Czy niespełniona wobec mieszkańców wizja miasta Słupska zapisana w Strategii Miasta Słupska na lata 2016 – 2022 z 2017 roku i Strategi Polityki Społecznej miasta do 2025 roku jest do nadrobienia poprzez nieprzyjazną aneksję części ziem gminy Słupsk? Czy to przekona wyborców z miasta Słupska? Słabe strony miasta Słupska w w/w dokumentach prawa miejscowego Rady Miejskiej w Słupsku.

Radny Rady Miejskiej w Słupsku Łukasz Jaworski na portalu FB umieścił poniższą tabelę nadając jej tytuł “Słabe strony gminy wiejskiej Słupsk wg Pani Wójt”. Taka tabela bez opatrzenia komentarzem mogła by być postrzegana przez mieszkańców miasta Słupska jako próba sięgnięcia po obszary gminy Słupsk z powodu żalu dobrego serca oraz checi pomocy mieszkańcom cięmiężonego ludu błagających włądze Słupska o poprawę ich sytuacji przez przejęcie tych ziem.

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

Łatwiej jest podglądanie dokumntów strategicznych sąsiedniej gminy (bo z pewnością Radny z takiego dokumnetu ściągnął tabelę) niż analizować i przedstawiać inforamcję własnym wyborcom o realizacji podjetych strategicznych zadań prawa miejscowego, które w swoich zapisach przewidują niemal świetlaną, europejska i światową przyszłość w bardzo krótkim okresie. Choćby “Strategie Miasta Słupska na lata 2016 – 2022” przyjeta przez Radę Miejska Słupska w styczniu 2017 roku.]

Trzeba się śpieszyć bo jest to ostatni rok tej strategii i trzeba się wkrótce rozlizyć przed swoimi wyborcami a tu jakby nie ma się czym pochwalić a wybory tuż.

W takich sytuacjach lepiej zająć społeczeństwo tematem zastepczym i liczyć że lokalny patroityzm mieszkańćów miasta Słupska w przypadku próby przejęcia ziem gminy Słupsk będzie sioniejszy niż nie zrealizowane na rzecz tego społeczeństwa obietnice.

Analizą powyższej tabeli pewnie zajmie się pani Wójt Gminy Słupsk – demaskujac manipulację tabelka wyciagniętą zapewnę z obszernego dokumntu.

Mnie jednak jako mieszkańcowi gminy Słupsk zaproszonego prze wladze miasta Słupska na powrót do zamieszkania w Słupsku taka tabela argumentem być nie może. Postaowiłem przeanalziować) jako potencjalnemu mieszkańcowi miasta ) sytuację miasta Słupska i wypełnianie obietnic władz tego miasta zapisanych w startegiach wobec włąsnych mieszkańców.

Jestem przekonany że wypisane ze startegii miasta Słupska (poniżej )słabe strony tak jak one tam zostały zapisane – obronią się same jako kontrargumenty dla mieszkańców gminy Słupsk przeciwko przejęciu nawet najmniejszego skrawka gminy Słupsk.

W obszernym dokumncie nie doszukalem sie ani jednego zdania z ktrego wynikaloby, ze realziacja ytej startegii będzie nieożliwa bez anektowania ziem gminy Słupsk – wręcz przeciwnie jako ważny elemnt rozwoju wynienia sie tak inne okolicznosci ,

Paradoksalnie to emigracja mieszkańców Słupska do wielkich aglomeracji w calym kraju w miejscach edukacji i poszukiwanie intatnych miejsc pracy w tym za granicą jest wynikiem złych statystyk demograficzncyh a nie suburbanizaja przeległych do Słupska terenów .

To wspópraca z regionalnymi samorzadami i porozumienia ustawowe oraz wspólne programy spójności wynieniane się w Strategii jako elementy mające powodować rozwój społeczno gospodarczy miast i gmin.

Ze strategii rozwoju  miasta Słupska na lata  2016 – 2022 rok.

W całym obszernym dokumencie  przyjętym przez Radę Miasta Słupska w styczniu 2017 roku  nie doszukałem się    zamierzeń polegających na   wsparcie  zapowiadanego rozwoju  społeczno – gospodarczego   w oparciu o przejęte tereny sąsiednich gmin .   Doszukałem się natomiast zapisów  odmiennych  od nieprzyjaznego przejęcia terenów sąsiednich gmin i tak:

“…Utratę mieszkańców na rzecz większych metropolii warto rekompensować ofertą skierowaną do młodych mieszkańców mniejszych miast położonych w pobliżu Słupska”

“…Wyzwaniem po roku 2022 będzie szybszy proces starzenia się społeczeństwa. Należy w najbliższej perspektywie opracować politykę srebrnego wieku i wdrażać jej standardy. ...”

-„… Przyjęte przez samorząd rozwiązania, wspierające mały i średni biznes, nakręcą dobrą koniunkturę. W mieście i okolicy swoje interesy prowadzić będzie coraz więcej inwestorów z zewnątrz. Silną stroną miasta staną się start-upy, systemowo wspierane przez samorząd – dzięki nim w Słupsku będzie coraz więcej innowacyjnych firm, szczególnie tych związanych z nowoczesnymi technologiami. Dobrze skoordynowana współpraca z miastami i gminami z okolicy – a szczególnie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dwumiasta Słupsk-Ustka – i innymi miastami Europy (m.in. we wspólnych projektach na rzecz rozwoju) także wpłyną na to, że miasto będzie się rozwijać w sposób dynamiczny i zrównoważony…”

„…Łatwiej niż kilka lat wcześniej będzie poruszać się po Słupsku i dojechać do niego. Miasto będzie dobrze skomunikowane zarówno z aglomeracjami Polski, jak też z najbliższymi miastami…”

„… Stopień segregacji surowców będzie wyróżniał Słupsk na tle innych miast, podobnie jak realizowanie polityki „zero odpadów”.

„Należy w najbliższej perspektywie opracować politykę srebrnego wieku i wdrażać jej standardy. Utratę mieszkańców na rzecz większych metropolii warto rekompensować ofertą skierowaną do młodych mieszkańców mniejszych miast położonych w pobliżu Słupska”

:

Słabe strony miasta Słupska według Strategii Miasta Słupska z 2017 roku

:

*Wyludnianie się miasta

Z jednej strony liczebność została wskazana jako silna strona Słupska, z drugiej strony obserwuje się stały spadek liczby mieszkańców, na który wpływ mają: starzejące się społeczeństwo, ujemny przyrost naturalny i migracja ludności. Przy tej skali zjawiska, stosunkowo małym problem wydaje się być występujące niekorzystne zjawisko suburbanizacji. Znacznie większy problem stanowi migracja zarobkowa do konkurencyjnych metropolii polskich i zagranicznych. Wyszkoleni i zdolni mieszkańcy zasilają potencjał intelektualny i społeczny innych miast, czego wartością dodaną jest rozwój konkurencyjnych metropolii. Bardzo niepokojąca jest predykcja i

Tabela 4. Dane statystyczne dot. ludności w latach 2012–2014
Źródło: Bank Danych Lokalnych. GUS

*Ubóstwo społeczne

 Część społeczności miasta to osoby znajdujące się w gorszej sytuacji finansowej (ponad 3600 gospodarstw domowych korzysta z pomocy społecznej). Ubóstwo zniechęca do działań, demotywuje; powoduje migrację zarobkową i rozbicie rodzin; zmniejsza szanse na kształcenie dzieci i samokształcenie.

*Demotywacja społeczna

Społeczeństwo wydaje się być zmęczone sytuacją ekonomiczną: tak na poziomie makro, jak i na poziomie mikro. Zniechęcone społeczeństwo pracuje i uczy się mniej efektywnie, nie utożsamia się z działaniami administracji, z biznesem itd. Demotywacja nie sprzyja także zmianom społeczno-gospodarczym – ludzie nie angażują się w zmiany, występuje marazm i brak poparcia dla reform. Jednym z mierników demotywacji jest tzw. wskaźnik frekwencji wyborczej, który dla Słupska w wyborach w 2014 r. wyniósł w przypadku drugiej tury tylko 29,21%

*Malejący przyrost naturalny

W mieście z roku na rok rodzi się mniej dzieci. Obecnie przyrost naturalny jest ujemny. Oznacza to, że w Słupsku, w skali roku, odnotowuje się więcej zgonów w stosunku do urodzeń. Sytuacja ta nie sprzyja budowaniu kapitału intelektualnego miasta.

*Postępujący proces starzenia się społeczeństwa

Domy seniora Poznań, domy opieki w Poznaniu, dom spokojnej starości Poznań

 Starzejące się społeczeństwo to pochodna punktów powyższych. Z miasta wyprowadzają się najczęściej osoby młode, decydujący jest tu czynnik ekonomiczny, demotywacja sprzyja zaś słabszemu przyrostowi naturalnemu. Konsekwencją jest fakt, że w mieście pozostają ludzie starsi, przywiązani do miejsca, oraz osoby charakteryzujące się niższym wskaźnikiem mobilności (zdolności do podjęcia ryzyka zmiany miejsca zamieszkania).

*Powolna degradacja kapitału intelektualnego

Analizując badania fokusowe, prowadzone na grupie mieszkańców Słupska, można dojść do przekonania, że miasto ma do czynienia ze zjawiskiem sukcesywnego wybywania „elit”, zwłaszcza młodych i wykształconych mieszkańców17. Jest to w pewien sposób naturalne, ponieważ osoby te najlepiej aklimatyzują się do zmian, są mobilne i przygotowane do rywalizacji na rynku pracy w innych metropoliach. Niepożądanym efektem tego zjawiska jest fakt, że w mieście zostają osoby słabiej sobie radzące i nieprzystosowane do współczesnych warunków społeczno-gospodarczych, mało mobile i takie, które z racji wykształcenia i kompetencji boją się ryzyka konkurencji na globalnym rynku pracy. Sytuacja taka nie jest korzystna z punktu widzenia pozyskiwania inwestorów dla miasta, którzy musieliby ponosić dodatkowe koszty z tytułu „przyciągania kapitału intelektualnego” z zewnątrz.

zakład praktyki i teorii sztuki Pracownia Koncepcji Obrazu Wydział Grafiki

* Niska świadomość proekologiczna

Słupskie stawy klasztorne przed utonięcim dwóch łodych ludzi

Stawy klasztorne po modernizacji w 2021 roku ( prawie bez zmian)

 Z przeprowadzonych badań fokusowych można wyciągnąć następujące wnioski: respondenci, zwłaszcza osoby młode, chętnie wskazują na ekologię jako szansę dla miasta, niemniej jednak nie podają konkretnych przedsięwzięć, których realizacja wpłynęłaby pozytywnie na jego rozwój. Oczywiście, w niektórych dziedzinach ekologii nastąpił postęp, dotyczy to np. segregacji odpadów czy świadomości związanej ze zjawiskami klimatycznymi, niemniej jednak przed miastem jest jeszcze dużo pracy w zakresie edukacji ekologicznej i procesu uświadamiania mieszkańców oraz – co ważniejsze – włączania ich w szeroko pojmowane procesy proekologiczne.

*Standard edukacji, w którym wciąż gonimy Europę

*Bliskość tarczy antyrakietowej

 Amerykańska tarcza antyrakietowa jest zagrożeniem dla rozwoju gospodarczego miasta. Ogranicza plany zagospodarowania przestrzennego a także możliwości inwestowania m.in. w energetykę odnawialną. Stanowi poważny elementem ryzyka gospodarczego, co powodować może ucieczkę działających tu firm i brak woli rozwoju nowych biznesów – potencjalni inwestorzy zewnętrzni mogą odłożyć w czasie decyzje o lokowaniu biznesu w obszarze Słupska. Tarcza może odstraszać także osoby prywatne do osiedlania się na tym terenie

*Niski potencjał sektora badawczo-rozwojowego (B+R)

Nienowoczesny system edukacji oraz brak badań naukowych, a także mała ilość kierunków inżynierskich i ścisłych przyczyniają się do braku specjalistów na rynku, niska jest też wartość kapitału intelektualnego miasta. Sektor rozwiązań innowacyjnych, kreatywnych, rozwojowych (B+R) nie rozwija się oddolnie w sposób zadowalający, a inwestorzy nie ryzykują lokalizacji swoich inwestycji w Słupsku z powodu braku odpowiedniej kadry. Liczba słupskich podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych kształtowała się w 2013 r. na poziomie 2 jednostek. W latach 2009–2013 przybyło w Słupsku jedno przedsiębiorstwo prowadzące działalność w tym obszarze. W tym samym okresie w województwie pomorskim liczba takich podmiotów wzrosła o 51,9%, a w całym kraju – o 53,3%19 .

* Niska absorbcja środków unijnych w sektorze B+R

 Absorbcja środków unijnych w latach 2004–2014, w przeliczeniu na głowę mieszkańca, pozycjonuje Słupsk daleko poza czołówką miast o charakterze powiatu. W porównaniu np. z Grudziądzem (podobnej wielkości miastem na prawach powiatu) z sumą 4365 zł w przeliczeniu na głowę mieszkańca, Słupsk pozyskał o połowę mniej środków – 2064 zł.

*Ośrodek akademicki, nierozpoznawalny w skali kraju

Brak dobrej marki i nierozpoznawalność wpływają na fakt, że głównym strumieniem zasilania i wypełniania miejsc na lokalnych uczelniach są kandydaci ze Słupska i z obszaru funkcjonalnego miasta. Pośrednio winę za to ponosi niedostosowana do aktualnych potrzeb jakość kształcenia, zakres i kierunki studiów.

Akademia Pomorska w Słupsku

"Przemilczane" - wykład i promocja książki | Akademia Pomorska w  Słupsku

*Degradacja przestrzeni miejskich

Proces degradacji jest naturalnym procesem starzenia się miast. W przypadku Słupska zniszczone przestrzenie zostały objęte lokalnym programem rewitalizacji

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie 20220122_1332150.gif

W zasadzie nie istnieją w obrębie aglomeracji słupskiej rozwiązania polegające na systemie transportu modalnego.

Rondo pastikowe i obszary dojazdu na to rondo na skrzyżowaniu ul, Obrońców Wybrzeża – Kaszubskiej doczekało się po 16 latach modernizacji (tak wyglądalo przez 16 lat)

To samo rondo po modernizcji w 2021 roku (w ciagu drogi wojewódzkiej 213 )

*Brak bezpośredniego połączenia drogowego o charakterze ekspresowym z południem kraju

Z punktu widzenia ruchu turystycznego, Słupsk nie jest najlepiej skomunikowaną aglomeracją miejską względem miast Polski środkowej i południowej

Dobiegają końca przetargi na S6 Słupsk - Gdańsk. Intercor najbliżej budowy  odcinka ze Słupska - informacje conadrogach.pl
Obwodnica wg SPO. Tak ujęta DK6 ciągnęłaby się od Reblinka wzdłuż granic miasta do Włynkówka i dalej na wschód i południe do ulicy Gdańskiej, po śladzie

*Transport modalny

W zasadzie nie istnieją w obrębie aglomeracji słupskiej rozwiązania polegające na systemie transportu modalnego.

Dworzec autobusowy w Słupsku przy ul. Kołłątaja – w stanie fatalnym od lat

Dworzec utobusowy w Słupsku przy ulicy Kołłątaja – część gastronomiczna – tak już od bardzo wielu lat

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-12-940x1024.png

Ulica Rybacka łącząca Siemianice – Słpsk (bajpas ulicy Kaszubskiej Słupsk – Siemianice – Eładze Słupska odmówiły utwardzenie drogi gruntowej na odcinku 80 metrów.

Ulica E Orzeszkowej – Most Łabędzi w Słupsku – bardzo dobry objazd od ringu i Ustki w kierunku dw 213 do Siemianic i Głowczyc. Władze Słupska zablokowały most tłuacząc się stanem technicznym. To prawda ale remoint byłby znacznym ułatwieniem momunikacji w Słupsku

*Zjawisko niekontrolowanej suburbanizacji. 

Mieszkańcy miasta przenoszą się na niezagospodarowane przestrzennie i nieuzbrojone tereny przedmieść i gmin sąsiednich. Funkcjonalnie pozostają jednak zależni od aglomeracji (miejsca pracy, szkoły, handlu i innych usług), generując w ten sposób ruch oraz mnożąc oczekiwania porównywalne z oczekiwaniami mieszkańców zamieszkujących centra miast

WIZJA SŁUPSKA W ROKU 2022.

Uchwała Nr XXXV/415/17
Miasta Słupska
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta Słupska na lata 2017 – 2022

Ze startegii miasta Słupska 2016 – 2022 : Słupsk zielone miasto nowej generacji.

Stary Rynek w Słupsku, Konserwatorzy zabytków zrobili swoje a miast swoje. Plac wysypano tłuczniem,Trwa spór jak ma ten skwer wygladać

Zdjęcia: Słupsk, pomorskie, Stary Rynek w Słupsku, POLSKA

Słupsk – Bulwary nad rzeką Słupią – remont trwa w nieskończoność. Trwa też betonowanie miasta.

Wpis opatrzrony zdjęciami włąnymi autora

KOMENTARZ AUTORA

STRATEGIA MIASTA SŁUPSKA ŚWIEŻA A PAMIĘĆ RARDNYCH MIASTA – BARDZO KRÓTKA LUB WYBIÓRCZA O próbie aneksji części gminy Słupsk na rzecz miasta Słupska nie ma żadnej wzmianki w najważniejszym dokumencie prawa miejscowego Rady miejskiej Słupska pn. “Strategia Gospodarcza Miasta Słupska na lata 2016 – 2022 ” zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej z dnia 17 stycznia 2017 roku. (14 radnych głosowało skutecznie za tą uchwałą) tylko świadczy o tym że uchwała Rady Miejskiej dot. aneksji z dnia 29.12.2021 roku jest aktem zupełnie politycznym nie popartym argumentami STRATEGII. (jeszcze obowiązującego aktu prawnego) na wniosek radnego Pawła Szewczyka który podnosił rękę także za Strategią Miasta Słupska. W tej strategii zupełnie inne priorytety w sprawie zadań miasta Słupska. W tej strategii także elementy współpracy – a nie aneksji – z innymi, także sąsiednimi samorządami i stwierdzenie że to nie suburbanizacja przyległych gmin jest problemem dla miasta Słupska lecz emigracja kolejnych pokoleń młodych ludzi szczególnie po studiach do wielkich metropolii Polskich i emigracja zarobowa za granicę. “…Utratę mieszkańców na rzecz większych metropolii warto rekompensować ofertą skierowaną do młodych mieszkańców mniejszych miast położonych w pobliżu Słupska” “…Wyzwaniem po roku 2022 będzie szybszy proces starzenia się społeczeństwa. Należy w najbliższej perspektywie opracować politykę srebrnego wieku i wdrażać jej standardy. …” -„… Przyjęte przez samorząd rozwiązania, wspierające mały i średni biznes, nakręcą dobrą koniunkturę. W mieście i okolicy swoje interesy prowadzić będzie coraz więcej inwestorów z zewnątrz. Silną stroną miasta staną się start-upy, systemowo wspierane przez samorząd – dzięki nim w Słupsku będzie coraz więcej innowacyjnych firm, szczególnie tych związanych z nowoczesnymi technologiami. Dobrze skoordynowana współpraca z miastami i gminami z okolicy – a szczególnie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz dwumiasta Słupsk-Ustka – i innymi miastami Europy (m.in. we wspólnych projektach na rzecz rozwoju) także wpłyną na to, że miasto będzie się rozwijać w sposób dynamiczny i zrównoważony…” „…Łatwiej niż kilka lat wcześniej będzie poruszać się po Słupsku i dojechać do niego. Miasto będzie dobrze skomunikowane zarówno z aglomeracjami Polski, jak też z najbliższymi miastami…” „… Stopień segregacji surowców będzie wyróżniał Słupsk na tle innych miast, podobnie jak realizowanie polityki „zero odpadów”. „Należy w najbliższej perspektywie opracować politykę srebrnego wieku i wdrażać jej standardy. Utratę mieszkańców na rzecz większych metropolii warto rekompensować ofertą skierowaną do młodych mieszkańców mniejszych miast położonych w pobliżu Słupska” Szczegóły dot słabych stron miasta Słupska na podstawie Strategii Miasta Słupska w poniższym wpisie na moim blogu www.bezpiecznienadrogach.pl https://www.bezpiecznienadrogach.pl/2022/01/21/czy-niespelniona-wobec-mieszkancow-wizja-miasta-slupska-zapisana-w-strategii-miasta-slupska-na-lata-2016—2022-z-2017-roku-i-strategi-polityki-spolecznej-miasta-do-2025-roku-jest-do-nadrobienia-poprzez-nieprzyjazna-aneksje-czesci-ziem-gminy-slupsk-czy-to-przekona-wyborcow-z-miasta-slupska-slabe-strony-miasta-slupska-w-w-w-dokumentach-prawa-miejscowego-rady-miejskiej-w-slupsku/(otworzy się w nowej zakładce)

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie image-9.png

Możliwość komentowania Czy niespełniona wobec mieszkańców wizja miasta Słupska zapisana w Strategii Miasta Słupska na lata 2016 – 2022 z 2017 roku i Strategi Polityki Społecznej miasta do 2025 roku jest do nadrobienia poprzez nieprzyjazną aneksję części ziem gminy Słupsk? Czy to przekona wyborców z miasta Słupska? Słabe strony miasta Słupska w w/w dokumentach prawa miejscowego Rady Miejskiej w Słupsku. została wyłączona