Czy sprawa zmiany nazwy gminy Słupsk na gminę Redzikowo – to dobry czas i dobry pomysł ? Odpowiedź Wójt Gminy Słupsk Pani Barbary Dykier na pytania funkcjonujące w przestrzeni publicznej w związku z działaniami władz gminy Słupsk i miasta Słupska dot. zmiany nazwy gminy Słupsk na gminę Redzikowo oraz uchwał tych samorządów dotyczących: kolejnej zmiany granicy miasta Słupska i zmiany granic gminy Słupsk.

Odpowiedż Pani Wójt Gminy Słupsk na postawione pytania nadeszła szybko . W kontekście informacji jakiej udzieliła Pani Wójt na sesji Rady Gminy Słupsk w dniu 28 lutego 2023 roku w związku z podjęciem uchwały w sprawie zmian granic gminy Słupsk w sposób przywracający utracone przez gminę obszary od stycznia 2023 roku – czytelnicy niniejszego wpisu oraz moich wpisów wcześniejszych w tej sprawie mają możliwość do własnych ocen tego co się dzieje w sprawach ustroju gminy od nowego 2023 roku. Ta ocena będzie niezbędna przy głosowaniu konsultacyjnym w odpowiedzi na postawione pytania konsultacyjne.

W poniższym wpisie publikuję w postaci pytań pod adresem władz gminy Słupsk problemy pojawiające sie w przestrzeni bublicznej – a dotczące podtekstów i wzajemnych oskarżeń w sprawach wyienionyh w tytule wpisu. Zdecydowałem się także jako mieszkaniec zwaśnionych wspólnot samorządowych na zebranie wątpliwości mieszkanców gminy w formie pytań i przesłałem te wątpliwości do wladz gminy Słupsk.

Porozumienia nie ma – a “wojna” o aneksję kolejnych obszarów gminy Słupsk przez miasto Słupsk i zapowiedź aneksji także obszarów gminy Kobylnica nabrała nowego wymiaru: gmina Słupsk zamierza zmienić nazwę Gminy na Gminę Redzikowo oraz zmienić granicę gminy w sposob przywracający zaanektowane przez miasto Słupsk obszary a gmina Kobylnica w odruchu obronnym przez zakusami miasta chce nadać prawa miejskie miejscowości gminnej Kobylnica. Mieszkańcy tych samorządów nie bardzo wiedzą dokąd ta “wojna” aneksyjna zmierza. Posłowie ziemi Słupskiej milczą a przynajmniej nie dyskutują o tym problemie z wyborcami. Wybory tuż , tuż. Czyżby ten kąsek był jednym z ważniejszych spraw w kampanii wyborczej do Parlamentu w 2023 roku i do samorządów w 2024 roku?

Pytania do Pani Wójt Gminy Słupsk Barbary Dykier i odpowiedzi:

                                                                                                                                                         2.03.2023

 PG.0111.1.2023.8.                                               Szanowny Pan

                                                                           Zbigniew Wiczkowski

W nawiązaniu do pisma skierowanego do Wójta Gminy Słupsk, w dniu 23.02.2023. w sprawie udzielenia odpowiedzi na pytania zwarte w piśmie.

Pytanie1  : Zbigniew Wiczkowski  – bezpiecznienadrogach.pl

1.Jakich zamierza Pani użyć argumentów do kolejnej obrony obszarów gminy (Słupsk ) a może gminy Redzikowo przed kolejna aneksją w 2024 r przez miasto Słupsk tego czego miastu nie udało się w 2022 roku .

Odp.  Wójt Gminy  Barbary Dykier

W roku 2022 mieszkańcy Gminy Słupsk pokazali, swoją jedność i integrację w walce o granice Gminy Słupsk i to była nasza siła i najważniejszy argument. Jestem przekonana, że my mieszkańcy całej gminy zgodnie z zasadą „jeden za wszystkich wszyscy za jednego” obronimy nasze sołectwa, prezentując te same argumenty, bo przecież w tym zakresie nic się nie zmieniło.

Pytanie 2 : Zbigniew Wiczkowski  – bezpiecznienadrogach.pl

 2. Jaki jest aktualnie stan procedowania i realizacji projektu publiczno prywatnego w Siemianicach (wielkiego centrum administracyjno -sportowego – kulturalnego – oświatowego ) stanowiącego od kilku lat sztandarowy projekt Pani Wójt i Rady Gminy z głównym celem kg skin ma być integracji społeczeństwa gminy wobec ważnych zadań. Czy prawdą jest że istnieje jakieś nieznane społeczeństwu na Siemianic i Gminy zagrożenie dla tego projektu .?

Odp.  Wójt Gminy  Barbary Dykier

Projekt PPP w Siemianicach nie jest oczywiście zagrożony. Wręcz przeciwnie trwa kompletowanie niezbędnej dokumentacji. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku ekonomicznym, nasze działanie które nieco wydłużały ten proces inwestycyjny, spowodowane były rosnącymi cenami usług i materiałów. Już dziś widzimy, że ceny te spadają. Dzięki temu realizacja inwestycji nie przyniesie takich dużych kosztów.

Pytanie 3 : Zbigniew Wiczkowski  – bezpiecznienadrogach.pl

3. Czy projekt zmiany gminy Słupsk na Gminę Redzikowo ma być projektem zastępczym (przykrywką) rekompensującą obawy o powodzenie projektu publiczno prywatnego w Siemianicach. Jaki sens dla po sięgnięcia celu integracyjnego mieszkańców gminy ma zmiana nazwy gminy Słupsk na gminę Redzikowo bez zapytania mieszkańcy w sytuacji deklarowanego pozostawienia siedziby gminy w Słupsku w dotychczasowym miejscu bez perspektywy przeniesienia na obszar gminy.?

Odp.  Wójt Gminy  Barbary Dykier

 Zmiana nazwy Gminy Słupsk na Gminę Redzikowo, w żadnym wypadku nie jest tematem zastępczym. Nigdy nie było i nie ma w naszych działaniach i komunikacji z mieszkańcami „tematów zastępczych”. Wystąpienie do mieszkańców z propozycją zmiany nazwy gminy to przemyślana decyzja. Już od momentu opracowywania w 2021 roku Strategii Rozwoju Gminy Słupsk zastanawialiśmy się nad tym pomysłem. Doświadczenia ubiegłego roku (liczne spotkania z różnymi instytucjami i organizacjami) utwierdziły nas w przekonaniu, że warto podjąć ten trud, bo pomimo wielu starań promocyjnych, poza granicami powiatu słupskiego bardzo często jesteśmy myleni nazwą gminy z miastem. Rocznica 50 – lecia powstania gmin wiejskich, która przypada na rok 2023 to dobra okazja na taką zmianę. Czy Rada Gminy wystąpi z wnioskiem do Premiera o zmianę nazwy, to o tym zdecydują mieszkańcy gminy w konsultacjach, które obecnie trwają. Nie planujemy w najbliższych latach zmiany siedziby urzędu-nie jest to formalny wymóg przy składaniu wniosku.

Pytanie 4 : Zbigniew Wiczkowski  – bezpiecznienadrogach.pl

4.Czy zamieszanie wokół zmiany nazwy gminy w kontekście ponownego wniosku Słupska o aneksję ziem gminy nie jest przypadkiem pretekstem do dezintegracji mieszkańców sołectw gminy wobec dyrektywnego (bez konsultacji) wskazania Redzikowa jako przyszłej nazwy gminy?

Odp.  Wójt Gminy  Barbary Dykier

W mojej ocenie nie ma żadnego zamieszania związanego ze zmianą nazwy gminy. Tak jak już wspominałam trwają konsultacje i to mieszkańcy zdecydują czy pomysł ten będzie dalej procedowany. Dlaczego Redzikowo – wspólnie z radnymi uznaliśmy, ze jest kilka merytorycznych argumentów, które uzasadniają tą propozycję. Po pierwsze Redzikowo jest miejscowością rozpoznawalna nie tylko w kraju ale ma już rozpoznawalność międzynarodową. Już w 2008 i 2009 roku, kiedy media niemal całego świata podawały informację o planowanej budowie tarczy antyrakietowej bardzo często podawano, że będzie  ona budowana w gminie Redzikowo. Redzikowo jest również rozpoznawalne przez wszystkich mieszkańców naszej gminy dzięki takim obiektom jak basen, lodowisko czy liceum. Kolejny argument to fakt, iż Redzikowo to miejscowość która składając się z dwóch sołectw charakteryzuje naszą gminę- z jednej strony miejscowość rolnicza, popegerowska ( a takich miejscowości w gminie jest 80 %) z drugiej zaś strony osiedle mieszkaniowe z nowymi terenami budownictwa jednorodzinnego (to również charakterystyka naszej gminy). Kolejna ważna cecha naszej gminy to strefy gospodarcze a tu w Redzikowie znajduje się Specjalna Strefa Ekonomiczna Redzikwo- Wieszyno. Z tych właśnie względów wychodzimy do mieszkańców z tą propozycją. Proszę nie łączyć genezy tego procesu z działaniami miasta.

Pytanie 5: Zbigniew Wiczkowski  – bezpiecznienadrogach.pl

5. Dlaczego Wójt Gminy Słupsk wraz z Radą Gminy nie zainicjowali działań w kierunku zmiany absurdalnej ustawy dot. Zmiany granic samorządów pozwalającej na zmianę granic bez zgody mieszkańców w procesie kk konsultacyjnym? Wójt Gminy Słupsk wraz z Radą Gminy Słupsk podjęli szereg działań i rozmów, które miały na celu zainicjowanie zmian Ustawy o samorządzie gminnym w aspekcie zmiany granic administracyjnych gmin

 Po pierwsze została podjęta UCHWAŁA NR LI/591/2022 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 sierpnia 2022 r. apel o podjęcie prac legislacyjnych związanych ze zmianą przepisów ustawy o samorządzie gminnym w zakresie dopuszczalności zmiany granic jednostek samorządu terytorialnego. Niniejszy Apel wysłany został do władz krajowych, jak również posłów i przedstawicieli władz lokalnych. Stanowisko w tej sprawie, wyraziły również inne samorządy w Polsce które znalazły się w podobnej sytuacji. Swoje stanowisko zajął również Związek Gmin Wiejskich. Na chwilę obecną w lasce marszałkowskiej znajduje się projekt zmiany wspomnianej Ustawy – Druk sejmowy nr EW-020-118/23, który zakłada między innymi ograniczenie procesów zmian granic administracyjnych samorządów. Ponadto już od 2017 roku aktywnie uczestniczymy w ramach Związku Gmin Wiejskich w pracach nad zmianą przepisów w tym zakresie.

Pytanie  6: Zbigniew Wiczkowski  – bezpiecznienadrogach.pl

6. W jaki sposób i jakiego rodzaju działania społeczno gospodarcze podjęły organy gminy tj Rada Gminy i Wójt Gminy Słupsk w celu skompensowania utraconych wpływów do budżetu gminy w związku z aneksją z 2022 roku na- od 2023 roku lub w jaki sposób zmienia się zadania gminy w Polsce najbliższych latach z tego powodu?

Odp.  Wójt Gminy  Barbary Dykier

Wójt i Rada Gminy występowali do władz krajowych, Premiera, Ministrów odpowiednich resortów o podjęcie działań zmierzających do zrekompensowania utraconych dochodów dla naszego samorządu. Niestety ustawa nie reguluje kwestii rozliczeń finansowych. Podjęte negocjacje z miastem w tym zakresie zostały przez Prezydenta zakończone stanowiskiem braku możliwości zrekompensowania gminie utraconych dochodów. Ze wszystkimi dokumentami związanymi z prowadzonymi negocjacjami można zapoznać się na stronie internetowej gminy zakładka „zostaję w gminie Słupsk” Dokumenty- negocjacje z miastem. Wystąpiliśmy do posłów ziemi słupskiej z prośbą o złożenie w tej sprawie interpelacji poselskiej. Otrzymaliśmy informację, że poseł Zbigniew Konwiński złożył taką interpelację w Sejmie. Nie pozostając biernymi na kolejne działania Miasta Słupska dotyczące włączenia w granice miasta terenów Gminy Słupsk, w dniu 28 lutego Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie powrotu terenu inwestycyjnego w Płaszewku w granice administracyjne naszej gminy. Po przeprowadzeniu całej procedury wniosek w tej sprawie zostanie złożony do Rady Ministrów.

Pytanie 7  : Zbigniew Wiczkowski  – bezpiecznienadrogach.pl

 7. Jakie konkretnie działania praktyczne (pomijam te pozorowane w kontekście zbliżających się wyborów) podejmą organu gminy w związku z podjęta przez Radę Miasta Słupska w dniu 23.02.2O23 roku uchwałę w sprawie kolejnej zmiany granic (aneksji ziem gminy Słupsk). Czy Pani Wójt i Rada Gminy wierzą w taką samą determinację mieszkańców gminy w obronie obszarów gminy w kontekście oczywistej dezintegracji mieszkańców gminy wobec nic nie znaczącej zmiany nazwy gminy na Redzikowo a nie np. na gminę Siemianice, Bierkowo czy Włynkówko – wobec których zagrożenie aneksja istnieje w dalszym ciągu – a nie istnieje takie zagrożenie wobec Redzikowa .

Odp.  Wójt Gminy  Barbary Dykier

Tak jak w roku ubiegłym tak i teraz ja jako wójt i rada gminy zrobimy wszystko, żeby wniosek miasta nie został zaakceptowany przez Rade Ministrów. Ala najważniejszym argumentem będzie oczywiście stanowisko naszych mieszkańców wyrażone w konsultacjach, które odbędą się w tej sprawie. Jestem przekonana, że w tak fundamentalnej sprawie jak obrona naszej gminy zaangażowanie i determinacja mieszkańców będzie nie mniejsza niż w ubiegłym roku.

Walczymy o naszą gminę i ewentualna (jeżeli taka będzie wola mieszkańców) zmiana nazwy nie zmniejszy naszego zaangażowania a wręcz przeciwnie. Wyrażam nadzieję, że udzielone Panu informacje w pełni wyczerpują Pana wątpliwości co do intencji i przyszłych działań Gminy Słupsk. Jeśli nie serdecznie zapraszam na spotkanie 3 marca w Zespole szkół w Siemianicach – godz. 18.00, gdzie będzie możliwość porozmawiania jeszcze na nurtujące Pana tematy. Wyrażam nadzieję, że podobnie jak w roku ubiegłym pana aktywność dotycząca sprzeciwu wobec władz miast Słupska w sprawie zmiany granic Gminy Słupsk będzie tak duża i ważna. Z wyrazami szacunku Barbara Dykier Wójt Gminy Słupsk

Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Słupsk 

Barbara Dykier

Możliwość komentowania Czy sprawa zmiany nazwy gminy Słupsk na gminę Redzikowo – to dobry czas i dobry pomysł ? Odpowiedź Wójt Gminy Słupsk Pani Barbary Dykier na pytania funkcjonujące w przestrzeni publicznej w związku z działaniami władz gminy Słupsk i miasta Słupska dot. zmiany nazwy gminy Słupsk na gminę Redzikowo oraz uchwał tych samorządów dotyczących: kolejnej zmiany granicy miasta Słupska i zmiany granic gminy Słupsk. została wyłączona