.
  Ad pkt 3. Wniosek Komisji doraźnej dot. wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji.
  Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska poprosiła o zgłaszanie propozycji
  kandydatur na Wiceprzewodniczącego Komisji.
  Radny Paweł Szewczyk zgłosił kandydaturę radnego Adama Tredera na wiceszefa Komisji.
  Radny Adam Treder wyraził zgodę na kandydowanie.
  Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska stwierdziła, że innych zgłoszeń nie
  ma i zamknęła listę kandydatów.
  Zapytała, kto jest za wnioskiem do Rady Miejskiej w Słupsku o wybór radnego Adama
  Tredera na Wiceprzewodniczącego Komisji.
  Komisja doraźna ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska Rady
  Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów zgłosiła
  wniosek do Rady Miejskiej w Słupsku o wybór radnego Adama Tredera na Wiceprzewodniczącego tej Komisji.
  Wynik głosowania:
  ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (3): Anna Rożek, Paweł Szewczyk, Artur Wiszniewski
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Adam Treder
  NIEOBECNI (1): Kamil Bierka
  Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska stwierdziła, że kandydatem Komisji
  doraźnej na Wiceprzewodniczącego Komisji został radny Adam Treder.
  Przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Chrzanowska stwierdziła, że porządek obrad Komisji został zrealizowany i zamknęła posiedzenie.
  Na tym protokół zakończono.
  Protokół sporządziła insp. BRM Anna Lessnau
  Przewodnicząca
  Rady Miejskiej w Słupsku
  Beata Chrzanowsk

Protokół Nr 2/21
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska
Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2021 roku
Posiedzenie odbyło się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość
w godz. od 0800 do 0848

 1. Sprawy regulaminowe
  Przewodniczący Komsiji Paweł szewczyk otworzył posiedzenie Komisji doraźnej i powitał
  wszystkich uczestniczących w obradach.
  Stwierdził, że jest quorum umożliwiające podejmowanie prawomocnych postanowień.
  W posiedzeniu wzięło udział 4 członków Komisji:
 2. Anna Rożek
 3. Paweł Szewczyk
 4. Adam Treder
 5. Artur Wiszniewski
  Radny nieobecny: Kamil Bierka
  (Lista obecności na posiedzeniu stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.)
  Następnie przedstawił zaproponowany w zawiadomieniu porządek obrad i zapytał, czy są
  wnioski o jego zmianę.
  (Potwierdzenie zawiadomienia o posiedzeniu wraz z proponowanym porządkiem obrad
  stanowi zał. Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.)
  Po chwili stwierdził, że nikt się nie zgłasza i poddał porządek obrad pod głosowanie.
  Komisja doraźna ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska Rady
  Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła do realizacji nw.
  porządek obrad:
 6. Sprawy regulaminowe.
 7. Ustalenie harmonogramu prac Komisji
 8. Sprawy bieżące.
  Wynik głosowania:
  ZA: 3, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (3): Anna Rożek, Paweł Szewczyk, Adam Treder
  WSTRZYMUJĘ SIĘ (1): Artur Wiszniewski
  NIEOBECNI (1): Kamil Bierka
  Radny Artur Wiszniewski poprosił o odnotowanie, że jest „za” porządkiem posiedzenia.
  Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu
  Nr 1/21 posiedzenia Komisji z dnia 10 marca 2021 r.
  Po chwili stwierdził, że nikt się nie zgłasza i poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
  Komisja doraźna ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska Rady
  Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła protokół Nr 2/21
  posiedzenia z dnia 10 marca 2021 r.
  Wyniki głosowania:
  ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (4): Anna Rożek, Paweł Szewczyk, Adam Treder, Artur Wiszniewski
  NIEOBECNI (1): Kamil Bierka
  Ad pkt 2. Ustalenie harmonogramu prac Komisji
  (Projekt planu pracy Komisji stanowi zał. Nr 4 do niniejszego protokołu.)
  2
  Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk zwrócił uwagę, że tempo prac Komisji będzie
  zależeć m.in. od czasu, w jakim Komisja będzie otrzymywać niezbędne materiały, a
  także od współpracy w tym zakresie z Gminami Słupsk i Kobylnica. Poruszył także
  kwestię organizacji pracy radnych w Komisji oraz pozyskiwania informacji i danych od
  Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk.
  W dyskusji na temat proponowanego planu pracy Komisji, elastyczności w realizacji
  poszczególnych punktów; terminu zakończenia prac, uwzględniającego termin
  rozpatrywania wniosków rad gmin przez Radę Ministrów; sposobów pozyskiwania danych
  oraz informacji (m.in. za pośrednictwem Prezydenta Miasta, w trybie ustawy o dostępie
  do informacji publicznej, BIP); zapoznania się z dobrymi praktykami miast, które
  zmieniły granice swojego terytorium i nawiązanie z nimi kontaktu w tym celu
  uczestniczyli: radny Adam Treder, radna Anna Rożek, Przewodniczący Komisji Paweł
  Szewczyk.
  Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk zapoznał radnych z propozycją tematów do
  omówienia przez Komisję.
  Radny Adam Treder zaproponował dopisać punkt: „Inne tematy zgłoszone w trakcie prac
  Komisji.”
  Komisja doraźna ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska Rady
  Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła zakres
  zagadnień do omówienia podczas swojej pracy:
 9. Procedura rozszerzenia granic miasta Słupska (aspekty prawne, procedury, warianty
  rozszerzenia, wsparcie rządowe, dotychczasowe zmiany granic i podejmowane
  inicjatywy miasta, dobre praktyki, m.in. zmiany granic administracyjnych Koszalina
  i Zielonej Góry);
 10. Zebranie podstawowych danych i informacji o mieście Słupsku, Gminie Kobylnica
  i Gminie Słupsk;
 11. Omówienie dotychczasowej współpracy gospodarczej i społecznej pomiędzy miastem
  Słupsk a Gminą Kobylnica i Gminą Słupsk;
 12. Podatki od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) w budżecie miasta Słupska, Gminy
  Kobylnica i Gminy Słupsk;
 13. Porównanie podatków i opłat lokalnych w mieście Słupsku, Gminie Kobylnica i Gminie
  Słupsk;
 14. System gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Słupsku, Gminie Kobylnica
  i Gminie Słupsk;
 15. Funkcjonowanie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie (nakłady
  inwestycyjne, podatki na rzecz Gminy Słupsk, perspektywa składowiska odpadów
  i polityka Gminy Słupsk w zakresie jego funkcjonowania i rozwoju, opłata
  marszałkowska);
 16. Funkcjonowanie systemu żłobków, przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz
  instytucji kultury w mieście Słupsku (w aspekcie osób korzystających);
 17. Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego rozwoju miasta
  Słupska, Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk (analiza terenów pod budownictwo
  mieszkaniowe, przemysł, inwestycje);
 18. Gospodarka wodno-ściekowa miasta Słupska, Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk
  (wspólne inwestycje, rozwój i modernizacja sieci, porównanie taryf);
 19. System dróg publicznych miasta Słupska, Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk (problemy
  komunikacyjne, nowe inwestycje drogowe);
 20. Publiczny transport zbiorowy w mieście Słupsku, Gminie Kobylnicy i Gminy Słupsk,
  (finansowanie miejskiego zakładu komunikacji sp. z o.o., możliwości wydłużenia linii
  3
  autobusowych);
  13.Migracja mieszkańców z miasta Słupska do Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk;
  14.Analiza możliwości zróżnicowania opłat za usługi komunalne i społeczne w mieście
  Słupsku poprzez wprowadzenia karty mieszkańca;
  15.Inne tematy zgłoszone w trakcie prac Komisji
  Wyniki głosowania:
  ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (4): Anna Rożek, Paweł Szewczyk, Adam Treder, Artur Wiszniewski
  NIEOBECNI (1): Kamil Bierka
  Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk zapytał o tematy, którymi Komisja mogłaby
  zająć się na kolejnym posiedzeniu.
  Głos w dyskusji zabrali: radny Adam Treder oraz Przewodniczący Komisji Paweł
  Szewczyk
  Komisja doraźna ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska Rady
  Miejskiej w Słupsku w drodze dyskusji w wyniku głosowania większością głosów postanowiła zwrócić się do Prezydent Miasta o materiały w zakresie posiadanych informacji
  na temat:
 21. Procedury rozszerzenia granic miasta Słupska (aspekty prawne, procedury,
  warianty rozszerzenia, wsparcie rządowe, dotychczasowe zmiany granic
  i podejmowane inicjatywy miasta, dobre praktyki, m.in. zmiany granic
  administracyjnych Koszalina i Zielonej Góry);
 22. Podstawowych danych i informacji o mieście Słupsku, Gminie Kobylnica i Gminie
  Słupsk;
 23. Podatków od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT) w budżecie miasta Słupska,
  Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk;
 24. Porównania podatków i opłat lokalnych w mieście Słupsku, Gminie Kobylnica
  i Gminie Słupsk.
  Wynik głosowania:
  ZA: 4, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1
  Wyniki imienne:
  ZA (4); Anna Rożek, Paweł Szewczyk, Adam Treder, Artur Wiszniewski
  NIEOBECNI (1): Kamil Bierka
  Ad pkt 3. Sprawy bieżące
  Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk poinformował, że są dwa stanowiska, Rady
  Gminy Słupsk i Rady Gminy Kobylnica, wyrażające niezadowolenie z powodu powstania
  Komisji doraźnej.
  W dyskusji na ww. temat uczestniczyli: radna Anna Rożek, radny Adam Treder, Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk.
  Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk stwierdził, że porządek obrad został
  zrealizowany i zamknął posiedzenie.
  Na tym protokół zakończono.
  Protokół sporządziła insp. BRM Anna Lessnau
  Przewodniczący Komisji doraźnej
  Paweł Szewczy

Protokół Nr 3/21
z posiedzenia Komisji doraźnej ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska
Rady Miejskiej w Słupsku, które odbyło się w dniu 23 września 2021 roku
Posiedzenie odbyło się w godz. od 1400 do 1529

 1. Sprawy regulaminowe
  Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk otworzył posiedzenie Komisji doraźnej i powitał
  wszystkich uczestniczących w obradach.
  Stwierdził, że jest quorum umożliwiające podejmowanie prawomocnych postanowień.
  W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Komisji oraz Sekretarz Miasta Łukasz
  Kobus.
  (Lista obecności na posiedzeniu stanowi zał. Nr 1 do niniejszego protokołu.)
  Przewodniczący Komisji Paweł szewczyk przedstawił projekt porządku obrad i zaproponował uzupełnić go o punkt dot. dyskusji na temat funkcjonowania Komisji, dostarczania
  materiałów i współpracy z Prezydentem Miasta. Zapytał, czy są inne propozycje.
  (Potwierdzenie zawiadomienia o posiedzeniu wraz z proponowanym porządkiem obrad
  stanowi zał. Nr 2 i 3 do niniejszego protokołu.)
  Po chwili stwierdził, że nikt się nie zgłasza i poddał porządek obrad pod głosowanie.
  Komisja doraźna ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska Rady
  Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła do realizacji nw.
  porządek obrad:
 2. Sprawy regulaminowe
 3. Dyskusja na temat funkcjonowania Komisji, dostarczania materiałów i współpracy
  z Prezydentem Miasta.
 4. Procedury rozszerzenia granic administracyjnych miasta Słupska, wsparcie rządowe,
  dotychczasowe zmiany granic i podejmowane inicjatywy miasta, dobre praktyki,
  m.in. zmian granic administracyjnych Koszalina i Zielonej Góry.
 5. Zebranie podstawowych danych i informacji o mieście Słupsku, Gminie Kobylnica
  i Gminie Słupsk.
 6. Podatki od osób fizycznych i prawnych PIT i CIT w budżecie Słupska, Gminy Kobylnica
  i Gminy Słupsk.
 7. Porównanie podatków i opłat lokalnych w mieście Słupsku, Gminie Kobylnica,
  i Gminie Słupsk.
  Wynik głosowania:
  ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (5): Kamil Bierka, Anna Rożek, Paweł Szewczyk, Adam Treder, Artur Wiszniewski
  Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk zapytał, czy radni mają uwagi do protokołu
  Nr 2/21 posiedzenia Komisji z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Po chwili stwierdził, że nikt się nie zgłasza i poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu.
  Komisja doraźna ds. rozszerzenia granic administracyjnych Miasta Słupska Rady
  Miejskiej w Słupsku w wyniku głosowania jednogłośnie przyjęła protokół Nr 2/21
  posiedzenia z dnia 23 kwietnia 2021 r.
  Wyniki głosowania:
  ZA: 5, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0
  Wyniki imienne:
  ZA (5):Kamil Bierka, Anna Rożek, Paweł Szewczyk, Adam Treder, Artur Wiszniewski
  2
  Ad pkt 2. Dyskusja na temat funkcjonowania Komisji, dostarczania materiałów
  i współpracy z Prezydentem Miasta.
  W dyskusji nt. rozwiązań mających na celu przyspieszenie tempa prac Komisji,
  dotychczasowej i oczekiwanej radnych współpracy Prezydenta Miasta z Komisją
  uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk, Sekretarz Miasta Łukasz Kobus,
  radna Anna Rożek, radny Adam Treder.
  Ad pkt 3. Procedury rozszerzenia granic administracyjnych miasta Słupska,
  wsparcie rządowe, dotychczasowe zmiany granic i podejmowane
  inicjatywy miasta, dobre praktyki, m.in. zmian granic administracyjnych
  Koszalina i Zielonej Góry.
  Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk poinformował Komisję o dotychczasowych
  działaniach Prezydenta Miasta Słupska, związanych z poszerzeniem granic miasta w 2008
  i 2009 oraz w 2015 roku, zakończonych niepowodzeniem.
  Zwrócił się o informację, na jakim etapie została zakończona procedura w 2009 roku,
  jaka była odpowiedź na wniosek Rady Miejskiej o dokonanie zmiany granic miasta
  Słupska przez włączenie do Słupska sołectw Bierkowo, Strzelino i Włynkówko z Gminy
  Słupsk.
  Ponadto zapytał, czy były tylko dwie próby poszerzenia granic.
  Nadmienił, że przygotuje pismo, kierowane do Sekretarza Miasta z wykazem wszystkich
  pytań. Dodał, że wyśle je także członkom Komisji.
  W kwestii wsparcia rządowego zapytał, czy można by zgłębić sprawę w odniesieniu
  do połączenia Zielonej Góry z gminą. Zapytał także o możliwość pozyskania informacji
  dot. poszerzenia granic przez Koszalin.
  Dodał, że pozyskane na ten temat informacje będą pomocne przy rozważaniach, czy
  pójść w kierunku dużego, zgodnego połączenia, czy też w kierunku przejęcia niektórych
  sołectw.
  W dyskusji na temat: wniosku radnego Pawła Szewczyka do budżetu Miasta o środki
  na ekspertyzy; kwestii, czyją inicjatywą powinno być przystąpienie do tematu zmiany
  granic miasta; dotychczasowych prób prezydentów w tym zakresie; zbyt krótkiego czasu
  na sfinalizowanie sprawy w bieżącej kadencji; stanowiska Prezydenta Miasta w sprawie
  rozważanego tematu poszerzenia granic administracyjnych miasta; warunku podjęcia
  działania przez Prezydenta Miasta zależnego od kierunku rekomendowanego przez
  Komisję uczestniczyli: Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk, radny Adam Treder,
  radna Anna Rożek, Sekretarz Miasta Łukasz Kobus.
  Ad pkt 4. Zebranie podstawowych danych i informacji o mieście Słupsku, Gminie
  Kobylnica i Gminie Słupsk.
  (Informacja ogólna o mieście Słupsku, Gminie Kobylnica i Gminie Słupsk stanowi zał.
  Nr 4 do niniejszego protokołu.
  Nie było głosów w dyskusji
  Ad pkt 5. Podatki od osób fizycznych i prawnych PIT i CIT w budżecie Miasta
  Słupska, Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk.
  (Informacja na ww. temat stanowi zał. Nr 5 do niniejszego protokołu.)
  Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk zapytał, ilu jest podatników PIT płacących
  podatek i ilu jest podatników płacących CIT.
  3
  W dyskusji nt. wielkości obszarów zurbanizowanych, wielkości terenów rolnych i leśnych
  w mieście i gminach; opłat za wodę i odprowadzanie ścieków oraz wywóz odpadów
  komunalnych uczestniczyli: Sekretarz Miasta Łukasz Kobus, radny Adam Treder,
  Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk, radny Kamil Bierka.
  Ad pkt 6. Porównanie podatków i opłat lokalnych w mieście Słupsku, Gminie
  Kobylnica, i Gminie Słupsk
  (Porównanie stawek podatku od środków transportowych oraz podatku od
  nieruchomości, rolnego i leśnego w 2021 r. stanowią zał. Nr 6 i 7 do niniejszego
  protokołu.)
  W dyskusji nt. różnic w wysokości stawek podatków; ogólnego dochodu z podatku
  od środków transportowych; zasadności przeanalizowania wysokości stawek tego
  podatku, wpływu wysokości stawek na rezygnację firm z rejestrowania działalności
  na terenie miasta uczestniczyli: radny Artur Wiszniewski, radna Anna Rożek,
  Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk, Sekretarz Miasta Łukasz Kobus, radny Adam
  Treder.
  Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk stwierdził, że porządek obrad został
  zrealizowany.
  Poinformował, że podczas kolejnego posiedzenia Komisja omówi tematykę związaną
  z opłatami za wodę i odprowadzanie ścieków, opłatami za zagospodarowanie odpadów
  komunalnych, a także:
 8. Analizę możliwości zróżnicowania opłat za usługi komunalne i społeczne w mieście
  Słupsku poprzez wprowadzenia karty mieszkańca;
 9. Publiczny transport zbiorowy w mieście Słupsku, Gminie Kobylnicy i Gminy Słupsk,
  (finansowanie miejskiego zakładu komunikacji sp. z o.o., możliwości wydłużenia linii
  autobusowych);
 10. System dróg publicznych miasta Słupska, Gminy Kobylnica i Gminy Słupsk (problemy
  komunikacyjne, nowe inwestycje drogowe).
  Przewodniczący Komisji Paweł Szewczyk podziękował uczestnikom za udział
  w posiedzeniu i zamknął je.
  Na tym protokół zakończono.
  Protokół sporządziła insp. BRM Anna Lessnau
  Przewodniczący Komisji doraźnej
  Paweł Szewczy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *