Nowatorskie rozwiązanie stałej organizacji ruchu – urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w Siemianicach w obszarze skrzyżowań ul. ul Lawędowa – Spacerowa – Kwiatowa – Miętowa z funduszy europejskich. Niewątpliwie dobry pomysł ale czy miejsce o niewielkim natężeniu ruchu do edukacji jest odpowiednie?

Zadanie realizowane w ramach Europejskicih Funduszy

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej 119057G,
ul. Spacerowa w m. Siemianice (gmina Słupsk)

Siemianice Gmina Słupsk – eksperymentalna organizacja ruchu drogowego w obrębie przystanku autobusowego i przejścia dla pieszych z uwzględnieniem wymagań dla osób niepełnosprawnych

Projekt – rysunek organizacji ruchu

Roboty instalacyjne stałęj organizacji ruchu w dniu 29.06.2022 rok

W praktyce takie projekty stałej organizacji ruchu istnieją. Zupełnie podobnie będzie wyglądała taka stała organizacja ruchu w Siemianicach gmina Słupsk w ciągu gminnej ulicy Spacerowej

Opis techniczny ( z projektu otrzymanego z gminy Słupsk.}
I. Podstawa opracowania:
-Mapa syt.-wys. w skali 1:500,
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
i warunków ich umieszczania na drogach, Dz.U. 2019 Poz. 2311
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.09.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach Dz.U. Nr 177
-WRD-41-2 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Część 2: Projektowanie
infrastruktury liniowej,

 • WR-D-41-3 Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych Część 3: Projektowanie przejść
  dla pieszych 01-2021.03.02,
  II. Zakres opracowania:
  Projektowane opracowanie obejmuje budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi gminnej
  119057G, ul. Spacerowa w m. Siemianice (gmina Słupsk). Zadanie jest dofinansowane w ramach
  rządowego funduszu rozwoju dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na
  przejściach dla pieszych (2021).

IV. Stan projektowany
Zaprojektowano :
a) oznakowanie poziome

 • usunięcie istniejącego oznakowania poziomego P-17 przez zamalowanie czarną farbą
 • wykonanie oznakowania poziomego jako grubowarstwowe białe gładkie pełne
  ( niedopuszczalne oznakowanie fakturowe składające się z kropek jako mniej trwałe) na
  zimno za pomocą mas chemoutwardzalnych, wykonywane mechanicznie
 • pasy wibracyjno-akustyczne grubowarstwowe pełne grubości min 3mm barwy
  czerwonej
 • zastosowanie punktowych elementów odblaskowych w linii P-14
  4
  b) oznakowanie pionowe :
 • ustawienie tablic D-6 o tle z folii III generacji

b) oznakowanie pionowe :

 • ustawienie tablic D-6 o tle z folii III generacji odblaskowo-fluorescencyjnej barwy
  żółto-zielonej
 • przestawienie istniejącego słupka przystankowego i znaku D1
  c) zastąpienie i wydłużenie istniejącego dojścia do peronu i samego peronu nawierzchnią z
  kostki brukowej betonowej bezfazowej szarej prostokątnej 10x20x8cm
 • zastosowanie płytek ostrzegawczych z wypustkami dla niewidomych 30x30x8cm przed
  przejściem dla pieszych ( dwa rzędy) odsunięte o 30 cm od krawędzi przejścia i peronu
 • zastosowanie płytek prowadzących (dwa rzędy) dla niewidomych 30x30x8cm
  prostopadle do przejścia dla pieszych i peronu rozpoczynających się od 2 płytek
  ostrzegawczych,

d) obniżenie krawężnika w ciągu istniejącego chodnika wraz z przełożeniem nawierzchni w
celu dostosowania wysokościowego,
e) zastosowanie ostrzegania kierowcy systemem typu „safe pass”: 2 słupki, montowane są
przed przejściem dla pieszych w linii znaków D-6 w których umieszczone są czujniki oraz
moduły LED o bardzo dużej mocy. Gdy pieszy znajdzie się bezpośrednio przed przejściem
lub już na przejściu, system pulsacyjnym światłem czerwonym informuje kierowcę o
pieszym na przejściu dla pieszych.

V. Wykonanie elementów oznakowania
Słupki do tablic wykonać z rur stalowych ocynkowanych o średnicy min 70 mm i umieszczać w
poboczu tak, aby krawędź znaku była min. 0,5 m od krawędzi jezdni. Słupki należy
zamocować w gruncie na głębokości 0,5 m (zabetonować). Wysokość dolnej krawędzi znaku min.
2,20 m od powierzchni ziemi. Znaki z typu wielkości małe , folia III generacji.
5
VI. Zestawienie znaków drogowych
Znaki pionowe projektowane:
D6 tle fluorescencyjnym barwy żółto-zielonym – 2 szt.
Znaki pionowe do przestawienia:
D-15 1 szt.
D-1 1szt.
Znaki poziome do usunięcia przez zamalowanie na czarno:
P17 (20+20)1,71/15=4,56m2 Znaki poziome grubowarstwowe pełne: P-10 12m2 P-14 1 m2 P-17 230*1,71/15=6,84m2
P-1e 1,2m2
P-4 2,40 m2
PEO Punktowy element odblaskowy solarny z trzpieniem LED dwustronny biało-biały – 6szt.
Znaki poziome grubowarstwowe pełne czerwone :
Pasy wibracyjno akustyczne = 60szt x2,8mx0,12=10,08 m2
System safe pass (BRD):
-komplet składający się z 2 słupków sygnalizacyjnych i minimum 4 słupków z czujnikami ruchu
VII. Pozostałe informacje.
Przewidywany termin ustawienia oznakowania najpóźniej do 30 października 2022r.
(termin ważności projektu)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *