Czy “aneksja” obszarów gminy Słupsk przez Miasta Słupsk istotnie zmniejszy dla przejętych terenów opłaty za wodę i ścieki. Tak przynajmniej twierdzi Łukasz Jaworski Radny Miasta Słupska. Prawda to czy fałsz? Prezes Spółki ‘ Wodociągi Słupsk w odpowiedzi na moje pytanie nie pozostawia cienia watpliwosci. Moim zdaniem to face news. Szczegóły w odpowiedzi Prezesa we wpisie. Są już kolejne fałszywe argumenty inicjatorów nieprzyjaznego przejęcia części gminy Słupsk przez miasto Słupsk. Także do tych będziemy się w odcinkach odnosić .

Pan Radny Miasta  Słupska –  Łukasz Jaworski   niezwłocznie po przyjęciu uchwały  Rady Miejskiej w  Słupsku  w dniu 29.12.2021 roku –  w sprawie „aneksji (lub jak kot woli – nieprzyjaznego przejęcia) części gminy Słupsk do miasta Słupska” zainicjował na   FB ostry spór z na bazie  nieprawdziwego argumentu,  że  opłaty za wodę i ścieki w gminie Słupsk są wiele wyższe niż w mieście Słupsk  i z tego pośrednio wynika że będą niższe  dla mieszkańców obszarów  gminy Słupsk po “aneksji” przez miasto Słupsk. Przedstawił nawet stosowna  tabelę  Na pierwszy rzut  oka tabelka ta może robić wrażenie – niemniej  deklaracja z tego  wpisu wynikająca mogła by  sugerować że oto mieszkańcy przejętych obszarów będą mniej płacić za te usługi.

Radny Miasta Słupka Pan Łukasz Jaworski  podał takie wartości:

Miasto    Słupsk                              netto                  brutto

woda                                                 2,72                      2,94                                     

Scieki’                                                5,11                     5,52

—————————————————————————————- 

razem                                                7,83                      8,46

Gmina  Słupsk                                netto                   brutto

woda                                                 2,96                       3,20

Scieki                                                8,03                       8,67

 ————————————————————————————–

Razem                                              10,99                    11,87

Musiałem skomentować ten wpis    bo jest zupełnie nieprawdziwy  – a wiem co mówię bo już na początku demokratycznych  przemian od 1990 roku byłem uczestnikiem tworzenia  wspólnego systemu  miasta Słupska z sąsiednimi gminami i sołectwami który  różnicował  stawki za wodę i scieki – nie w zależności od budżetu samorząd i siły  negocjacji ale z przyczyn  opisanych przez Prezesa Spółki Wodociągi Słupsk – poniżej


Pan Andrzej Wójtowicz – Prezes Spółki  „Wodociągi Słupsk”?

W związku  z  koniecznością  przekazania  społeczeństwu gminy Słupsk – na  stronach niniejszego bloga –  informacji i argumentów dot.   uchwały Rady Miasta Słupska   –  w sprawie  zmiany granic miasta Słupska poprzez włączenie obszarów gminy Słupsk –   na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznych – niniejszy wnoszę   o uzasadnienie i przedstawienie argumentów na okoliczność wyższych opłat za wodę i ścieki w  gminie Słupsk lub jej poszczególnych sołectwach  w stosunku do opłat stosowanych  przez gminę Słupsk wobec swoich mieszkańców. 

 Proszę o    podanie prawdziwych argumentów  powodujących tę różnicę szczególnie w sytuacji, gdy   w zakresie wody i ścieków   operatorem na rzecz gminy  i miasta słupska jest ten sam podmiot gospodarczy tj. Wodociągi Słupsk.

Proszę o wyjaśnienie zasad z którego wynikają te różnice  i  jednoznaczną odpowiedz, czy w przypadku     przyłączania   wnioskowanych sołectw gminy Słupsk do miasta Słupska   mieszkańcy przyłączonych terenów  (ale z tym samym miejscem  zamieszkania ) będą płacili  takie stawki jak w pierwszej tabeli dla miasta Słupska,     i czy  taka decyzja nie spowoduje poniesienia przez mieszkańców  miasta Słupska wyższych kosztów budżetowych tytułem  obniżenia stawek dla ” zwerbowanych” mieszkańców gminy

z poważaniem :

Zbigniew   Wiczkowski  bezpiecznienadrogach.pl 

Bardzo szybka i merytoryczna odpowiedż Prezesa Soółki Wodociagi Słupski

Szanowny Pan Zbigniew Wiczkowski,

Spółka Wodociągi Słupsk nie uczestniczyła w dyskusjach dotyczących  zmiany granic Miasta Słupska, poprzez włączenie części obszaru Gminy  Słupsk, na żadnym forum lub w zespołach merytorycznych. Nie  przygotowywaliśmy szczegółowych analiz zawierających skutki takiego  działania, gdyż nie znamy założeń tego projektu. Dlatego, trudno nam  jest polemizować z danymi cytowanymi przez Pana, gdyż nie byliśmy ich  autorami, ani konsultantami. Proces uchwalania taryf jest dość precyzyjnie uregulowany. Spółka  złożyła wnioski i szereg wyjaśnień do regulatora PGW Wody Polskie w  2021. Postępowanie zakończyło się wydanymi decyzjami zatwierdzającymi  cały plan taryfowy, odrębnie dla trzech obsługiwanych przez Spółkę  samorządów, tj. Miasta Słupska, Gminy Kobylnica oraz Gminy Słupsk. Tak  uchwalone taryfy, uwzględniające alokacje majątku w poszczególnych  gminach wg stanu na 2021 rok, obowiązują do końca lipca 2024.Szczegółowe informacje dotyczące taryf na obszarze działalności Spółki   wraz z prezentacją wyjaśniającą alokacje kosztów na poszczególne  samorządy znajdzie Pan na naszych stronach internetowych https://www.wodociagi.slupsk.pl/dla-klientow-2/taryfy/Aby zmienić taryfy przedsiębiorstwo musi złożyć odrębny wniosek o  skrócenie czasu obowiązywania taryf odpowiednio go uzasadniając. Tylko  organ regulacyjny jest  uprawniony do zatwierdzenia takiej zmiany, a  poszczególne gminy są stroną w postępowaniu, upoważnionymi do wniesienia swoich uwag. Nie ma możliwości wykonania wiarygodnej symulacji planu taryfowego nie  znając szczegółowych założeń dotyczących m.in. takich spraw jak:

•        kto będzie właścicielem majątku (należącego obecnie do Gminy  lub ZGK, ew. wynikających ze zobowiązań z inwestorami prywatnymi)  służącego do usług kanalizacyjnych i/lub wodociągowych na terenach wyznaczonych do migracji, oraz co z pozostałym majątkiem?

•        czy i w jakim zakresie ZGK będzie pełniło funkcje  przedsiębiorswa wodociągowego?

•        jakie będą stawki podatków lokalnych na poszczególnych obszarach taryfowych?

•        jak będą rozliczane inwestycje wod-kan. realizowane w ramach  porozumień międzygminnych oraz inwestycje uchwalone w wieloletnich  planach rozwoju i modernizacji przez rady gmin poszczególnych  samorządów, szczególnie na terenach wyznaczonych do migracji?

Ze względu na fakt, że zmiany majątkowe, co do których jest najwięcej  niewiadomych,  w największym stopniu wpływają na koszty taryfowe  (również w zakresie kosztów operacyjnych, energii oraz serwisów),  odpowiedzieć na Pana pytanie byłaby zbyt daleko idącą dywagacją, która  mogłaby być wykorzystana w niewłaściwy sposób. Nie angażujemy się w  spory, bo nie sprzyja to utrzymaniu wiarygodności, która jest  niezbędna w usługach o tak dużej wrażliwości. Dlatego też,  proszę o  wyrozumiałość  .Od 2010 roku Spółka prowadzi działalność na terenie trzech gmin  zapewniając prawidłową alokację kosztów, zgodnie z ustaleniami  zawartymi w pierwszych wspólnych decyzjach samorządów lokalnych. 

Sądzę, że mieszkańcy naszego regonu oraz środowisko wiele zyskało na  tym wspólnym projekcie. Przez te lata budujemy naszą wiarygodność i  odpowiedzialnie zachowujemy się wobec wszystkich naszych wszystkich  klientów, bez rozróżniania na poszczególne gminy. Fakt istnienia różnic w kosztach taryfowych związany jest z formalnymi  zasadami alokacji wynikającymi z suwerenności poszczególnych  samorządów do samostanowienia o sposobie i tempie rozwoju gminy,  angażowaniu własnych środków na działalność wodociągowo-kanalizacyjną,  podatkach  i innych elementach wpływających na koszty taryfy. Gminy o charakterze wiejskim z zabudową rozproszoną i/lub ich  mieszkańcy muszą ponieść większe koszty niż zwarte urbanistycznie  Dla przykładu: wskaźnik koncentracji usług kanalizacyjnych w mieście  Słupsku wynosi 315 mieszkańców na 1 km sieci kanalizacyjnej, gdy w  Gminie Słupsk jest to poziom 62 mieszkańców/km sieci (dane Spółki za  2020). Dlatego taryfy na terenie polskich samorządów różnią się od  siebie, nawet w zakresie obsługiwanym przez jedno przedsiębiorstwo.

Z wyrazami szacunku:

Andrzej Wójtowicz  – Prezes  Spółki  Wodociągi  Słupsk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *