To nie brak obszarów do inwestowania i rozwoju miasta Słupska ciążą władzom miasta Słupska – To brak pomysłu na zarządzanie wspólnotą samorzadową miasta spwodował plan aneksji 7 sołectw najbardziej zurbanizowanych z gminy Słupsk w trybie nieprzyjaznego przejęcia. Zarzut konsumpcyjnego sposobu korzystania mieszkańców sąsiednich gmin z usług miasta to argument nie mający nic wspólnego z rzeczywistością Z punktu widzenia ekonomii i finansów nie trudno jest tej tezy udowodnić. Poniżej we wpisie argumnety.

1.Subwencja ogólna i wpłaty zewnętrzne z budżetu państwa na rzecz jednostek samorządu terytorialnego – Dochody jednostek samorządu terytorialnego.

Subwencja ogólna wraz z innymi wpłatami na rzecz jednostek samorząowych – stanowi bardzo poważny udział w budżecie samorzadów. Przeważnie jest to drugie źródło dochodów budżetowych .

Alogorytym z ktorego wynika wielkość takich dochodów podatkowych – uwglednia następujace elementy : Część wyrównawczą subwencji ogólnej dla gmin stanowi suma kwoty podstawowej ora, kwoty uzupełniającej.

Rózne warianty należnych subwencji w przeliczeniu na 1 osobę z uwzglednieniem ilosci mieszkańców gminy czy też kraju zależą przede wszystkim od : podatek od nieruchomości, podaku rolnego, podatku leśnego ,podatku od środków transportowych , podatku od cxynności cywilno prawnych, podatku od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowe, wpływów z oplaty eksploatacyjnej , udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 20220103_201006-1024x461.jpg

Oczywistym jest że to nie tereny dla deweloperów czy też obszary nie zurbanizowane lub zurbanizowane w niewielkim stopniu są atrakcyjnym kąskiem dla inicjatorów aneksji 7 sołectw gminy Słupsk. To tereny mocno zurbanizowane nawet te bez mozliwosci dalszej urbanizacji – z uwagi na prawną formę stosowanych algorytmów przy rożnych wskażnikach na rzecz tworzenia bydżetu miasta Słupska są atrakcyjnych kąskiem dla budżetu miasta Słupska bo niewiele niewiele lub nic nie trzeba włozyć do budżetu by korzystać ze zwiększonego budzetu od mieszkańców mocno zurbanizowanych terenów gminy Słupsk. W praktyce takim gotowcem dla miasta do wkładu budżetu miasta bez wysiłów kosztowych sa wyznaczone do aneksji (w sposób bardzo przemyślany ) niemal całkowicie albo w ponad 60 procentach zurbanizowanym stopniu zurbanizowane . (Siemianice, Krepa, Bierkowo, Włynkówko)

Gdyby było inaczej to z pewnościa władze miasta Słupska Słupska sięgnęły by do terenów słabo zurbanizowanych czy też “dziewiczych” np w Redzikowie , w Głobinie czy też takich obszarach w gminie Kobylnica. Z takich terenów ewentualne zasilenie budżetowe mogłoby nastapić po wielu latach urbanizacji tak przejętych obszarów.

2.Zadłużenie miasta Słupska wciąż rosnące bez widocznych oznak poprawy sytuacji finansowej miasta – to jak nic grożba utraty płynności finansowej i zarządu komisarycznego. W krotkim okresie czasu nie zmieni tego aneksja najbardziej nawet bogatych terenów, co najwyzszej przesunie “agonię” w czasie. Znane są przypadki bankrutowania samorzadów.

Ogromne zadłużenie nie znosi prawie pustych budzetów (ciagłych wielkich deficytów) a więc nie zniosło by faktu przejecia obszarów niezurbanizowanych w które najpierw przez wiele lat z tego samego budżetu należalo by wydać bez szybkiego zwrotu.

Utrata płynności finansowej jest wstępem do bankructwa. Prowadzi ona bowiem do zmniejszenia zaufania banków i ograniczenia firmie kredytów oraz zmniejszenia zakresu kredytów kontrahentów, a w konsekwencji do kurczenia się obszaru działania na rynku

Konsekwencją wzrastającego zadłużenia sektora samorządowego finansów publicznych są wzrastające koszty jego obsługi, których nadmierny poziom może stać się przyczyną wystąpienia niewypłacalności jednostki samorządu terytorialnego. O poziomie obsługi zadłużenia świadczy wskaźnik udziału wydatków na obsługę zadłużenia w dochodach ogółem.

Oto wyciąg z dyskusji Radnych Miata Słupska podczas proceowania planu budżetu miasta na rok 2022

Radny Radny Miejskiej – chyba o najwyższym stażu Bogusław Dobkowski – (także głosował za przejęciem obszarów gminy Słupsk) przy okazji procedowania nad budżetem miasta tak: „ Nadwyżka operacyjna na minusie po raz pierwszy. Wygląda na to, że zjadamy własny ogon”. Powiedział to po wysłuchaniu informacji skarbnika miasta Słupska mniej więcej o treści jak niżej ” Przyszły rok będzie kolejnym rokiem na minusie dla samorządu i będzie to minus największy od lat – ok. 74 mln zł. Miasto planuje wydać nowe obligacje na ponad 30 mln zł. Reszta zostanie załatana wolnymi środkami. Dodajmy, że w przyszłym roku aż 23.632.000 zł pójdzie na spłatę starych długów!


3.Społeczeństwo miasta Słupska nie ma i nigdy nie posiadało niektorych świadczeń , przywilejów i udogodnień – które od dawna posiada społeczeństwo gminy Słupsk. Mimo wszystko władze miasta składają puste obietnice utrzymania przywilejów. To nie mozliwe bo spowoduje ogromny koszt budżetowy po rozciągnięciu takich przywilejów na cały powiększony obszar miasta. To niemożliwe bo gwarancje te nie mają żadnych ustawowych umocowań . Oto przykłady.

*Wsparcie finansowe mieszkańców obu samorzadow w ramach programow Odnawialnych Żródeł Energetycznych

Gmina Słupsk – od wielu lat w bardzo dużym stopniu wspiera finasowo indywidualne inwestycje ekologoczne w ramach OZE. Na 2022 rok Rada Gminy Słupsk zaplanowała w budżecie gminy środki finansowe do 5000 zł na jednego inwestora przeznaczając w budzecie środki kóre sopwodują zalatwienie wszystkich wniosków w tej sprawie

Miasto Słupsk według informacji przedstawicieli miasta w rodkach przekazu nie przeznacza na ten cel żadnej kwotu. Jednak chwali się że uruchomiono informacje ze specjalistami którzy maja udzielać informacji jak załatwic takie dotacjje z puli rządowej . Takie informacje mieszkańcy miasta mogą przeczytac na stronach intenetowych lecz potrzebuja raczej środków z dopłat bezzwrotnych kotrych w ramach rzadowych programów niewielu może otzrymać bo kryteria dochodowe ograniczają możliwości otzrymania dotacji tylko dla najmniej zarabiajacych a tych z kolei nie stac na pozostałe koszty kwalifalifikowane zadania z OZE

*Karta dużej rodziny

na wszystkich zebraniach protestacyjnych w 7 sołectwach gminy Słupsk do aneksji przez miasto Słupsk podnoszono problem karty dużej rodziny kotrej w Słupsku nie ma natomiast od lat posiada takie świadczenie Gmina Słupsk

Władze miasta zrozumiały że to takze jest jedna z atrakcyjnych form zarządzania wspólnota samorżadową i w ostatnich dniach podjęto decyzje o przeznaczeniu 500 000 zł na ten cel . Lepiej póżno niz nigdy. To eweidentna korzyść dla mieszkańców miasta Słupska i może pozostanie nawet po nieudanej aneksji cześć .

Inne przwileje, świdczenia i korzysci kotre posiadaja mieszkańcy gminy Słupsk a nie posiadają mieszkańcu miasta Słupska zostały już dość szczegółowo omówione na w/w zebraniach i na portalach społocznościowych


Problemów trudnych do załatwienia miasto ma bardzo dużo. Nałożenie na nie problemów ziem planowanych do aneksji (także w części dot powiatu słupskiego) tylko pogłębią problemy mieszkańców miasta Słupska , anektowawnych ziem oraz powiatu słupskiego.

ŻADEN PROBLEM MIASTA MOIM ZDANIEM ZAPISANY W ZAMIERZENIACH WŁADZ MIASTA SŁUPSKA DOT ANEKSJI ZIEM GMINNYCH – NIE ZOSTANIE OSIĄGNIĘTY TAK PROSTYM I NIEPRZYJAZNYM ZABIEGIEM BEZ UPRZEDNIEGO WYSIŁKU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO I ORGANIZACYJNEGO W DOTYCHCZASOWYCH GRANICACH PRZEZ OBECNE I NASTĘPNE WŁADZE MIASTA.

Wyjściem realnym jest przystapienie Władz Miasta do stołu rozmów – przegląd dotychczasowym porozumień międzygminnych i przystapienie do nowych porizumień między gminnych na mocy ustawy o samorzadzie gminny . W preciwnym wypadku utrata płynności finansowej miasta to tylko kwestia czasu

Władze miasta nie przedstawiły dotychczas żadnych analiz i raportów, uzasadnień które miałyby uzasadnić procedurę nieprzyjaznej aneksji ziem gminy Słupsk przez miasto Słupsk.

Tak naprawdę jedynym argumentem jest chęć powiększenia obszaru miasta Słupska z samego faktu mozliwości prawnej w ustawie samorządowej. To od strony politycznej władza miasta.

Od strony merytorycznej – to trzy zdania Pani Prezydent Miasta Słupska w odezwie do mieszkańców gminy Słupsk w naprędce wyprodkowanej ulotce.

Najbardziej przekonujące jest ta deklaracja czerwonym kolorem u dołu ulotki. Czy przymierzyła Pani Prezydent tą deklaracje do swoich rocznych korzyści?

Możliwość komentowania To nie brak obszarów do inwestowania i rozwoju miasta Słupska ciążą władzom miasta Słupska – To brak pomysłu na zarządzanie wspólnotą samorzadową miasta spwodował plan aneksji 7 sołectw najbardziej zurbanizowanych z gminy Słupsk w trybie nieprzyjaznego przejęcia. Zarzut konsumpcyjnego sposobu korzystania mieszkańców sąsiednich gmin z usług miasta to argument nie mający nic wspólnego z rzeczywistością Z punktu widzenia ekonomii i finansów nie trudno jest tej tezy udowodnić. Poniżej we wpisie argumnety. została wyłączona