Jedna obwodnica w ramach rządowych 100 obwodnic nie rozwiąże problemów komunikacyjnych i wąskich gardeł w Sołectwach gminy Słupsk od strony wschodniej – ale może istotnie poprawić sytuacje po zaniechaniu budowy kolejnych etapów słupskiegoķ ringu .

Dlaczego więc to obwodnica o nazwie projektowej Słupsk -Kobylnica uzyskała priorytet. Uzasadnienie wicemimistra z wrzesnia 2020 roku nie posiada argumentow a nawet ociera się o nieprawdziwe stwierdzenia nie poparte na spotkaniach żadnymi badaniami statystycznymi co do aktualnych i przewidywanych natężenuacach i strumieniach ruchu stanowiacych swietą zasadę projektową dla takich inwestycji.

Po dyskusji w Siemianicac-dlaczego więc to obwodnica o nazwie projektowej Słupsk -Kobylnica uzyskała priorytet. Uzasadnienie wicemimistra z wrzesnia 2020 roku nie posiada argumentow a nawet kociera się o nieorawdziwe stwierdzenia.. w dniu 17 czerwca 2021 roku z projektantami i przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Gdańsku – analizowany projekt mimo wielowariantowych propozycji w dalszym ciągu pozostał przy nazwie “Obwodnica Słupska i Kobylnica”. Komunikat GDDKiA jest już od dość dawna decyzją której raczej żadne zebranie nie zmieni przynajmniej w zakresie wpisanym w poniższym komunikacie.

Na spotkaniu zabrałem w tej sprawie głos jako prowadzący bloga www.bezpiecznienadrogachg.pl oraz jako 8 mieszkaniec terenu którego problem dotyczy po stronie gminy Słupsk. Niestety Prowadzący spotaknie Pan Sobolweski z GDDKiA odmówił mi postawienia na końcu tego spotkania wniosków jakie nasuwały sie po niemal dwugodzinnej dyskusji

Wiceminister infrastruktury Rafał Weber zatwierdził Program inwestycji dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21. Inwestycja została ujęta w Programie budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030.( z komunikatu Ministerstwa z dnia 7.09. 2020r )

W dniu 01.02.2021 r. została podpisana umowa na sporządzenie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji (DŚU) dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu drogi krajowej nr 21. Obecna droga krajowa nr 21 przechodzi przez ścisłe centrum Słupska i Kobylnicy. Celem wybudowania tej obwodnicy jest stworzenie bezpiecznego odcinka trasy, zapewniającego usprawnienie dalekobieżnego ruchu drogowego, odciążenie Słupska i Kobylnicy od uciążliwego dla mieszkańców ruchu tranzytowego, poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrona środowiska. Obwodnica Słupska i Kobylnicy będzie miała parametry drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP) wraz z wszelkimi niezbędnymi obiektami i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ochrony środowiska.

Inwestycja jest realizowana w ramach Programu 100 obwodnic.

Ten właśnie wpis na stronie GDDKiA w Gdańsku był dla mnie inspiracją do popełnienia wpisu na moim blogu bezpiecznie na drogach w dniu 3 czerwca 2021 jak niżej pod linkiem:

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2021/06/03/obiecane-inwestycje-drogowe-tranzytowe-i-zbiorcze-w-nowym-rozdaniu-ominely-gmine-slupsk-czy-pani-wojt-gminy-slupsk-wraz-z-rada-gminy-a-w-konsekwencji-mieszkancy-gniny-zostali-ograni-k-raz/(otworzy się w nowej zakładce)

W tym kontekście wpis mój zawierał pytania raczej pod adresem Pani Wójt Gminy Słupsk Barbary Dykier co dalej z problemami komunikacyjnymi mieszkańców sołectw położonych na wschód od trasy Słupsk – Ustka a także w kontekście przewidzianej do modernizacji trasy Słupsk Ustka do roku 2023. W tekście tym jest pytanie: dlaczego obwodnica Słupsk – Kobylnica jak w nazwie zadania a nie np obwodnica Siemianice i Sołectwa po stronie wschodniej – np w ramach nowego rozwiązania po wątpliwej budowie kolejnych etapów Słupskiego ringu.

Nie mam wątpliwości że płynące od mieszkańców i samorządu Gminy Słupsk jak też uwagami Pani Wójt Gminy Słupsk (według jej oświadczenia na rzeczonym wyżej zebraniu) a także w związku z często publikowanym wpisem na moim blogu i na Facebocku, – w trybie niemal natychmiastowym zapowiedziano spotkania z mieszkańcami które moim zdaniem (a potwierdzone na zebraniu) miało tylko uspokoić samorządowców i mieszkańców gminy Słupsk – dlaczego to ma być obwodnica Słupsk – Kobylnica mimo że decyzje już w tej sprawie podjęte dotyczą wciąż tego samego zadania Kobylnicy i Słupska i jak wiadomo niektóre z tych decyzji rządowych nie mogą już się zmienić co oświadczyli prelegenci z GDDKiA na tymże spotkaniu

Nie mam także wątpliwośći – tak jak wielu dyskutantów na spotkaniu że nieprzemśslane koncepcje IV wariantu były nakazem chwili w związku z coraz głośniejszymi sprzeciwami płynącymi z różnych stron w sprawie decyzji, która tak naprawdę została już podjęta zanim doszło do cyklu spotkań z mieszkańcami Gminy Słupsk, miasta Słupska, Gminy Kobylnica i gminy Damnica – niż na spotkaniu co do przebiegu obwodnicy (po zachodniej lub wschodniej stronie miasta Słupska ) i że już jest przesądzone co do przebiegu tej obwodnicy po stronie zachodniej i jak można było usłyszeć na spotkaniu – o tym przesądziły priorytety rządowe związane z wojskiem, kompleksem port – stocznia Ustka oraz tranzytem ludności od południa Polski na wypoczynek nad morze do Ustki .

Z tego powodu prowadzący spotkanie Pan Sobolewski uczynił wszystko abym nie mógł postawić konkretnego wniosku ewidentnie zarysowanego w wyniku dyskusji który brzmi następująco:

Wniosek nr 1

Jeżeli deklaracja GDDKiA z Gdańska na tym zebraniu deklaruje że spotkanie w dniu 17 czerwca 2021 roku w Siemianicach może spowodować ostateczne decyzje zgodnie z sugestiami większość na tym zebraniu – wraz z taką deklaracja GDDKiA winna zmienić tytuł zdania na z “Obwodnicy Słupska i Kobylnicy” na tytuł zdania bardziej ogólny co do obszaru którego statecznie podjęta zostanie decyzja np: Obwodnica Słupska po stronie wschodniej lub zachodniej. Tylko zmiana tytułu zdania w formie proponowanej lub podobnej zostanie przez Rząd i projektantów przyjęta – będzie to oznaczało prawdziwe a nie fikcyjne deklaracje woli uwzględnienia w ostatecznych decyzjach co do przebiegu obwodnicy – interesu mieszkańców sołectw gminy Słupsk na wschód od miasta Słupska który to interes dotyczy przede wszystkim złagodzenia ewidentnego wykluczenia komunikacyjnego po prawie pewnych decyzjach nie realizowania trzech kolejnych etapów słupskiego ringu – szczególnie po szlaku drogi wojewódzkiej 213 na odcinku od Słupska – w kierunku miejscowości nadmorskich turystycznych (Rowy, Kluki , Poddębie, Orzechowo Morskie, Łeba, Puck) ale także drogi o bardzo dużym znaczeniu dla mieszkańców regionu słupskiego korzystających z tego szlaku na codzień w różnych sprawach społeczno gospodarczych i kontaktu z stolica regionu Słupskiego – miastem Słupsk i i oknem na świat dla mieszkańców zamieszkałych w obszarach wykluczonych komunikacyjnie , nie tylko na szlaku 213 ale także na drogach powiatowych jak np Bydlino – Rowy czy Bydlino Ustka. Gdyby GDDKiA nie uwzględniła tego wniosku i pozostawiła tytuł zadania jak na początku i obecnie – to oczywistym jest że dyskusja mieszkńców gminy Słupsk najbardziej zainteresowanych przebiegiem wschodnim obwodnicy – nie ma żadnego sensu bowiem byłaby to dyskusja o zadaniu poza interesem społecznym tej grupy . Należy moim zdaniem pilnie zmienić tytuł zadania na obwodnica Słupska (wschodnia lub zachodnia) i przystąpić do kolejnego etapu dyskusji z uwzględnieniem postulatów zgłaszanych na spotkaniu w Siemianicach w dniu 17.06. 2021 roku

Powyższy wniosek jako pierwszy stawiam generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku za pośrednictwem Pani Wójt Gminy Słupsk Barbary Dykier , jako że Pan Sobolewski z tej instytucji drogowej nie pozwolił mi na postawienie takiego wniosku na zakończenie zebrania.

Nie mam wątpliwości że wariant IV z podwariantem IV naszkicowany na w/w mapce to efekt obawy przed protestami mieszkańców gminy Słupsk przed utrwaleniem komunikacyjnego wykluczenia Gminy Słupsk szczególnie utrwaleniem tzw bardzo wąskich gardeł na wlotach do miasta z miejscowości granicznych do miasta np. Siemianice, Debnica Kaszubska Głobino, Bruskowo. Niektóre drogi wojewódzkie związane z regionem Słupskim – z pewnością o mniejszym znaczeniu społeczno- gospodarczym (oczywiście także potrzebne) zostały zrealizowane bez szczególnych priorytetów lub znacznie powyżej standardu także dróg tej kategorii dw 212 , 213 jak np. z Ustki w kierunku Postomina, czy np z Lęborka do Łeby.

Z tego samego powodu nie mam wątpliwości że pierwsze decyzje w czasie ustalania wykazu 100 obwodnic – w zakresie tej o której dyskutowano na zebraniu dotyczył tylko dokładnie takiego zadania jaki funkcjonuje w nazwie i w podjętch już w tej sprawie decyzjach .

Wniosek nr 2

Nowy przebieg powinien być wyznaczony w niedalekiej odległości od miejscowości Siemianice z uwagi na brak alternatywnych objazdów technicznych (na wlocie do Słupska) i znaczny ruch na szlaku dw. 213 . Możliwość złagodzenia tego problemu poprzez wykorzystanie wschodniej obwodnicy – zrekompensuje brak decyzji lub odwlekanie w nieskończoność decyzji o budowie kolejnych etapów Słupskiego ringu. Przebieg obwodnicy po stronie wschodniej nie może kolidować z terenami woskowymi wykluczającymi tego typu inwestycję. Tak też tłumaczono fiasko IV etapu słupskiego ringu w związku z planowanym przebiegiem w obszarze przeznaczonym pod obiekty związane z tarczą antyrakietową. Pod względem trudności terenowych przenbieg obwodnicy po stronie wszchodniej jest zdecydowania

Uczestnicy spotkania nie odrzucili propozycji przebiegu trasy obwodnicy po stronie wschodniej miasta Słupska od Redzikowa szerokim łukiem w kierunku południowym a wręcz mimo nietrafnego i konfliktowego przebiegu naciskali na ten przebieg obwodnicy pod warunkiem dobrego rozpoznania aktualnego zagospodarowania tych obszarów tak by obwodnica ta nie kolidowała z istniejącymi planami istotnymi z punktu widzenia budownictwa mieszkaniowego i wymaganych parametrów odległościowych od poszczególnych rodzajów zabudowy.

Generalnie albo w zdecydowanej większości zabierający głos na zebraniu mieszkańcy wskazali i kwestionowali na poprowadzenie (chyba z powodu pośpiechu i nie analizowania obszarów po stronie wschodniej ) przebiegu wariantu IV niemal na granicy istniejacej zabudowy domów jednorodzinnych a także na terenach wyznaczonych na zgodnie z planem pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. Długi okres realizacji tego zadania – planowanie i wykonanie według Rządu “Dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu DK21 prowadzone są prace przygotowawcze związane z opracowaniem dokumentacji i uzyskaniem decyzji administracyjnych. Ogłoszenie przetargu na wybór wykonawcy planowane jest na II połowę 2023 r., a zawarcie umowy w II kwartale 2024 r. Roboty budowlane realizowane będą w latach 2025-2028“. a więc przy sprzyjających warunkach do 2028 roku – spowodowało by zamrożenie na co najmniej 7 lat zaprzestanie inwestowania przez samorząd na terenach planowanej w takim trybie przebiegu trasy. Dobrze byłoby gdyby jednak nawet w tych warunkach doszło do budowy drogi w takim korycie. Gorzej gdy decyzja dla wariantu IV nie znajdzie zrozumienia władz centralnych przy wyborze wariantu ostatecznego z trzech do wyboru. (Tak niestety może być )po

Wskazanie przebiegu według wariantu IV (podwariant IV nieistotny) został moim zdaniem obliczony na pewne odrzucenie tej propozycji od tzw strony wschodniej bez możliwości alternatywnych po stronie wschodniej tak jak naszkicowano 3 warianty i 3 podwarianty po stronie zachodniej . Tak wiec gołym okiem widać na mapie że pokazano do dyskusji 6 propozycji po stronie zachodniej 6 przy 1 propozycji po stronie zachodniej ( podwariant 4a z punktu widzenia zastrzeżeń mieszkańców nieistotny). Z tego względu prelegenci nie potrafili obronić wariantu IV i nie potrafili udzielić informacji na podstawowe pytania ze strony mieszkańców nawet takich jakie sąa normy odległości tej klasy drogi od zabudowań mieszkalnych. W odpowiedzi na które w swojej “fachowości” nie doszukano się odpowiedzi – zalecono pytającym do zajrzenia do norm technicznych albo złożenie pisemnego wniosku do autorów na które zostaną udzielone odpowiedzi.

Wniosek 3

Zachodni odcinek obwodnicy Słupsk – Kobylnica (według wszystkich wariantów) moim zdaniem zdecydowanie wykazuje się niższym priorytetem potrzeb w tym zakresie niż ewentualny przebieg po stronie wschodniej . Gmina Kobylnica jest dobre skomunukaowana z południowym przbiegiem nad morze Bałtyckie w Ustce i dalej do mniejszych ośrodków wczasowych nad morzem. Od Koszalina na węzle w Reblinie lub na wężle w Kobylnicy nowym przebiegiem drogi krajowej DK 21 do pierwszego odcinka Słupskiego Ringu i dalej tym samym numerem drogi trasy Słupsk Ustka które według zapewnień GDDKiA będzie zmodernizowana i nowoczesna lącznie z niezależnych ciągiem pieszo jezdnym na całym odcinku planowanej modernizacji. Istotnie istnieje wąskie gardło DK nr 21 po pierwszym odcinku słupskiego ringu a w szczególności biegnącego w poprzek największego osiedla Niepodległości w Słupską (ul 11 listopada i krótkiego odcinka ulicy Piłsudskiego.). To rozwiązanie wymyślone zostało przez Urzędników Słupskiego ratusza pod wodza Prezydenta Kobylińskiego ,. Doskonale pamiętam i posiadam w moim archiwum ówczesny wniosek jako członka zespołu BRD przy Prezydencie Miasta Słupska o konieczna zmiane przebiegu tego odcinka (dziś drogi krajowej ) z ulicy 11 listopada i Piłsudskiego na zachód poza ulicę Dmowskiego Zaborowskiej . Wniosek brutalnie odrzucono z uwago na obawę że na tym etapie zmiany mogą spowodować wycofanie się z zewnętrznego finansowania. Gdyby wtedy przebieg zaplanowano według mojego wniosku – dziś z pewnościa droga krajowa prowadziła by innym korytem z wjazdem na szlak Słupsk – Ustka dopiero w obszarze Słupskiej Strefy Ekonomicznej a nie tak jak jest obecnie – wlot nastąpił w miejscu mocno zurbanizowanego obszar niemal w centrum miasta Słupska.

W tym miejscu należy wspomnieć że podobny los spotkał wcześniej wniosek dot inwestycji ” Obwodnica Słupska” która tak naprawdę niby jest a w rzeczywistości jej nie ma bo j to co zbudowano to zaledwie ogryzek obwodnicy która nie spełnia do dziś kryteriów tej kategorii drogi , choćby trwałego wyseparowania jezdni w przeciwnych kierunkach . Takie wysepoarowanie istnieje wyłącznie na wężłach drogowych a pzostałe odcinki są wyseparowane wyłalcznie poprzez oznakowanie poziome na jezdni.

W historii dokumentacji budowy istnieją argumenty i wnioski grupy nacisku (mój także) na to aby obwodnica słupska biegła od strony północnej Słupska zamiast od strony południowej , bo północna byłaby łatwiejsza w realizacji i mniej kosztowna bo po mniej krętym i mniej pagórkowatym terenie. Na ostateczny południowy kształt przebiegu słupskiej obwodnicy w formie takiego ogryzka wpływ pewnie miała GDDKiA .Taki pzrebieg obwodnicy pewnie miał istotny wpływ na statystyki wypadkowe w tym liczne śmiertelne .

Te wszystkie problemy opisywałem niejednokrotnie w moich wystąpieniach a ostatnio na blogu bezpiecznienadrogach.pl . Podstawowym dokumentem w którym wskazywałem na błędy w projektowaniu, wykonawstwie a w końcu w organizacji ruchu jest mój wpis na blogu pod linkem jak niżej.

http://www.bezpiecznienadrogach.pl/2019/12/09/niebezpieczna-obwodnica-slupska-prawda-czy-mit/

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-6.png
Słupska niebezpieczna obwodnica – z pasem rezerwowym na droga nitkę . Jak ten obraz ma się do obwodnicy trójmiejskiej nadzorwanej przez tę samą instytucje tj Generalna Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad

Piszę o tym dlatego, by nie popełniono podobnych błędów jak w przesłości a przede wszystkimi by wyciągano wnioski z dyskusji ze środowiskami lokalnymi w miejscach gdzie takie inwestycje powstają a nie uprawiano pozorów tak jak w tej opisywanej sprawie obwodnicy Słupsk – Kobylnica.. Tubylcy i stali bywalcy często wiedzą lepiej co jest im potrzebne nawet jeżeli dyskusje prowadza z wykwalifikowani specjaliści – ale w oderwaniu od spraw społeczności lokalnych i i specjalistami,

Obecnie forsuje się nową obwodnicę tzw Kobylnicką – na terenach które od Uczestnicy spotkania nie odrzucili propozycji przebiegu trasy obwodnicy po stronie wschodniej miasta Słupska od Redzikowa szerokim łukiem w kierunku południowym a wręcz mimo nietrafnego i konfliktowego przebiegu naciskali na ten przebieg obwodnicy pod warunkiem dobrego rozpoznania aktualnego zagospodarowania tych obszarów tak by obwodnica ta nie kolidowała z istniejącymi planami istotnymi z punktu widzenia budownictwa mieszkaniowego i wymaganych parametrów odległościowych od poszczególnych rodzajów zabudowy.czasu budowy ringu zostały mocno zurbanizowane poprzez inicjatywy gospodarcze w strefie ekonomicznej podczas gdy koncepcja z mojego wniosku byłaby z korektami jeszcze możliwa bez skazywania wschodniej części gminy Słupsk na dalsze wieloletnie wykluczenie komunikacyjne w opisywanym w niniejszym wniosku zakresie choc oczywistym jest że finasowanie tej rządowej obowdnicy nie moze dotyczyc bezpośredniego finasowania zadań gminy,.

Wniosek nr 4

Biorąc pod uwagę dyskusję na temat Obwodnicy Słupsk – Kobylnica – w imieniu własnym ale także w imieniu czytelników bloga – wnioskuje o zmianę tytułu inwestycyjnego jak we wniosku i objęciem od początku tej inwestycji w ramach 100 obwodnic – przebiegu wschodniego tej obwodnicy w taki sposób aby choć w części mieszkańcy wschodnich obszarów gminy wyrwali się ze szponów społecznego wykluczenia drogowego szczególnie w strefie przebiegu drogi wojewowódzkiej 213 i dróg wlotowych niższych kategorii na tę drogę.

Wniosek nr 5

Wniosek nr 5 w imieniu czytelników bloga i własnym kieruję do Pani Barbary Dykier Wójt Gminy Słupsk z prośbą o informacje – czy złożone wcześniej obietnice dotyczące złagodzenia opisywanych problemów mieszkańców gminy Słupsk będą zrealizowane i czy są nowe koncepcję poprawy sytuacji komunikacyjnej w kontekście wycofania się z realizacji kolejnych etapów słupskiego ringu i w sytuacji gdy wybrany zostanie przebieg zachodni omawianej obwodnicy Słupsk – Kobylnica.

Nikogo nie trzeba przekonywać ze istniejacy od ponad 10 lat odcinek drogi nazywany obwodnicą słupską w w ciagu drogi krajowej nr 6 – był i jest od poczatku tej inwestycji bublem drogowym zarówno w zakresie trasy przebiegu jak też projektu organizacji ruchu, bez powodzenia korygowany. Pewnie droga Ekspresowa stan ten wkrotce poprawi. Mamy nadzieje ze ta jedna dyskutowana obwodnica Słupsk Kobylnica w taki sposób forsowana nie podzieli losu istniejącej niby słupskiej obwodnicy.

Możliwość komentowania Jedna obwodnica w ramach rządowych 100 obwodnic nie rozwiąże problemów komunikacyjnych i wąskich gardeł w Sołectwach gminy Słupsk od strony wschodniej – ale może istotnie poprawić sytuacje po zaniechaniu budowy kolejnych etapów słupskiegoķ ringu . została wyłączona