Wniosek do Premiera Rządu RP -Mateusza Morawieckiego i NIK o zbadanie czy trzebież lasu OCHRONNEGO w 2020 i 2023 roku oraz w latach wcześniejszych – nie narusza art 15 ustawy “o lasach”. Las ochronny w Siemianicach gm. Słupsk , ok 1000 metrów od granicy miasta Słupska, w którym zamieszkuje ok 80 tyś mieszkańców po bardzo radykalnych cięciach gospodarczych w czerwcu 2020 roku p – ponownie w opałach w styczniu i lutym 2023 r.. Mocno przerzedzony las moim zdaniem czeka na większy podmuch wiatru a potem już tylko na deweloperów.

                                                                                                                      Siemianice  dnia 13.02.2023

                                                           Pan Mateusz Morawiecki

                                                           Premier Rzeczpospolitej Polskiej

                                                         Kancelaria  Prezesa Rady Ministrów

                                                             WARSZAWA

                                S K A R G A

W TRYBIE  ART. 7 I 77  USTAWY  KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO I USTAWY  O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNYCH

W czerwcu   2020 roku  gdy    zwierzęta i ptaki    żyjące w lesie  ochronnym w Siemianicach gm. Słupsk (Ok.100 m od granicy z miastem Słupsk  ok 80 000 mieszkańców) mozolnie wiły swoje gniazda   lęgowe –     gdy do tego lasu   wjechały ogromne maszyny do  trzebienia lasu.  Lasu który przylega bezpośrednio do  osiedla  w Siemianicach  ale także lasu    od którego  odległość do  granicy  miasta  Słupska (blisko 80 tyś mieszkańców) wynosi nie więcej   niż  1000 m. Lasu który z mocy prawa jest lasem ochronnym (mapka poniżej)  gdzie  wykorzystanie gospodarcze  z wyjątkiem robót pielęgnacyjnych   jest mocno ograniczone . W ciągu  kilkunastu  dni  leśnicy (firmy wykonawcze)  popełnili  na tym lesie  prawdziwe  “harakiri”  w 2020 roku,  dokonując intensywnych cięć gospodarczych,   i “harakiri  na  zwierzętach w tym ptakach które podlegają ochronie  w okresie lęgowym ale także podlegają ochronie z uwagi na   to że dotyczy to lasu ochronnego. Widząc zbulwersowanych mieszkańców tym faktem  oraz  informacjami prasy  lokalnej także jako mieszkaniec tej gminy podjąłem liczne działania    aby powstrzymać leśników którzy zdaniem wielu mieszkańców  dopuścili  się   bezprawnej  i  bardzo intensywnej wycinki gospodarczej lasu  ochronnego  w czasie okresu lęgowego.  W ciągu   niewielu dni  wycięto tysiące  drzew w ramach cięć gospodarczych . Las przerzedzono  tak  bardzo że  można     pozostałość potraktować jako łąkę w lesie. Wycięto także niektóre powierzchnie  lasu całkowicie. Pozostawiono w znacznej części tyko jeden gatunek drzewa- modrzew.( w mojej ocenie)

Publikacje wielu wpisów na moim blogu bezpiecznienadrogach.pl (cały czas dostępne) oraz wiele moich wystąpień do kompetentnych instytucji  ( Kancelaria Premiera,  Ministerstwo Środowiska,  Centrala Lasów Państwowych,  Regionalny  Zarząd  Lasów Państwowych  w Szczecinku,  Nadleśnictwo Ustka , Wójt Gminy Słupsk)  zareagowały na korespondencję  z moimi  argumentami i stanem prawnym i zapewniały w odpowiedziach   że  podejmą działania wyjaśniające   lub że  bardzo intensywne cięcia  nie naruszają  prawa i są zgodne z planem  urządzenia tego lasu. 

Stosowne zawiadomienie zostało skierowane do  NIK z wnioskiem   o przeprowadzenie kontroli  w sprawie ewentualnego naruszenia art. 15  ustawy o lasach  i aktów wykonawczych do tej ustawy. W odpowiedzi  NIK zapowiedziała  ewentualne uwzględnienie tego problemu w swoich planach kontroli.

Z  głębokiej trzebieży lasu w 2020 roku   dokonałem  szczegółowego dokumentowania prawnego oraz rzeczywistego dokumentowania  fotograficznego  co do dewastacji lasu w zakresie moim zdaniem niedopuszczalnej wycinki w lesie ochronnym ale także bardzo głębokiej dewastacji poszycia leśnego,  oraz  niszczenia  zwierzą  w tym ptaków w okresie lęgowym od czerwca 2020 roku. Udokumentowałem także    dużą część   pozyskanego w bardzo krótkim czasie drewna w zdecydowanym zakresie ze stosunkowo młodych drzew.  Oczywiście po nagłośnieniu sprawy i  skierowaniu bogatej korespondencji do instytucji kompetentnych  drewno pozyskane bardzo pośpiesznie wywożono z lasu.

Po    ok 30 miesiącach    od tego dramatycznego   cięcia lasu  w czasie  lęgowym  –    od kliku dni ( od miesiąca  stycznia i lutego   2023 ) w tym samym lesie  trwa   druga odsłona  intensywnego  gospodarczego  cięcia  w tym samym ochronnym lesie.  Cięcia te dokładnie  w 2023 roku było podjęte nagle   z  naruszeniem prawa   i z zagrożeniem dla mieszkańców którzy  korzystali z leśnej drogi rekreacyjnie (w lesie ochronnym)  na drodze   na  której odbywała się zrywka u układanie drzewa w stosy ciężkim sprzętem bez oznakowania wlotów na tę drogę  z obu  miejscowości które ten las łączy  tj Siemianic z Jezierzycami.  ( także doszedłem tą drogą  do  miejsca w którym na szerokości całej drogi sprzętem  ciężkim  do zrywki drewna   operował operator.)

Zapytałem  tego operatora  dlaczego  prowadzi  te niebezpieczne czynności  bez możliwości obserwacji otoczenia  i ludzi mogących tam spacerować,  jeżeli wjazd do tego lasu z żadenej strony nie jest oznakowany stosowanymi tablicami ostrzegawczymi o zakazie   wejścia do lasu w czasie prac   leśnych.  Pracownik wyjaśnił że     „tablicę wcześniej zabrał Szef”

Także z tej  drugiej odsłony trzebieży tęgo ochronnego lasu w Siemianicach na przełomie  lutego i marca  2023  wykonałem szczegółową dokumentację miejsc  trzebieży tego lasu, drogi komunikacji  drewna a także wcześniejsze miejsca  całkowitej wycinki niektórych obszarów tego lasu w  poprzednich latach.  Są tam udokumentowane  miejsca całkowitej wycinki lasu   przez ostatnie ok.  20 lat  po którym dokonano sadzenia   gatunku  drzewa  które po wielu latach  od wycinki są gęstym  obszarem w zasadzie krzewów a nie drzew charakterystycznych dla gatunków   wycinanych choćby z prawnego  obowiązku zachowania  i odnawiania gatunków naturalnych   i w sposób naturalnych dla  tego lasu ochronnego.

Ponieważ ignorancja   instytucji do których po wycince w roku 2020 wysyłałem komplet informacji  prawnej z argumentami  prawnymi, uzasadnieniem i z  dokumentacją  fotograficzną   jest   bardzo nie zrozumiała nawet w zakresie przeanalizowanie  sprawy i udzielenia fachowych odpowiedzi  a także ponieważ z otrzymanych odpowiedzi zapewniano nas w 2020 roku że  kolejnych trzebieży nie przewiduje się , postanowiłem ponowić wnioski z 2020 roku z dołączeniem dokumentacji   z kolejnej trzebieży z 2023 roku.  Czuję się zwolniony z obowiązku  dołączania do kolejnego   niniejszego wniosku kolejnych materiałów z trzebieży tego lasu w 2023 roku.

Obserwując niemal na co dzień te dwa okresy dewastacji lasu ochronnego i  po szczegółowej analizie prawa obowiązującego w ZAKRESIE LASÓW SZCZEGÓLNIE CHRONIONYCH (OCHRONNYCH) – (do 1000 metrów od granicy   miasta Słupska  i powyżej  ok 80 tyś mieszkańców miasta)  – odrzucam  całkowicie ewentualne  tłumaczenia leśników  że wszelkie roboty  realizowane w tych okresach miały charakter robót pielęgnacyjnych o których mowa    we wspomnianej wyżej ustawie  i aktach wykonawczych tj rozporządzeniach  zgodnie z zatwierdzonym planem urządzenia tego lasu ochronnego  oraz  planu zagospodarowanie przestrzennego gminy Słupsk,

Na żadne z postawionych zarzutach w moich wnioskach  – w odpowiedziach  instytucji do których wnioski zostały skierowane, nie odniesiono się wprost lub nie odrzucono wprost z uzasadnieniem że moje zastrzeżenia oraz zarzuty są nieuzasadnione.

Liczę w dalszym ciągu na deklarację  Najwyższej Izby Kontroli że  opisany przeze mnie problem ale będący nie tylko moim problemem ale też wielu mieszkańców z tego obszaru (wystarczy przeprowadzić stosowną sondę)_  będzie przedmiotem kontroli merytorycznej tej instytucji.

Dostarczę je odpowiednim kompetentnym  instytucjom jeżeli o to poproszą.  

Dotyczy to przede wszystkim  wystąpień do:

*Ministra Środowiska z dnia  12.07. 2020  roku w formie skargi (kopia załączona

 do niniejszego pisma )

*Kancelarii Premiera RP

*Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Szczecinku

*Centrali Lasów Państwowych w Warszawie

*Wojewody Pomorskiego w Gdańsku

*Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku

*Wójta Gminy Słupsk

*Nadleśnictwa   w Ustce – administratora tego  lasu (który odmówił mi pisemnie

  informacji publicznej o zakresie ilościowo wartościowych pozyskanego drewna i   

  gatunków   pozyskanego drewna

W tym samym czasie   tj  11 sierpnia 2020 roku  skierowałem LIST OTWART  DO MINISTRA  Środowiska  w tej sprawie.

Problem ten szeroko został przedstawiony z argumentami prawnymi i merytorycznymi  na moim blogu www.bezpiecznienadrogach.pl   i na FB  i tam funkcjonuje do dziś szczególnie we  wpisach pod poniższymi linkami.

Poniżej   linki do wpisów    wpisy dot. dewastacji lasu ochronnego w m. Siemianice gmina Słupsk (sprawa została opisana  we wnioskach pisemnych  do kompetentnych organów RZADOWYCH, RESORTU ŚRODOWSIKA ,  REGIONALENEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W SZCZECINKU   ORAZ DO NAJWYŻSZEJ   IZBY KONTROLI ORAZ WÓJTA GMINY SŁUPSK. Organy nie podjęły     się sprawdzenia    zarzutów   środowisku którego  skargi dotyczyły a wszelkie  odpowiedzi pisemne    miały charakter czysto administracyjny z przywołaniem  przepisów prawnych w tym zakresie bez rozstrzygania zasadności złożonych  zarzutów. Nadleśnictwo Ustka odmówiło udzielenia informacji  publicznej na wystąpienie  pisemnie dot.  zakresu  przeprowadzonej  wycinki lasu , ilości  wyciętych drzew, rodzaju wyciętych drzew oraz  ilości pozyskanego drewna  w lesie ochronnym.

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2021/06/11/pytania-o-informacje-publiczna-do-generalnej-dyrekcji-lasow-panstwowych-i-ministerstwa-srodowiska-w-sprawie-radykalnej-trzebiezy-lasu-ochronnego-w-siemianicach-gmina-slupsk-w-czasie-od-czerwc/

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2021/04/08/lasy-panstwowe-dumnie-brzmi-las-ochronny-w-siemianicach-juz-mniej-dumnie-co-nowego-po-dewastacji-zdaniem-mieszkancow-lasu-ochronnego-w-siemianicach-gmina-slupsk-w-2020-jako-prawnej-otuliny/

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2020/08/29/czy-las-ochronny-w-siemianicach-gmina-slupsk-sie-obroni-przed-komercyjnym-gospodarczym-wykorzytsaniem/

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2020/08/19/las-ochronny-korytarz-ekologiczny-w-lesie-w-siemianicach-do-10-km-od-slupska-ktory-ma-wiecej-biz-50-tys-mieszkancow-co-to-znaczy-zapytalismy-ministra-srodowiska-czekamy-na-odpowiedz-a-las-wc/

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2020/08/12/wedlug-dyrekcji-regionalnej-lasow-panstwowych-w-szczecinku-opisywany-obszar-lesny-w-skardze-w-siemianicach-nie-jest-objety-zadna-forma-ochrony-przyrody-ale-w-odleglosci-10-km-od-miast/

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2020/07/04/byl-las-nie-bylo-nas-czy-bedzie-ten-las-gdy-nie-bedzie-juz-nas-rzeznicy-lasu-i-harakiri-na-zdrowym-lesie-czy-planowa-gospodarka-lesna-jak-brzmi-odpowiedz-dla-ciekawsk/

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2021/09/08/las-ochronny-w-siemianicach-gmina-slupsk-we-wniosku-do-najwyzszej-izbie-kontroli-czy-ostre-ciecia-ochronnego-lasu-w-2020-i-wczesniejszych-latach-i-zakres-ochrony-miescil-sie-w-granicac/

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2020/08/17/las-ochronny-w-planie-zagospodarowania-gminy-to-tylko-fikcja-czy-jakies-prawne-zobowiazania-wynikajace-z-tego-zapisu-to-pytanie-tym-razem-do-pani-wojt-gminy-slupsk/

Mieszkańcy Siemianic, Jezierzyc, Słupska pewnie nie dostrzegają jeszcze zagrożenia dla lasu zwanego ochronnym tzn. takim który jest w obszarze do 10 km od miasta powyżej 5o tys ludności. Co to oznacza? Według leśników – nic i dlatego od lat rżną aż wióry lecą. Mówią że nic się nie dzieje, choć prawdziwego ochronnego lasu coraz mniej a nawet od środka co kilka lat łysieje – nie ze staroścì ale za sprawą ostrych cięć nazywanyvh trzebieżą lasu w celu ich ochrony i pielegnacji i w oparciu o ministerialny plan urządzenia lasu. Czy nie czas na weryfikację minister ialnych planów z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzenegogmin w tym zakresie?

Stan z 7 lutego 2023 roku przykład całkowitego obszaru w lesie ochronnym

a także wpis dotyczący obecnej sytuacji z przełomu stycznia i lutego  2023 roku

Link do wpisu is na blogu  www. bezpiecznienadrogach.pl  dot. kolejnej odsłony dewastacji  lasu ochronnego  w Siemianicach  w lutym 2023 roku publikowany także na FB.

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2023/02/07/harakiri-na-lesie-w-siemianicach-gmina-slupsk-w-lesie-ochronnym-w-swietle-prawa-gdzie-zakazana-jest-prowadzenie-wycinki-gospodarczej-w-lesie-odleglym-od-granic-miasta-slupska-ok-80-tys/

§ 3. Rozporządzenia

W lasach ochronnych prowadzi się gospodarkę leśną w sposób zapewniający ciągłe spełnianie przez nie celów, dla których zostały wydzielone, w szczególności poprzez:

1) zachowanie trwałości lasów w drodze:

a) dbałości o stan zdrowotny i sanitarny lasów,

b) preferowania naturalnego odnowienia lasu,

c) ograniczania regulacji stosunków wodnych do prac uzasadnionych potrzebami odnowienia lasu oraz użytkowania sąsiadujących z lasami ochronnymi gruntów nieleśnych,

d) ograniczania trwałego odwadniania bagien śródleśnych do przypadków, w których wyniki przeprowadzonych badań i ekspertyz wykluczają niekorzystny wpływ tego zabiegu na stosunki wodne w lasach ochronnych,

6. Lasy ochronne Z uwagi na ważną rolę ekologiczną, środowiskową i społeczną lasów, na obszarach leśnych gminy (tylko na gruntach PGL) ustanowiono lasy ochronne różnych kategorii. Ustanowione zostały decyzjami: w nadl. Damnica – Ministra Środowiska z dnia 30. 10. 2001 (BOA – Iplo – 283/2439/2001), w nadl. Ustka – Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 sierpnia 1999 r.(DLOPiK. 1p. – 0233 – 59/99), w nadl. Leśny Dwór – Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 4 stycznia 1999 r.(DLOPiK. 1p. – 0233 – 18/99).

 Lasy ochronne zajmują na terenie gminy Słupsk łącznie 7106 ha, czyli stanowią ok. 93 % wszystkich lasów. Wielofunkcyjny model gospodarki leśnej zakłada spełnianie przez lasy równocześnie wielorakich funkcji z tym, że intensywność występowania funkcji może być przestrzennie zróżnicowana (funkcje wiodące i uzupełniające). Na terenie gminy wyróżniono następujące kategorie ochronności: lasy wodochronne (głównie wokół rzek i jezior oraz na siedliskach bagiennych), lasy glebochronne na silnie nachylonych zboczach wzgórz morenowych, ostoje zwierząt podlegających ochronie gatunkowej, ustanowione najczęściej z uwagi na ochronę lęgowisk ptaków drapieżnych, lasy położone w strefie ochronnej “C” uzdrowiska Ustka, lasy mające szczególne znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa,

 lasy terenów zurbanizowanych (położone w odległości 10 km od granic administracyjnych Słupska). Największe powierzchnie zajmują lasy wodochronne oraz położone w odległości 10 km od Słupska. Obszary lasów ochronnych mogą być udostępniane dla celów turystyki i rekreacji (szczególnie ustanowione wokół granic administracyjnych Słupska), jednak te związane z DIAGNOZA I UWARUNKOWANIA ROZWOJU 58 siedliskami bagiennymi oraz ostojami chronionych gatunków zwierząt – w bardzo ograniczonym zakresie.

—————————————————————————————————————-

Znając  zaangażowanie Pana Premiera Rządu w sprawie  porządkowania prawa  i  przestrzegania reguł prawnych w gospodarce i  życiu społecznym- choćby na podstawie    tematyki prowadzonego przeze mnie bloga www.bezpiecznienadrogach.pl –  i uczynienie  kroku milowego w zakresie prawa o  ruchu drogowym na przestrzeni obu kadencji od 2015 roku  – liczę na pana Premiera i na spowodowanie podjęcia tematyki opisanej w moich kolejnych wnioskach w zakresie dot. ochrony naturalnego

W zależności od   sposobu podjęcia tego tematu – informuję że na wypadek dalszego  braku  zbadania opisanego przeze mnie problemu –    zdecydowany jestem w interesie mieszkańców tego obszaru – do wystąpienia z taki samym wnioskiem o zbadanie tej sprawy przez  organy Unii Europejskiej do spraw Środowiska naturalnego

Ze zrozumiałych względów – nie kieruję niniejszego wniosku do instytucji   do których taki wniosek kierowałem w 2020 roku z wyjątkiem Ministerstwa Środowiska  w którym nastąpiła od tego czasu zmiana na stanowisku szefa tego Resortu.

Załączniki – 2

*Skarga do Ministra Środowiska z dnia  12.07.2020 r

*List otwarty do Ministra Środowiska  z sierpnia 2020 roku

*sytuacja z  przełomu lutego i marca 2023 roku pod linkiem na moim blogu na  stronie pod linkiem:  http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2023/02/07/harakiri-na-lesie-w-siemianicach-gmina-slupsk-w-lesie-ochronnym-w-swietle-prawa-gdzie-zakazana-jest-prowadzenie-wycinki-gospodarczej-w-lesie-odleglym-od-granic-miasta-slupska-ok-80-tys/

Zbigniew Wiczkowski

bezpiecznienadrogach.pl

 

Możliwość komentowania Wniosek do Premiera Rządu RP -Mateusza Morawieckiego i NIK o zbadanie czy trzebież lasu OCHRONNEGO w 2020 i 2023 roku oraz w latach wcześniejszych – nie narusza art 15 ustawy “o lasach”. Las ochronny w Siemianicach gm. Słupsk , ok 1000 metrów od granicy miasta Słupska, w którym zamieszkuje ok 80 tyś mieszkańców po bardzo radykalnych cięciach gospodarczych w czerwcu 2020 roku p – ponownie w opałach w styczniu i lutym 2023 r.. Mocno przerzedzony las moim zdaniem czeka na większy podmuch wiatru a potem już tylko na deweloperów. została wyłączona